بررسی ویژگی‌های روغن کاملینا پالایش شده و تأثیر فرآیند بی‌بو سازی بر اسیدهای چرب و میزان توکوفرول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه استاندارد

3 گروه صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران 2-دانشیار، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های ترکیبی به همراه دو پارامتر(اسیدیته وپراکسید) روغن کاملینا حاصل از چهار منطقه‌ی ایلام، کرمانشاه، همدان و فارس بعد از انجام عملیات پالایش به‌ روش شیمیایی بررسی شد. هم‌چنین تغییرات ماهیتی(اسیدچرب و توکوفرول) قبل و بعد از مرحله‌ی آخر پالایش یعنی بی‌بوسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روغن‌ خامی که از دانه‌های مربوط به مناطق فوق(رقم سهیل) بدست ‌‌آمده بود، به روش شیمیایی مطابق مدل صنعتی پالایش شدند و سپس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون برای اسیدیته‌ روغن‌‌ها‌ی پالایش شده با کمینه تا بیشینه 0.08-0.11% درصد و برای پراکسید 1.7-1.92meq/kg میلی‌اکی‌والان‌گرم اکسیژن بر کیلوگرم روغن بود، که درحدود مورد قبول استاندارد ملی ایران، قرار داشتند. درآنالیز اسیدچرب، مهم‌ترین اسیدچرب از نظر مقدار، اسیدچرب امگا-3 لینولنیک اسید با کمینه و بیشینه32.59-35.5% درصد و پس از آن اسیدچرب امگا -6 لینولئیک اسید با16/49-18/30% درصد بود. میزان ایز‌ومر ترانس اسیدهای چرب در هیچ‌ یک از نمونه‌ها بیش از 0.06% درصد شناسایی نشد. در ترکیب اسیدهای چرب قبل و بعد ا‌ز بی‌بوسازی به‌غیر از نمونه فارس اختلاف معناداری (0.05>P) وجود نداشت. مقدار توکوفرول کل در نمونه‌های پالایش‌شده 626.68- 727.5mg/kg میلی‌گرم بر کیلوگرم بدست آمد. توکوفرول غالب اندازه‌گیری شده، گاماتوکوفرول بود. افت قابل‌ ملاحظه‌ای در مقدار توکوفرول، در پایان پروسه پالایش نسبت به قبل از بی‌بو کردن در همه‌ نمونه‌ها دیده‌ شد0.05)>P). با توجه به نتایج بدست آمده در فرایند پالایش، روغن کاملینا از نظر فاکتورهای کیفی مانند اسیدیته و پراکسید و نیز ترکیب اسیدچرب در محدوده استانداردهای ملی ایران برای روغن‌های خوراکی قرار گرفت و فرایند بی‌بوسازی، هر چند موجب کاهش معنی‌دار توکوفرول گردید ولی میزان باقیمانده همچنان قابل توجه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of specification of refined camelina oil and effect of deodorization process on fatty acid composition and tocopherol content

نویسندگان [English]

 • Azardokht Pourangnia 1
 • Zahra Piravi vanak 2
 • Nargess Mooraki 3
1 Departement of Food Sience and Engineering, Tehran North Branch, Islamic Azad University
2 Food Industries and Agriculture Research Center, Standard Research Institute of Iran
3 Departement of Food Sience and Engineering, Tehran North Branch, Islamic Azad Univercity
چکیده [English]

Camelina oil is highly unsaturated and is a rich source of omega-3 fatty acids. Camelina oil contains high amounts of tocopherol which confers a reasonable shelf life without the need for special storage conditions. Generally crud oils contain many unwanted matters which must be removed to yield a stable product with a bland or pleasant taste. Chemical refining includes degumming, neutralization, bleaching and deodorization as separate process. In this study, the qualitative (FFA and PV) and compositional characteristics of camelina oil obtained from four regions of Ilam, Kermanshah, Hamedan and Fars were investigated after chemical refining operations. Changes in composional specifications were also evaluated before and after the final stage of refining, deodorization.

Oils were extracted from camelina seeds from above region by soxhlet method, The extracted oils were refined. Fatty acid methyl ester (FAME), tocopherols FFA and PV were determined. Collected data was subjected to a one- way analysis of variance and Duncan's posthoc at the P<0.05.

The most important fatty acid in terms of quantity in all samples was linolenic acid (LAn-3) and then omega- 6 linoleic acid.The trans acid isomers content, not detected more than 0.06% in any of the samples. Total tocopherol content in the camelina oil samples before deodorization were measured from 893.1-1122mg/kg and after deodorization ranged from 626.68-727.53mg/kg. Significantly loss in tocopherol content (total and individual) was observed after deodorization in all samples (p<0.05). The predominantly measured tocopherol isomer was gamma tocopherol.

The present study concluded that the chemical refining of camelina oil has no significant effect on the optimal composition of its fatty acids and no trans isomers was formed. FFA and PV after deodorization were in the range of Iran national standard organization. The loss of tocopherol can be seen both in total and individual.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Camelina oil
 • chemical refining
 • deodorization
 • fatty acids
 • linolenic acid
 • tocopherol

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 15 مهر 1402