دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز 1396 
4. بررسی تاثیرامواج فراصوت بر خواص فیزیکی وشیمیایی روغن گردو

صفحه 39-47

فاطمه رهبر؛ محمد ابونجمی؛ جواد خزایی؛ پیمان رجایی


11. بهبود تولید ترکیبات فنولی و خاصیت مهارکنندگی رادیکال عصاره‌ زرشک از راه پیش تخمیر حالت جامد

صفحه 141-150

الهام رخشی؛ سیدهادی رضوی؛ محمدتقی گلمکانی؛ زینب السادات ابراهیم زاده موسوی