تاثیر پیش تیمارهای ازن و اسید سیتریک بر خصوصیات کیفی خیار در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بیوسیستم، فناوری پس از برداشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، مهندسی بیوسیستم، فناوری پس از برداشت، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، مهندسی بیوسیستم، فناوری پس از برداشت، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار، مهندسی بیوسیستم، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این پژوهش، تاثیر پیش تیمارهای ازن و اسید سیتریک برای ضد عفونی محصول خیار در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در دو ترکیب گازی MAP1 ( O2 10% + CO2 15% + N2 75%) و MAP2 ( O2 15% + CO2 10% + N2 75%) و جاذب رطوبت سیلیکاژل در دو وزن g 5/2 و 5 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها درون بسته‌هایی از جنس پلی اتلین با ضخامت µ6 در دمای 0C 4 درون یخچال نگهداری شد. تاثیر تیمارهای مورد اشاره بر فاکتورهای pH، درصد کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، کلروفیل، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) پس از 20 روز نگهداری و همچنین میزان ماندگاری نهایی محصول تا حد خرابی کامل و فساد در خیارهای بسته‌بندی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نگهداری محصولات در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده سبب حفظ کیفیت محصول و افزایش عمر ماندگاری آنها گردید. تغییرات میزان اسیدیته و مواد جامد محلول نشان داد که اثر پیش‌تیمار ازن و ترکیب گازی MAP1 و استفاده از ماده جاذب رطوبت به وزن g 5 گرم بهترین تاثیر را بر این دو پارامتر داشت. همچنین تغییرات pH، سفتی بافت و کلروفیل نشان داد که استفاده از ترکیب گازی با CO2 بالاتر (MAP1) و استفاده از پیش‌تیمار ازن و ماده جاذب رطوبت به میزان g5 بهترین تاثیر را بر نمونه‌های خیار داشت. مقایسه مدت ماندگاری کل نشان داد که ترکیب پیش تیمار اسید سیتریک، جاذب رطوبت g5/2 و ترکیب گازی MAP2 با مدت زمان 33 روز کمترین مدت زمان ماندگاری و ترکیب پیش تیمار ازن، جاذب رطوبت g5 و ترکیب گازی MAP1 با مدت زمان 65 روز بیشترین مدت ماندگاری را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ozone and citric acid pretreatments on the modified atmosphere packaging of cucumber

نویسندگان [English]

  • Mhammad Mirzaei 1
  • Reza Tabatabaekoloor 2
  • Ali Motavali 3
  • Reza Esmaeilzadeh Kenari 4
1 M.Sc. student of Postharvest Technology, Associate and Assistant professors, respectively. Biosystems Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural resources University, Sari, Iran
2 Associate professor, Postharvest Technology, Biosystems Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural resources University, Sari, Iran
3 Assistant professor, Postharvest Technology, Biosystems Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural resources University, Sari, Iran
4 Associate professor, Food science and Technology Department, Sari Agricultural Sciences and Natural resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of Ozone and Citric Acid pretreatments was examined for cucumber disinfection in packaging with modified atmosphere, with 2 gas composition including MAP1 (75% N2 + 15% CO2 + 10 % O2) and MAP2 (75% N2 + 10% CO2 + 15 % O2) and 2.5 and 5 g of Silica gel as moisture absorber. The samples were maintained in polyethylene package with 6µ thickness, inside a fridge with 40C temperature. The effect of mentioned treatments examined the qualitative properties of the cucumbers such as pH, weight loss percentage, tissue firmness, TSS, Chlorophyll, acidity (TA) in 20 days after packaging and also the amount of the final durability of the product before complete corruption. Results showed that the maintaining of the cucumbers will preserve the quality of product and increase the durability. The changes in acidity (TA) and TSS showed that the combination effect of ozone pretreatment, MAP1 gas composition and using 5g Silica gel has the best effect of the mentioned parameters. Also, the changes in pH, tissue firmness and Chlorophyll showed that the combined use of gas composition with higher CO2 (MAP1) along with ozone pretreatment and 5g of moisture absorber has the best effect on the cucumber samples. The comparison of the total durability confirmed that the combination of Citric Acid pretreatment, 2.5g moisture absorber and MAP2 gas composition with 33 days maintenance has the least durability and the combination of ozone pretreatment, 5g moisture absorber and MAP1 gas composition with 65 days maintenance has the most durability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • modified atmosphere packaging
  • ozone
  • citric acid
  • silica gel
[1] Jianglian, D., Shaoying, Z. (2013). Application of Chitosan Based Coating in Fruit and Vegetable Presrvation: A Review. Food Processing & Technology, 4(5).
