فرایند پذیرش مقالات

نحوه داوری در فصلنامه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا:

پس از ارسال نهایی مقاله توسط نویسنده، مقاله برای حداقل 2 و یا 3 داور تخصصی در زمینه موضوع مقاله فرستاده می شود که نحوه داوری نیز به صورت باز می باشد.فرایند پذیرش مقاله