اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻤﺮد

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

javanmardirost.ir

سردبیر

دکتر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﯾﮑﺎﻧﯽ

مهندسی صنایع غذایی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

eikaniirost.ir
0000-0002-6075-9823

مدیر اجرایی

دکتر سمیه رحیمی

علوم و صنایع غذایی استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

s.rahimiirost.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور محمد شاهدی

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shahedimogmail.com

پروفسور مهدی کدیور

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mak120mail.usask.ca

پروفسور زهرا امام جمعه

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه تهران

emamjut.ac.ir

پروفسور ایران عالم زاده

صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی استاد دانشگاه صنعتی شریف

alemzadehsharif.edu

پروفسور محمدحسین عزیزی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه تربیت مدرس

azizit_mmodares.ac.ir

پروفسور محمدنقی اشتیاقی

مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند

mnorange1hotmail.com

پروفسور سید محمدعلی رضوی

مهندسی و فیزیک مواد غذایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir

پروفسور مهدی کاشانی نژاد

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashanigau.ac.ir

پروفسور هدایت حسینی

ایمنی مواد غذایی استاد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

hedayatsbmu.ac.ir

پروفسور رسول کدخدایی

سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی استاد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

r.kadkhodaeeyahoo.com

دکتر مجید جوانمرد

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

javanmardirost.ir

دکتر هما ترابی زاده

علوم و صنایع غذایی دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

h.torabizadehirost.ir

دکتر محمدحسن ایکانی

مهندسی صنایع غذایی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

eikaniirost.ir
0000-0002-6075-9823