دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397 
تاثیر پیش تیمارهای ازن و اسید سیتریک بر خصوصیات کیفی خیار در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده

صفحه 361-372

محمد میرزایی؛ رضا طباطبائی کلور؛ علی متولی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی

صفحه 447-468

الناز قبادی؛ مهدی وریدی؛ محمد جواد وریدی؛ آرش کوچکی


استفاده از سامانه ماشین بویایی به‌منظور تشخیص تقلب در زیره کوهی

صفحه 527-541

زهرا صفری امیری؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی توحیدی؛ سید سعید محتسبی؛ مجید دولتی