بکارگیری نرم افزار "همانندجو" در فرآیند داوری

با توجه به نامه مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 5312-18-3 مورخ 16 خرداد 1396 مبنی بر استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب در فرآیند داوری، کلیه مقالات در طول فرآیند ارزیابی و داوری توسط نرم افزار "همانند جو" مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه، در تصمیم گیری نهایی نشریه مد نظر خواهد بود.