نمایه نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان توسعه یک روش غیر مخرب به منظور تعیین ویژگی‌های بافتی نان باگت با استفاده از سنسور ارتعاش‌سنج لیزر داپلر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 69-85]
 • آذین، مهرداد تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]
 • آرمین، محمد تأثیر روش‌های مختلف استخراج بر ویژگی‌های فیبر حاصل از پودر تفاله زیتون چربی‌زدایی شده [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 101-118]
 • آزادفر، الهام تأثیر روش‌های مختلف استخراج بر ویژگی‌های فیبر حاصل از پودر تفاله زیتون چربی‌زدایی شده [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 101-118]

ا

 • الهامی راد، امیر حسین تأثیر روش‌های مختلف استخراج بر ویژگی‌های فیبر حاصل از پودر تفاله زیتون چربی‌زدایی شده [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 101-118]

ب

 • بحرینی، ذاکر تهیه و شناسایی میکروکریستالین سلولز از پسماند الیاف یونجه (Medicago sativa) به عنوان افزودنی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 87-99]
 • بصیری، علیرضا بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • بصیری، علیرضا تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]
 • بناکار، احمد بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-33]

ت

 • ترابی‌زاده، هما تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]
 • تفقدی نیا، بهرام تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

ج

 • جوانمرد داخلی، مجید بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • جوینده، حسین بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویا [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]

ح

 • حجتی، محمد بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویا [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]
 • حسینی، هادی بکارگیری بینی‌الکترونیک برای تشخیص تقلب رب‌ انار با روش‌های شناسایی الگو و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 35-48]
 • حمیدی اصفهانی، زهره بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-33]

خ

 • خوش تقاضا، محمد هادی بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-33]

ر

 • رحمتی، ادریس بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-33]

ش

 • شاکری، علیرضا تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]
 • شریفی، اکرم تأثیر روش‌های مختلف استخراج بر ویژگی‌های فیبر حاصل از پودر تفاله زیتون چربی‌زدایی شده [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 101-118]
 • شوندی، مهدی بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

ص

 • صادقی، احمد بکارگیری بینی‌الکترونیک برای تشخیص تقلب رب‌ انار با روش‌های شناسایی الگو و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 35-48]
 • صادقی فاتح، داود تهیه و شناسایی میکروکریستالین سلولز از پسماند الیاف یونجه (Medicago sativa) به عنوان افزودنی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 87-99]
 • صداقت، ناصر مدل‌سازی سینتیک تغییرات حسی و‌ رنگ جوانه‌های گندم تازه رقم پارسی حاوی پوشش موسیلاژ دانه ریحان در بسته‌بندی MAP [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 152-135]

ع

 • عابدی، محمد تهیه و شناسایی میکروکریستالین سلولز از پسماند الیاف یونجه (Medicago sativa) به عنوان افزودنی مواد غذایی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 87-99]
 • عبادی، محمدتقی بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 15-33]
 • عسگری، پری ناز مدل‌سازی سینتیک تغییرات حسی و‌ رنگ جوانه‌های گندم تازه رقم پارسی حاوی پوشش موسیلاژ دانه ریحان در بسته‌بندی MAP [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 152-135]
 • علیزاده بهبهانی، بهروز بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویا [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]

ق

 • قویدل، بهاره تهیه سس مایونز کم چرب با استفاده از نشاسته سیب ‏زمینی اصلاح شده با روش کربوکسی متیله-فسفوریله حاوی نانوکیتوزان [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 49-68]

م

 • مهرنیا، محمدامین بررسی تأثیر تیمارهای فراصوت و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر میزان راندمان، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختار پنیر سویا [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]
 • موسوی، سید محمود مدل‌سازی سینتیک تغییرات حسی و‌ رنگ جوانه‌های گندم تازه رقم پارسی حاوی پوشش موسیلاژ دانه ریحان در بسته‌بندی MAP [دوره 10، شماره 2، 1401، صفحه 152-135]

ن

 • نوری، فاطمه توسعه یک روش غیر مخرب به منظور تعیین ویژگی‌های بافتی نان باگت با استفاده از سنسور ارتعاش‌سنج لیزر داپلر [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 69-85]