تأثیر خشک‌کردن ترکیبی هوای گرم – فروسرخ و ماکروویو بر برخی از ویژگی‌های کیفی برنج نیم‌جوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

خشک­ کردن یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند تبدیل برنج می‌باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر دو شیوه خشک­ کردن متناوب و پیوسته، بر برخی ویژگی‌های کیفی شلتوک، رقم فجر، پرداخته شد. خشک‌ کردن متناوب در دو مرحله با یک زمان استراحت بین مراحل خشک‌ کردن با استفاده از یک خشک‌کن ترکیبی هوای گرم- فروسرخ در مرحله‌ اول از رطوبت 35 به 23% و مایکروویو در مرحله دوم از رطوبت 23 به 13% انجام گردید. درحالی‌که روش خشک‌کردن پیوسته، توسط خشک‌کن هوای گرم – فروسرخ برای کاهش رطوبت شلتوک از محتوای رطوبت 35 به 13% بر پایه‌ تر اجرا شد. آزمایش‌ها در دمای خشک‌کردن 40، 50 و oC60، شدت تابش فروسرخ 32/0 و w/cm249/0، توان مایکروویو 100، 200 و W300 و دوره‌ استراحت دهی به مدت 8 برابر زمان خشک‌کردن، یعنی مرحله‌ی اول، اجرا گردید. بعد از خشک‌کردن، ویژگی­های کیفی تحت بررسی برنج نیم‌جوش یعنی راندمان برنج سالم، رنگ و نیروی سفتی، و نیز زمان خشک‌کردن مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر شیوه خشک‌کردن، دمای هوا، شدت تابش و توان مایکروویو بر ویژگی­های کیفی تحت بررسی برنج نیم‌جوش معنی‌دار (poC60 (تیمارw/cm2 32/0-W200) و oC 40 (تیمارw/cm2 32/0-W100) به‌دست آمد. اما بیش‌ترین زمان خشک‌کردن، ارزش رنگ و نیروی سفتی توسط روش خشک‌کردن پیوسته به‌ترتیب min04/61، 63/19 و N3/227 به‌دست آمد. در نتیجه، شیوه خشک‌کردن متناوب یک روش مناسب و قابل پیشنهاد برای برنج نیم‌جوش رقم فجر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combination dryer of hot air – infrared and microwave on some quality properties of parboiled rice

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taghinezhad
  • Vali Rasooli Sharabiani
Assistant Professor, Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Drying is one of the most important stages in the rice milling process. In present study the effect of two drying techniques (intermittent and continuous drying) on the some quality properties of parboiled paddy (Fajr cultivar) were investigated. The intermittent drying was performed in two stages with a tempering time between drying steps using a combination dryer of hot air – infrared (HIR) at the first stage (from 35 to 23%) and microwave dryer at the second stage (from 23 to 13%). While drying technique of continuous was done using HIR dryer in one stage for moisture content reduction of paddy from 35 to 13% (w.b.). The experiments were carried out at drying temperature of 40, 50 and 60 oC, infrared radiation (IR) intensity of 0.32 and 0.49 w/cm2, microwave power of 100, 200 and 300 W and tempering duration of eight times previous drying (the first stage). After drying, quality properties (head rice yield (HRY), color and toughness force (TF)) of parboiled rice and drying time were measured. Results revealed that the effect of drying techniques, air temperature, IR intensity and microwave power on the quality properties of parboiled rice were significant (poC (200-0.32) and 40oC (100-0.32), respectively. But, the maximum drying time, color value and TF were obtained using continues drying method with 61.04 min, 19.63 and 227.3 N, respectively. In conclusion, the intermittent dryer technique is appropriate and recommendable method for parboiled paddy of Fajr variety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parboiled rice
  • Continues
  • dryer
  • Microwave
  • Intermittent
  • Hot air–infrared
[1]. Bhattacharya, K.R. (2011). Effect of parboiling on rice quality. in Rice Quality, K.R. Bhattacharya, Editor., Woodhead Publishing, p:  247-297.
[2]. Jia, C.-C., Sun, D.-W., and Cao, C.-W. (2000). Mathematical simulation of stresses within a corn kernel during drying. Drying Technology, 18, 887-906.
[3].Foroughi-Dahr, M., Golmohammadi, M., Pourjamshidian, R., Rajabi-Hamaneh, M., and Hashemi, S. (2015). On the characteristics of thin-layer drying models for intermittent drying of rough rice. Chemical Engineering Communications, 202, 1024-1035.
[4].Swasdisevi, T., Sriariyakula, W., Tia, W., and Soponronnarit, S. (2010). Effect of pre-steaming on production of partially-parboiled rice using hot-air fluidization technique. Journal of Food Engineering, 96, 455-462.
