داوران

نحوه داوری در فصلنامه علمی فناوری‌های جدید در صنعت غذا:

پس از ارسال نهایی مقاله توسط نویسنده، مقاله برای حداقل 2 و یا 3 داور تخصصی در زمینه موضوع مقاله فرستاده می شود که نحوه داوری نیز به صورت باز می باشد.

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد ابونجمی مهندسی صنایع غذایی هیئت علمی دانشگاه تهران؛ گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
حسین احمدی چناربن زیست‌فناوری مواد غذایی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
حمیدرضا اخوان علوم و صنایع غذایی استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه باهنر کرمان
عماد آیدانی مهندسی صنایع غذایی مدیر پارک علم و فناوری استان گلستان
الهام آذرپژوه علوم و صنایع غذایی دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش جهادکشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و
مهرداد آذین زیست‌فناوری مواد غذایی
فتانه یاری مهندسی صنایع غذایی هیات علمی
اکرم آریانفر رئولوژی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
محمد سعید یارمند فناوری غلات هیات علمی
نسرین اروج زاده عضو هیات علمی
محسن آزادبخت مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صدیف آزادمرد دمیرچی فناوری روغن عضو هیات علمی
رضا اسماعیل زاده کناری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن اسمعیلی مهندسی صنایع غذایی گروه صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
محمدنقی اشتیاقی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه ماهیدول تایلند
علی اصغری مهندسی صنایع غذایی هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اعظم اعرابی علوم و صنایع غذایی، فناوری غلات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
محمدمهدی افصحی مهندسی شیمی هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی الیاسی مهندسی شیمی
هادی الماسی بسته بندی مواد غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران
زهرا امام جمعه علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی
آریو امامی فر علوم و صنایع غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
طیبه امیدی علوم و صنایع غذایی
محمدرضا امیدخواه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
سیّد امیر اولیایی بسته بندی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین باقرپور مهندسی صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ذاکر بحرینی عضو هیأت علمی
حسن برزگر علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شهرام بیرقی طوسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی
سمیرا برنجی شیمی مواد غذایی سازمان انرژی اتمی/ فرآوری (پرتودهی) مواد غذایی
آرام بستان شیمی مواد غذایی، نانوفناوری مواد غذایی عضو هیئت علمی / پژوهشکده علوم و صنایع غدایی
علیرضا بصیری علوم و صنایع غذایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زهرا پیراوی ونک فناوری روغن دانشیار پژوهشگاه استاندارد
سجاد پیرسا نانوفناوری مواد غذایی دانشگاه ارومیه
مهدی پروینی مهندسی شیمی هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
سیدهادی پیغمبردوست علوم و صنایع غذایی، فناوری غلات استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
پرستو پورعاشوری زیست‌فناوری مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
امیر پورفرزاد علوم و صنایع غذایی دانشگاه گیلان، گروه علوم و صنایع غذایی
هما ترابی‌زاده زیست‌فناوری مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ابراهیم تقی نژاد علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه مهندسی فناوری کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم تقی نژاد مهندسی صنایع غذایی هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
فردین تمجیدی علوم و صنایع غذایی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کردستان
عبدالعباس جعفری مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیراز
هدی جعفری زاده مالمیری بسته بندی مواد غذایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجید جمشیدیان بسته بندی مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
مهران جوانبخت مهندسی شیمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید جوانمرد داخلی بسته بندی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، فناوری های نوین عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اکبر جوکار بسته بندی مواد غذایی استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی فارس، بخش صنایع غذایی
غلام رضا چگینی مهندسی صنایع غذایی مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تهران، تهران
محمد حجتی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
امیر حیدری مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
عیسی حزباوی مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی - دانشگاه لرستان - گروه بیوسیستم
هدایت حسینی فناوری گوشت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
سید حسین حسینی قابوس فناوری غلات، مهندسی صنایع غذایی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران
زهره حمیدی اصفهانی علوم و صنایع غذایی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی خجسته نژند مهندسی صنایع غذایی هیات علمی دانشگاه بناب
فرامرز خداییان زیست‌فناوری مواد غذایی عضو هیأت علمی گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
