اهداف و چشم انداز

 

این نشریه در زمینه پژوهش های نوآورانه صورت گرفته در حوزه مهندسی و با کاربرد در صنعت غذا فعالیت می نماید. محورهای اصلی فعالیت نشریه فناوری‌های جدید در صنعت غذا، مهندسی صنایع غذایی، فرآیندهای نوآورانه تولید و بسته بندی، روش‌های جدید استخراج و خالص‌سازی، کاربرد نانوفناوری در صنعت غذا، کاربرد زیست‌فناوری در فرآیندهای غذایی، فرآیندهای دما پایین و دما بالا، فرآیندهای فشار بالا، فناوری‌های نو (مانند ریزپوشانی، امواج فراصوت، جداسازی‌های غشایی، پرتودهی)، مدلسازی و شبیه‌سازی، ویژگی های مهندسی مواد غذایی، اندازه گیری و کنترل فرآیندهای غذایی و اقتصاد مهندسی در صنعت غذا است. مقالات ارسالی نباید با حوزه کشاورزی هم پوشانی داشته باشد. این نشریه از پذیرش مقالات در زمینه کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی) معذور است.