[5]. Li, Y., Xu, S.-Y., and Da-Wen, S. (2007). Preparation of garlic powder with high allicin content by using combined microwave–vacuum and vacuum drying as well as microencapsulation. Journal of Food Engineering, 83, 76-83.
[6]. Ratti, C. and Mujumdar, A.S. (1995). Infrared Drying. in, Mujumdar. Handbook of industrial drying. New York.
[7]. Maskan, M. (2000). Microwave/air and microwave finish drying of banana. Journal of food Engineering, 44, 71-78.
[8]. Zare, D., Naderi, H., and Jafari, A. (2011). Predict the moisture content, drying time, necessary force to rupture of paddy grains using neural network in combined dryer infrared - hot air. 7 th Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, University of Shiraz.
[9]. Salehi, F., Kashaninejad, M., Sadeghi Mahoonak, A., and Ziaiifar, A.M. (2017). Kinetics Modeling of Thin-Layer Drying of Button Mushroom in Combined Infrared-Hot Air Dryer. Journal of Food Science and Technology, 13, 99-109 (in Farsi(.
[10]. Salehi, F., Kashaninejad, M., and Asadi, A. (2016). Investigation of Mass Transfer Kinetics in  Combined Infrared-Hot Air Dryer for Eggplant slices. Food Innovation Technology, 7, 53-60 (in Farsi(.
[11]. Puente-Díaza, L., Ah-Hen, K., Vega-Gálvez, A., Lemus-Mondaca, R., and Scala, K.D. (2013). Combined Infrared-Convective Drying of Murta (Ugni molinae Turcz) Berries: Kinetic Modeling and Quality Assessment. Drying Technology: An International Journal, 31, 329-338.
[12]. Supmoon, N. and Noomhorm, A. (2013). Influence of Combined Hot Air Impingement and Infrared Drying on Drying Kinetics and Physical Properties of Potato Chips. Drying Technology: An International Journal, 31, 24-31.
[13]. Sui, Y., Yang, J., Ye, Q., Li, H., and Wang, H. (2014). Infrared, Convective, and Sequential Infrared and Convective Drying of Wine Grape Pomace. Drying Technology: An International Journal, 32, 686-694.
[14]. Hosseini Ghaboos, S.H., Seyedian Ardabili, S.M., Kashaninejad, M., Asadi, G., and Alami, M. (2016). Mass transfer kinetics of combined infrared - hot air drying of Pumpkin. Journal of food technology and nutrition, 13, 5-16 (in Farsi).
[15]. Askari, G.R., Emamjomeh, Z., and Ebrahimzadeh mosavi, S.M. (2006). Effect of combined coating and microwave assisted hot - air drying on the texture, microstructure and rehydration characteristics of apple slices. Food science and technology international 12, 39-46.
[16]. Dehbooreh, R. and Esmaiili, M. (2009). Evaluation of Microwave and Convective Finish Drying Parameters and Drying Effects on Color of Dried Grapes. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 5, 108-122.
[17]. Dong, R., Lu, Z., Liu, Z., , Koide, S., and Cao, W. (2010). Effect of drying and tempering on rice fissuring analysed by integrating intra-kernel moisture distribution. Journal of Food Engineering, 97, 161-167.
[18]. Golmohammadi, M., Rajabi-Hamane, M., and Hashemi, S.J. (2012). Optimization of drying–tempering periods in a paddy rice dryer. Drying Technology, 30, 106-113.
[19]. Cihan, A., Kahveci, K., and Hacıhafızoğlu, O. (2007). Modelling of intermittent drying of thin layer rough rice. Journal of Food Engineering, 79, 293-298.
[20]. Rao, P.S., Bal, S., and Goswami, T. (2007). Modelling and optimization of drying variables in thin layer drying of parboiled paddy. Journal of Food Engineering, 78, 480-487.
[21]. Sadeghi, M. and Mireei, S.A. (2016). Rough rice stress fissuring with respect to conditions of drying and tempering processes. Biosystem Engineering of Iran, 47, 277-268 (in Farsi).
[22]. Nasrnia, E., Sadeghi, M., and Masoumi, A.A. (2012). Effect of Various Drying and Tempering Conditions on Whiteness Index of Rice in a Two-Stage Drying Method Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8, 40-48.
[23]. Elbert, G., Tolaba, M.P., and Suárez, C. (2001). Effects of drying conditions on head rice yield and browning index of parboiled rice. Journal of Food Engineering, 47, 37-41.
[24]. Nishiyama, Y., Cao, W., and Li, B. (2006). Grain intermittent drying characteristics analyzed by a simplified model. Journal of Food Engineering, 76, 272-279.
