اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

این نشریه در زمینه پژوهش‌های نوآورانه صورت گرفته در حوزه مهندسی و با کاربرد در صنعت غذا فعالیت می‌نماید. محورهای اصلی فعالیت نشریه فناوری‌های جدید در صنعت غذا شامل موارد زیر است:

 • مهندسی صنایع غذایی،
 • فرآیندهای نوآورانه تولید و بسته بندی،
 • روش‌های جدید استخراج و خالص‌سازی،
 • کاربرد نانوفناوری در صنعت غذا،
 • کاربرد زیست‌فناوری در فرآیندهای غذایی،
 • فرآیندهای دما پایین و دما بالا،
 • فرآیندهای فشار بالا،
 • فناوری‌های نو (مانند ریزپوشانی، امواج فراصوت، جداسازی‌های غشایی، پرتودهی)،
 • مدلسازی و شبیه‌سازی،
 • ویژگی های مهندسی مواد غذایی،
 • اندازه گیری و کنترل فرآیندهای غذایی،
 • جنبه های مهندسی در طراحی و تولید مواد غذایی جدید،
 • طراحی و عملیات در فرآیندهای غذایی، تجهیزات و دستگاه ها،
 • اقتصاد مهندسی در صنعت غذا.

توجه مهم: مقالات ارسالی نباید با حوزه کشاورزی هم پوشانی داشته باشد. این نشریه از پذیرش مقالات در زمینه کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی) معذور است.