تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد نیشابور

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی لایه نازکی از پلیمرهای زیستی هستند که به عنوان پوشش مواد غذایی مورد استفاده قرار می-گیرند. به دلیل معایب متعدد مواد بسته‌بندی سنتزی از قبیل مهاجرت ترکیبات بسته بندی به درون مواد غذایی، ایجاد آلودگی زیست محیطی و مشکل بازیافت پسماند اخیرا استفاده از فیلم های خوراکی جهت بسته‌بندی مواد غذایی افزایش قابل چشمگیری پیدا کرده است. فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه به جهت دسترسی آسان و قیمت مقرون به صرفه منبع خوبی برای تهیه فیلم های خوراکی هستند. در این پژوهش فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با نسبت‌های مختلف اسانس لعل کوهستان ساخته شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم‌ها شامل ضخامت، محتوای رطوبت، نفوذپذیری به بخارآب، مقاومت به کشش، درصد افزایش طول، ویژگی های مورفولوژی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز ترکیبات اسانس لعل کوهستان توسط GC/MS نشان داد که در مجموع 8 ترکیب شناسایی شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان اسانس لعل کوهستان ضخامت و درصد افزایش طول فیلم ها به طور معنی داری (05/0 > p) افزایش یافت، اما محتوی رطوبت، نفوذپذیری به بخارآب، مقاومت به کشش، دمای ذوب (Tm) و دمای انتقال شیشه‌ای(Tg) به طور معنی داری (05/0 > p) کاهش پیدا کرد. اسانس لعل کوهستان افزوده شده به فیلم‌ها، خصوصیت نرم کنندگی را نیز نشان دادند که از نتایج کرنش تا نقطه شکست به دست آمد. ساختار همگن و یکنواخت فیلم کنترل (بدون اسانس) در تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of edible films based on Psyllium seed gum enriched with Oliveria decumbens essential oil

نویسندگان [English]

 • Fateme Chavoshi 2
 • mostsfa shahidi 3
 • Mohsen vazifedoust 2
 • Ahmad Zendehdel 2
2 Department of Food Science and Technology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
3 Research Institute of Food Science and Technology
چکیده [English]

Edible films and coatings are thin layers of biopolymers that are used as food coatings. Due to the many disadvantages of synthetic packaging materials, such as the migration of packaging compounds into food, creating environmental pollution and the problem of waste recycling, the use of edible films for food packaging has recently increased significantly. Edible films based on Psyllium seed gum are a good source for preparing edible films due to their easy availability and affordable price. In this research, edible films based on Psyllium seed gum enriched with different proportions of Oliveria decumbens essential oil were made and the physicochemical characteristics of the films include thickness, moisture content, permeability to water vapor, tensile strength, elongation percentage, characteristics Morphology and thermal properties were investigated. The results of the analysis of Oliveria decumbens essential oil compounds by GC/MS showed that a total of 8 compounds were identified. The results showed that by increasing the amount of Oliveria decumbens essential oil, the thickness and percentage of length of the films increased significantly (p < 0.05), but the moisture content, permeability to water vapor, tensile strength, melting temperature (Tm) and temperature Glass transition (Tg) decreased significantly (p>0.05). Oliveria decumbens essential oil added to the films also showed the softening characteristic which was obtained from the results of strain to breaking point. The homogenous and uniform structure of the control film (without essential oil) was proven in the electron microscope images.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Edible film
 • Psyllium seed gum
 • Oliveria decumbens essential oil
 • Temperature glass transition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 آذر 1401