فرایند پذیرش مقالات

در نشریه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا از روش داوری یک سو ناشناس  استفاده می­ شود.  به این معنی که نویسنده هویت داور را نمی­ داند.

 

فرآیند پذیرش مقاله در نشریه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا شامل مراحل زیر می‌باشد:

1- ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول

2- بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر

3- انتخاب داوران توسط هیئت تحریریه و ارسال مقاله به داور

4- بررسی مقاله توسط داوران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود مقاله (بازنگری کلی یا بازنگری جزیی) یا رد مقاله

5- در حالت بازنگری، ارسال نظرهای داوران به نویسنده 

6- اصلاح مقاله توسط نویسنده و ارسال مجدد آن

7- داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله توسط سردبیر

8- در صورت پذیرش نهایی، قرارگرفتن مقاله در پایگاه نشریه در بخش مقاله‌های آماده انتشار

9- انتشار مجله براساس برنامه زمان‌بندی