مقایسه اثر اسانس پونه‌سای انبوه (Nepeta glomerulosa) و نانوامولسیون آن بر ویژگی‌های کیفی سس مایونز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، فارس، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، فارس، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر اسانس و نانوامولسیون پونه‌سای انبوه (Nepeta glomerulus) به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی در حفظ کیفیت سس مایونز پرچرب طی 6 هفته نگهداری در دمای ºC 35 بود. نانوامولسیون این اسانس به کمک انرژی فراصوت آماده و مشخصات فیزیکی آن اندازه‌گیری شد. سپس 5/0 درصد وزنی - وزنی از اسانس و نانوامولسیون جایگزین روغن سس مایونز شد و عملکرد آن بر کیفیت شیمیایی (شاخص پراکسید، مواد واکنش‌دهنده با تیوباربیتوریک اسید، pH و اسیدیته)، میکروبی (باکتری‌های مقاوم به اسید، کپک و مخمر) و حسی سس مایونز با نگهدارنده‌های شیمیایی (BHT و ترکیب بنزوات سدیم-سوربات پتاسیم) مقایسه شد. 1,8-Cineole (9/26 %)، α-Pinene (3/7 %) و Limonene (8/6 %) ترکیبات غالب اسانس پونه‌سای انبوه بودند. میانگین اندازه ذرات، شاخص چندپراکندگی و ویسکوزیته این نانوامولسیون به ترتیب nm 95/191، 225/0 و cP 03/1 بود. افزودن نانوامولسیون و اسانس پونه‌سای انبوه به طور معنی‌داری پایداری اکسایشی سس مایونز را نسبت به نمونه‌ی شاهد افزایش داد و تفاوت معنی‌داری بین عملکرد BHT و اسانس پونه‌سای انبوه (خالص و امولسیون‌شده) دیده نشد (05/0 P <). با گذشت زمان pH نمونه‌ها کاهش و اسیدیته افزایش یافت که شیب این روند در نمونه‌ی شاهد بیش‌تر از نمونه‌های دیگر بود. اسانس پونه‌سای انبوه (خالص و امولسیون‌شده) و بنزوات‌سدیم-سوربات‌پتاسیم به طور معنی‌داری فساد میکروبی در سس مایونز را به تأخیر انداختند. تفاوت معنی‌داری بین عملکرد اسانس و بنزوات-سوربات در کنترل فساد میکروبی دیده نشد (05/0 P >). در پایان زمان نگهداری تنها امتیاز نمونه‌ی حاوی نانوامولسیون اسانس پونه‌سا بالاتر از حد قابل قبول (امتیاز 3) بود. نمونه‌ی شاهد در پایان هفته‌ی پنجم نگهداری از نظر ارزیاب‌های حسی مردود شد. بنابراین، نانوامولسیون اسانس پونه‌سای انبوه عملکرد مناسبی در بهبود کیفیت ماندگاری سس مایونز در دمای تسریع‌شده نشان داد. استفاده از اسانس در قالب نانوامولسیون ضمن کاهش مصرف اسانس، فعالیت زیستی آن را نیز برای مدت طولانی‌تری حفظ می‌کند.

چکیده تصویری

مقایسه اثر اسانس پونه‌سای انبوه (Nepeta glomerulosa) و نانوامولسیون آن بر ویژگی‌های کیفی سس مایونز

تازه های تحقیق

 • پایداری فیزیکی نانوامولسیون اسانس پونه‌سای انبوه تهیه شده به کمک انرژی فراصوت
 • عملکرد ضداکسایشی مناسب نانوامولسیون و اسانس خالص پونه‌سای انبوه در مقایسه با نگهدارنده‌های شیمیایی (BHT)
 • فعالیت ضد میکروبی قابل مقایسه نانوامولسیون و اسانس پونه‌سای انبوه با بنزوات سدیم-سوربات پتاسیم
 • تأثیر مثبت اسانس و نانوامولسیون پونه‌سای انبوه بر ویژگی‌های حسی و زمان ماندگاری سس مایونز
 • اثرمحافظتی مناسب نانوامولسیون پونه‌سای انبوه در غلظت پایین‌تر اسانس روی ماندگاری سس مایونز

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of Nepeta glomerulosa essential-oil and its nanoemulsion on quality properties of mayonnaise

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Shamekhi 1
 • Golamreza Rashidi 2
1 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Sarvestan Branch, Islamic Azad University, Sarvestan, Fars, Iran.
2 M.Sc. graduated, Department of Food Science and Technology, Sarvestan Branch, Islamic Azad University, Sarvestan, Fars, Iran
چکیده [English]