 [2] Trias, R., Baneras, L., Montesinos, E., Badosa, E. (2010). Lactic acid bacteria from fresh fruit andvegetables as biocontrol agentsof phytopathogenic bacteria and fungi. International microbiology, 112: 901-906.
[3] شهدادی ساردو، ع.، صداقت ن.، تقی زاده م.، میلانی ا. (1393) بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
[4] Guerra, M., Magdaleno, R., and Casquero, P. A. (2011). Effect of site and storage conditions on quality of industrial fresh pepper. Scientia Horticulturae, 130(1): 141-145.
[5] Manolopoulou, H., Xanthopoulos, G., Douros, N., Lambrinos, G. (2010). Modified atmosphere packaging storage of green bell peppers: Quality criteria. Biosystems Engineering 106: 535-543.
[6] طباطبایی کلور ر.، ابراهیمیان آ.، هاشمی ج. (1395) بررسی تاثیر دما، نوع بسته­بندی و اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات کیفی گوجه فرنگی. علوم و صنایع غذایی ایران، 13(51)، صفحه 1 تا 13.
[7] ابراهیمی ح.، صانعی شریعت پناهی م.، ضیاءالحق ح. ر. (1392) بررسی اثر رقم میوه و پیش تیمار آماده سازی بر خواص کیفی برگه زرد آلو. نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، جلد9، شماره 3. صفحه 260-269.
[8] Ojagh, S.M., Rezaei, M., Razavi, S.H. and Hosseini, S.M.H. (2010) Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food chemistry, 120(1):193-198.
[9] Kerry, J., Butler, P. (2008). Smart packaging technologis for fast moving consumer goods, chapter 2, 9.
[10] Sharon, P.S., Martha, C.S. (2010). Post-harvest Technology of Horticultural Crops. Mehra offset Press. Delhi., 315p.
[11] اکبری م.، نعمت­شاهی م.، حدادخداپرست م.، جاهد ع. (1393) تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی و نابودی لاروهای زنده در زعفران. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار)، جلد 24، شماره 3، 151-161.
[12] Glowacz, M., Colgan, R., & Rees, D. (2015). Influence of continuous exposure to gaseous ozone on the quality of red bell peppers, cucumbers and zucchini. Postharvest Biology and Technology, 99, 1-8.
[13] بک محمدپور م.، پیغمبر دوست ه.، علیرضالو ک. (1394) فرآوری سبزی و ریحان با ماندگاری بالا با استفاده از روش نوین ضدعفونی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی. جلد 25، شماره 3.
[14] کریمی ن.، مشرف ل.، ملک س. (1393) اثر نوع پوشش بسته بندی و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه­ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 15. شماره 3. صفحه 1-12.
[15] نجم آبادی ن.، هاشم آبادی د.، قاسم نژاد م. (1392) تاثیر تیمار پس از برداشت سیتریک اسید بر کیفیت میوه ازگیل ژاپنی. همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار همدان، صفحه 1-10.
[16] ابراهیمی ع. م.، همدمی ن.، قبادی س. (1392) تعیین عمر ماندگاری و خصوصیات کیفی دانه­های انار بسته بندی شده تحت اتمسفر اصلاح شده. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.
