ارزیابی تازگی گوشت مرغ با استفاده از روش‌های ماشین بویایی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

امروزه توجه ویژه بشر به کیفیت مواد غذایی موجب شده تا روش‌های سریع، آسان و غیرمخرب نظیر ماشین بویایی برای ارزیابی ویژگی‌های کیفی این مواد به کار گرفته شود. گوشت یکی از مهمترین مواد غذایی است و تازگی مهمترین ویژگی‌ کیفی آن به شمار می‌رود؛ بنابر این بررسی کیفیت آن برای مصرف کننده از ارزش بسزایی برخوردار است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی امکان استفاده از روش‌های ماشین بویایی و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تشخیص تازگی گوشت مرغ در طول دوره نگهداری در یخچال بود. برای رسیدن به این هدف، قسمت‎های ران مرغ به عنوان نمونه‎های مورد مطالعه انتخاب و در دمای ˚c4 یخچال نگهداری شدند. در زمان‌های تعیین شده‎ای، نمونه‌ها پس از قرارگیری در محفظه‎های بسته‎ای از یخچال خارج و داده‌های بویایی آن‌ها اکتساب گردید. پس از پیش پردازش داده‌ها، از طبقه‌بند شبکه‌های عصبی مصنوعی با ساختار بهینه 3-6-10 برای طبقه-بندی و تشخیص تازگی نمونه ها استفاده شد. شاخص‌های آماری به کار رفته به منظور ارزیابی طبقه‌بند جهت تخمین تازگی گوشت مرغ شامل دقت، صحت، حساسیت، اختصاصی بودن و سطح زیر منحنی بودند. مقادیر این شاخص‌ها برای طبقه‌بندی با ویژگی‌های منتخب به ترتیب برابر 77/95، 7/94، 18/92، 95/95 و 1/94 درصد محاسبه گردیدند. نتایج قابل قبول به دست آمده از بررسی حاضر به وضوح نشان داد که سامانه پیشنهادی بکار رفته به عنوان یک روش هوشمند و قابل اعتماد توانایی طبقه‌بندی بلادرنگ تازگی گوشت مرغ به صورت سریع، آسان، اقتصادی، غیر مخرب و با دقت مناسب را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of chicken meat freshness using olfaction machine and artificial neural networks

نویسندگان [English]

 • Alidad Parvaneh 1
 • Amin Taheri-Garavand 2
 • Feizollah Shahbazi 1
1 Mechanical Engineering of Biosystems Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Mechanical Engineering of Biosystems Department,Lorestan University, Korramabad, Iran
چکیده [English]

Today, human’s specific attention to food quality has led to the development of fast, easy and non-destructive methods to assess the quality of foodstuffs. Meat is one of the most important foods and its freshness is considered as the most important qualitative feature. Therefore, checking its quality for consumption has great value worthwhile. The main objective of the present study is to investigate the possibility of using electronic nose and artificial neural network methods for detecting the freshness of chicken meat during storage in a refrigerator at 4 ºC. In the used neural network system, the input layer consists of 10 neurons based on the number of sensors and the output layer includes 3 neurons related to classes of different freshness classes of chicken meat. Different classifier networks were designed and after investigation of different network structures; the best structure of the network was obtained with a hidden layer and 6 neurons in that layer. Finally, the optimal network with a general structure of 10-6-3 was created to detect the freshness of chicken meat during different days of storage. The used statistical indices to assess the classifier to evaluate the freshness of chicken meat including accuracy, precision, sensitivity, specificity and area under the curve factors. The values of these indices for classification using selected characteristics are 95.77, 94.7, 92.18, 95.95, and 94.1 respectively. Therefore, given that the main objective of the present study was to develop and implementation of an intelligent diagnosis system of chicken meat freshness using an electronic nose system. The acceptable obtained results of the present study indicate that the proposed applied system based on the electronic nose system and artificial neural networks methods as a smart and reliable method can online classification of chicken meat as fast, easy, economical, non-destructive and with appropriate accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chicken meat
 • Freshness detection
 • Classification
 • Electronic Nose
 • Artificial neural networks (ANNS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مهر 1402