کامران خیرعلی پور زیست‌فناوری مواد غذایی عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
ناهید خندان مهندسی شیمی عضو هیئت علمی
امیر دارایی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی گروه مهندسی ‌علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
امیر دارایی گرمه خانی علوم و صنایع غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه همدان،گروه علوم وصنایع غذایی
حسین درویشی مهندسی صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان
جلال دهقان نیا بسته بندی مواد غذایی دانشگاه تبریز
مجید دولتی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن رادی رئولوژی مواد غذایی، نانوفناوری مواد غذایی عضو هیأت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
سمیه رحیمی رئولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
حسین رحمانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
خسرو رستمی زیست‌فناوری مواد غذایی
مجید رسولی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بوعلی همدان
حسن رشیدی فناوری فرآورده های لبنی مدیر گروه صنایع غذایی مشهد
میترا رضایی علوم و صنایع غذایی عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
منصور رضایی تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عباس رضایی اصل فناوری های نوین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینب رفتنی امیری شیمی مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم رنجبر عضو هیأت علمی
شهره روحانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مسعود زابلستانی فناوری غلات هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
یونس زاهدی علوم و صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا زرین قلمی فناوری گوشت دانشگاه زنجان
عباس زمانی استخراج اجزاء غذایی، علوم و صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی شیلات (فرآوری محصولات شیلاتی) دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر
محسن زندی مهندسی صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان 38791-45371، ایران
عباسعلی ساری علوم و صنایع غذایی عضو هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
نفیسه سلطانی زاده علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شاهدی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
پروین شرایعی استخراج اجزاء غذایی، علوم و صنایع غذایی دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش
اکرم شریفی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سهیلا شکرالله زاده مهندسی شیمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
هاجر شکرچی زاده شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و صنایع غذیی
انور شلماشی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فخری شهیدی علوم و صنایع غذایی مدیرگروه وعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شهیدی شیمی مواد غذایی عضوهیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
هدی شهیری طبرستانی شیمی مواد غذایی گروه شیمی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان، ایران
علیرضا صادقی شیمی مواد غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی صادقی مهندسی صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سولماز صارم نژاد فناوری غلات
فخرالدین صالحی مهندسی صنایع غذایی دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مانیا صالحی فر فناوری غلات
شهریار صرامی مهندسی صنایع غذایی عضو هیات علمی گروه فن آوری های پس از تولید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شهره صفارزاده متین
محمد صفی الدین مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شهید چمران
سید محمد صفی الدین اردبیلی زیست‌فناوری مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی طاهری شیمی مواد غذایی، فناوری گوشت دانشگاه چابهار
فریده طباطبایی یزدی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد عابدی عضو هیات علمی-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مهدی عیاری شیمی مواد غذایی دانشگاه تربیت مدرس
ایران عالم زاده شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی دانشگاه شریف دانشکده مهندسی شیمی ونفت
روزبه عباس زاده مهندسی صنایع غذایی، نانوفناوری مواد غذایی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
حمید عرفان نیا مهندسی شیمی دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه مهندسی شیمی
فاطمه عزیزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدحسین عزیزی بسته بندی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، فناوری غلات
امیر عزیز پناه مهندسی صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ایلام
بهاره عمادزاده مهندسی صنایع غذایی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
احمد غضنفری مقدم رئولوژی مواد غذایی، زیست‌فناوری مواد غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
محمد فاضل فناوری غلات استایار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
بهرام فتحی آچاچلوئی علوم و صنایع غذایی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
وجیهه فدائی فناوری فرآورده های لبنی
غلامرضا فراهانی عضو هیات علمی پژوهشکده برق و کامپیوتر
عسکر فرحناکی رئولوژی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیراز-
