دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397 
استفاده از سامانه ماشین بویایی به‌منظور تشخیص تقلب در زیره کوهی

صفحه 527-541

10.22104/jift.2017.2487.1579

زهرا صفری امیری؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی توحیدی؛ سید سعید محتسبی؛ مجید دولتی