دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، آذر 1396 
بهبود تولید ترکیبات فنولی و خاصیت مهارکنندگی رادیکال عصاره‌ زرشک از راه پیش تخمیر حالت جامد

صفحه 141-150

10.22104/jift.2017.491

الهام رخشی؛ سیدهادی رضوی؛ محمدتقی گلمکانی؛ زینب السادات ابراهیم زاده موسوی