[17] منصوری آ.، خادمی ا. (1393) اثر تیمارهای اسید­های آلی به تنهایی یا همراه با امواج فراصوت در افزایش عمر قفسه­های برش­های تازه میوه کیوی. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، سال پنجم، شماره 18.
[18] یوسفی ق.، صادقی س.، کرمی ز.، امام جمعه ز.، جوکی م. (1392) بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ. محصولات غذایی فناوری تغذیه، 11:  صفحه 45-56.
[19] Manjunatha, M., & Anurag, R. K. (2014). Effect of modified atmosphere packaging and storage conditions on quality characteristics of cucumber. Journal of food science and technology, 51(11), 3470-3475.
[20] Ding, P. (2013). Physico-chemical changes in dabai (Canarium odontophyllum Miq.) fruit during modified atmosphere storage. International Food Research Journal, 20(6):3033-3040.
[21] قهرمانی چرمهینی ا.، صداقت ن.، کوچکی آ.، میلانی ا. (1393) تاثیر پوشش­ خوراکی کیتوزان و بسته­بندی با اتمسفر اصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه­ای به روش سطح پاسخ. سومین همایش علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی واحد بین­الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
[22] Ghasemnezhad, M., Ashour Nezhad, M., and Gerailoo, S. (2011). Changes in Postharvest quality of loquat (Eriobotrya japonica) fruits influenced by chitosan. Hort. Environ. Biotechnol. 52(1): 40-45.
 [23] Raeini, M., & Shiukhy, S. (2014). Evaluation of the effect of geographical aspects and fruit location within orange tree canopy on Sangin orange fruit quality. Journal of Agricultural Meteorology, 2(1): 57-66 pp.  
[24] مرتضوی م. ح.، نجفی س.، مقیمی ز.، بدوی م.، بستانی ن.، امیری ح.، مقدم ا. (1392) مقایسه روش­های مختلف استخراج و اندازه­گیری غلظت کلروفیل­های a، b و کل در سبزی­ها، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا.
[25] رامی، آ.، شیخ­لوئی، ح.، یوسفی، ع. (1395) اثر بسته­بندی با اتمسفر تغییر داده شده (MAP) و بره­موم (پروپولیس) بر برخی خصوصیات اسفناج رقم ورامین 88 در طی نگهداری. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، شماره 61، دوره 13.
 [26] Zahran, A.H., Hassanein, R.A., & Abdelwahab, A.T. (2015). Effect of chitosan on biochemical composition and antioxidant activity of minimally processed Wonderful pomegranate arils during cold storage. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88, 241-248.
 
 [27] Tudela, J., Marn, A., Garrido, Y., Cantwell, M., Marna, S., Medina-Martnez, M. and Gil, I. (2013). Offodour development in modified atmosphere packaged baby spinach is an unresolved problem. Journal of postharvest biology and technology, 75: 75-85.
[28] Kader, A. A., & Watkins, C. B. (2000). Modified atmosphere packaging—toward 2000 and beyond. HortTechnology, 10(3), 483-486.
[29] شریفی، ا. و ایوز م. (1390) بررسی عوامل موثر در تخریب رنگ میوه­ها و سبزیجات. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
[30] Hantsis-Zacharov, E. and Halpern, M. (2007). Culturable psychrrotrophic bacterial communities in raw milk and their proteolytic and lipolytic traits. Applied and Environmental Microbiology 73: 7162-7168.
[31] Darani, S., Fazel, M. and keramat, J. (2014). Investigation of the influence of MAP on some physicochemical properties of spinach (spinacia oleracea L.) during preservation. Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 3: 69-79 (in Persian).
 [32] Glowacza, M., Mogrena, L. M., Readea, J.H., Cobba, A. H., James, M., Monaghana, A. (2013). Can hot water treatments or maintain postharvest quality of spinach leaves. J. Postharvest Biology and Technology., 81, 23-28.
[33] رستگار، س. و صادقی لاری، ع. (1394) اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی. نشریه پژوهشی آب در کشاورزی، 29(3): 409-417.