رضا فرهمندفر علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم فهیم دانش فناوری روغن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مهدی قاسمی ورنامخواستی مهندسی صنایع غذایی دانشیار دانشگاه شهرکرد-
بابک قنبرزاده شیمی مواد غذایی، نانوفناوری مواد غذایی دانشگاه تبریز
حجت کاراژیان مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، گروه علوم و صنایع غذایی، تربت حیدریه، ایران
مهدی کاشانی نژاد مهندسی صنایع غذایی استاد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد علی کیانی هیأت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
زهرا کاوه شیمی مواد غذایی دانشگاه تبریز
مهدی کدیور بسته بندی مواد غذایی، فناوری روغن، فناوری غلات، فناوری گوشت عضو هیات علمی-استاد/دانشگاه صنعتی اصفهان
معظمه کردجزی زیست‌فناوری مواد غذایی استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن کریمی مله شیمی مواد غذایی Faculty member, Analytical Chemistry and Nanochemistry The Quchan University of Technology, Quchan, Iran Iran
داود کلانتری استخراج اجزاء غذایی، مهندسی صنایع غذایی هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا گلستان فناوری فرآورده های لبنی دانشگاه آیت الله آملی
فرشته گل محمد سازمان پژوهش ها
علی گنجلو نانوفناوری مواد غذایی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
اشرف گوهری اردبیلی مهندسی صنایع غذایی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
علی متولی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی متولی فناوری غلات دانشگاه تربیت مدرس
مجید مجید دولتی مهندسی صنایع غذایی استادیار
فروغ محترمی فناوری غلات، نانوفناوری مواد غذایی هیئت علمی دانشگاه ارومیه
سید سعید محتسبی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
Maedeh محمدی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. دانشکده مهندسی شیمی
جلال محمدزاده علوم و صنایع غذایی استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش
جعفر محمدزاده میلانی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید حیدر محمودی نجفی شیمی مواد غذایی عضو هیئت علمی/ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اشکان مددلو شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، فناوری فرآورده های لبنی، نانوفناوری مواد غذایی
سعید میردامادی زیست‌فناوری مواد غذایی
حبیب الله میرزایی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل میرزایی قلعه مهندسی صنایع غذایی گروه »هندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
لیلا میر مقتدایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم میزانی رئولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم تحقیقات
لاله مشرف فناوری غلات عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
غلامرضا مصباحی بسته بندی مواد غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مصطفی مظاهری تهرانی فناوری فرآورده های لبنی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد مظفری عضو هیأت علمی
علی معتمدزادگان علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ندا مفتون آزاد بسته بندی مواد غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، زرقان، فارس، ایران
معصومه مقیمی فناوری روغن هیت علمی گروه شیمی دانشگاه ازاد گنبد
محمد ملکوتیان زیست‌فناوری مواد غذایی هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجید مهدویان مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
علیرضا مهرگان نیکو شیمی مواد غذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گیلان
سارا ناجی شیمی مواد غذایی عضو هیئت علمی / پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
فاطمه نادی علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
محمد علی نجفی زیست‌فناوری مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل
زرین نصری مهندسی شیمی
سید مهدی نصیری مهندسی صنایع غذایی بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز
مسعود نصیری زرندی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمد نوشاد مهندسی صنایع غذایی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عباس همت مهندسی صنایع غذایی عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی-دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران
علیرضا یوسفی رئولوژی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی دانشگاه ملی بناب
علیرضا یوسفی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بناب

 

داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

عضویت در پایگاه های داوری

زهرا امام جمعه

علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی

استاد دانشگاه تهران

پابلونز 

مهدی کدیور

بسته بندی مواد غذایی، فناوری روغن، فناوری غلات، فناوری گوشت

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

پابلونز

محمد شاهدی

 مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

پابلونز 

مجید جوانمرد داخلی

بسته بندی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، فناوری های نوین

 عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پابلونز 

هما ترابی‌زاده

زیست‌فناوری مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پابلونز 

سمیه رحیمی

رئولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پابلونز