[25]. Taghinezhad, E., Khoshtaghaza, M.H., Minaei, S., and Latifi, A. (2015). Effect of soaking temperature and steaming time on the quality of parboiled Iranian paddy rice. International journal of food engineering, 11, 547-556.
[26]. AOAC. (1995). Official Methods of Analysis, 16th edn. Arlington, VA, USA: Association of Official Analytical Chemists.
[27]. Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Jirajindalert, A., and Taechapairoj, C. (2006). Parboiling brown rice using super heated steam fluidization technique. Journal of Food Engineering, 75, 423-432.
[28]. Bualuang, O., Tirawanichakul, Y., and Tirawanichakul, S. (2013). Comparative Study between Hot Air and Infrared Drying of Parboiled Rice: Kinetics and Qualities Aspects. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 1119-1132.
[29]. Igathinathane, C. and Chattopadhyay, P. (2002). PH—Postharvest Technology: Development of an Accelerated Tempering Process for drying Parboiled Paddy. Biosystems Engineering, 83, 97-105.
[30]. Bello, M., Baeza, R., and Tolaba, M.P. (2006). Quality characteristics of milled and cooked rice affected by hydrothermal treatment. Journal of Food Engineering, 72, 124-133.
[31]. Islam, M.R., Shimizu, N., and Kimura, T. (2004). Energy requirement in parboiling and its relationship to some important quality indicators. Journal of Food Engineering, 63, 433-439.
[32]. Miah, M.A.K., Haque, A., Douglass, M.P., and Clarke, B. (2002a). Parboiling of rice. Part I: Effect of hot soaking time on quality of milled rice. International Journal of Food Science & Technology, 37, 527-537.
[33]. Doymaz, I. and M., P. (2003). The thin-layer drying characteristics of corn. J. Food Eng., 60, 125-130.
[34]. Zirjani, L. and Tavakolipour, H. (2010). Product study of banana chip using microwave–hot air combination. Food Science & Technology, 6, 58-67.
[35]. Alibas, I. (2007). Microwave, air and combined microwave–air-drying parameters pumpkin slice. Journal of Food Science and Technology, 8, 1445-1455.
[36]. Ayse, S. (2011). Microwave drying characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. Energy Conversion and Management, 2, 1449-1453.
[37]. Doymaz, I., Tugrul, N., and Pala, M. (2006). Drying characteristics of dill and parsley leaves. Journal of Food Engineering, 3, 559-565.
[38]. Islam, M.R., Roy, P., Shimizu, N., and Kimura, T. (2002). Effect of processing conditions on physical properties of parboiled rice. Food Science and Technology Research, 8, 106-112.
[39]. Jiao, A., Xu, X., and Jin, Z. (2014). Modelling of dehydration–rehydration of instant rice in combined microwave-hot air drying. Food and Bioproducts Processing, 92, 259-265.
[40]. Lamberts, L., Brijs, K.M.R., Verhelst, N., and Delcour, J.A. (2006). Impact of browning reactions and bran pigments on color of parboiled rice. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 9924-9929.
[41]. Lamberts, L., Rombouts, I., Brijs, K., Gebruers, K., and Delcour, J. (2008). Impact of parboiling conditions on Maillard precursors and indicators in long-grain rice cultivars. Food chemistry 110, 916-922.
[42]. Sareepuang, K., Siriamornpun, S., Wiset, L., and Meeso, N. (2008). Effect of soaking temperature on physical, chemical and cooking properties of parboiled Fragrant rice. World Journal of Agricultural Sciences, 4, 409-415.
[43]. Lamberts, L., De Bie, E., Vandeputte, G.E., Veraverbeke, W.S., Derycke, V., De Man, W., and Delcour, J.A. (2007). Effect of milling on colour and nutritional properties of rice. Food Chemistry, 100, 1496-1503.
[44]. Mahfeli, M., Behzadian, H., Abolhasani, M., and Zomorodian, A. (2014). Comparison of two drying method on Head Rice yield for Hashemi Cultivar. The 8 th national congress on agricultural machinery engineering (Biosystem) & mechanization. Ferdowsi university of Mashhad, Iran.
[45]. Ayamdoo, J.A., Demuyakor, B., Dogbe, W., and Owusu, R. (2013). Parboiling of paddy rice: The science and perceptions of it as practiced in northern ghana. International Journal of Scientific & Technology Research, 2, 13-18.
[46]. Islam, M.R., Shimizu, N., and Kimura, T. (2001). Quality Evaluation of Parboiled Rice with Physical Properties. Food Science and Technology Research, 7, 57-63.
[47]. Parnsakhorn, S. and Noomhorm, A. (2008). Changes in physicochemical properties of parboiled brown rice during heat treatment. Manuscript FP 08 009. Vol. X., Place, Published.