The current work aims to compare the effect of essential oil (pure and emulsified) Nepeta glomerulosa as natural preservatives for improving the shelf life of high-fat mayonnaise during 6 weeks of storage at 35 ºC. The nanoemulsion of Nepeta glomerulosa essential oil was prepared by the ultrasound cavitation method and physical properties were determined. Soy oil was substituted by 0.5 %w/w of the Nepeta essential oil or its nanoemulsion to compare the effect of natural and chemical (BHT and sodium-benzoate/potassium-sorbate) preservatives on the chemical (pH, acidity, peroxide-value, thiobarbituric acid-reactive-substances), microbial (acid-resistant bacteria, heterofermentative lactic acid bacteria, Escherichia coli, mold and yeast content, and salmonella) and sensory properties of mayonnaise. 1,8-Cineole (26.9%), α-Pinene (7.3%), and Limonene (6.8%) were the main compounds of this essential oil. The mean droplet diameter, PDI and viscosity of Nepeta nanoemulsions were 191.95 nm, 0.255, and 1.03 cP, respectively. The addition of the essential oil (pure or emulsified) significantly improved the oxidative stability of mayonnaise. There was no significant difference between the antioxidant activity of BHT and the essential oil. Over time, a decreasing and increasing trend was observed in pH and acidity, respectively, the slope of these trends was greater in the control sample. Nepeta essential oil and benzoate/sorbate significantly delayed microbial spoilage. The antimicrobial potential of the essential oil and its nanoemulsion were comparable with benzoate/sorbate activity (P > 0.05). At the end of storage, the overall-sensory scores of the sample containing the nanoemulsion were higher than the threshold-limit (>3) while in the 5th week, the control sample was introduced as unacceptable by evaluators. Nepeta nanoemulsion showed good potential to enhance the shelf-life of mayonnaise. Using essential oil in the form of nanoemulsion, not only reduced the consumption of essential oil but the bioactivity of the essential oil was protected for a longer time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Encapsulation
 • Nanoemulsion
 • Nepeta glomerulosa
 • Mayonnaise
 • Shelf-life
[1] INSO. (2014). Mayonnaise & Salad dressings –Specifications and test methods (2nd ed., Rule Number: 2454). Karaj, Iran: Iran National Organization of Standardization.
[2] Ünver, N., & Çelik, Ş. (2021). Effect of antioxidant‐enriched microcrystalline cellulose obtained from almond residues on the storage stability of mayonnaise. J. Food Process. Preserv., 45(7), e15613.
[3] Urquiaga, I., & Leighton, F. (2000). Plant polyphenol antioxidants and oxidative stress. Biol. Res. 33(2), 55-64.
[4] Kazemi, M., & Mokhtarpour, A. (2020). The effect of Nepeta glomerulosa Boiss.(Lamiaceae) essential oil (NGEO) on in vitro gas production and ruminal fermentation. J. Livest. Sci. Technol., 8(2), 1-8.
[5] Sefidkon, F. (2001). Essential oil of Nepeta glomerulosa Boiss. from Iran. J. Essent. Oil Res., 13(6), 422-423.
[6] Khoshnoudi-Nia, S., Sharif, N., & Jafari, S. M. (2020). Loading of phenolic compounds into electrospun nanofibers and electrosprayed nanoparticles. Trends Food Sci. Technol., 95, 59-74.
[7] Barradas, T. N., & Holanda e Silva, K. G. d. (2020). Nanoemulsions as optimized vehicles for essential oils. In E. Lichtfouse (Ed.). Sustainable Agriculture Reviews 44 (pp. 115-167). Manhattan: Springer.
[8] da Silva, B. D., do Rosário, D. K. A., Weitz, D. A., & Conte-Junior, C. A. (2022). Essential oil nanoemulsions: Properties, development, and application in meat and meat products. Trends Food Sci. Technol., 121, 1-13.
[9] Yazgan, H. (2020). Investigation of antimicrobial properties of sage essential oil and its nanoemulsion as antimicrobial agent. LWT-Food Sci. Technol., 130, 109669.
[10] Özogul, Y., El Abed, N., & Özogul, F. 2022. Antimicrobial effect of laurel essential oil nanoemulsion on food-borne pathogens and fish spoilage bacteria. Food Chem. 368: 130831.
[11] Yazgan, H., Ozogul, Y., & Kuley, E. (2019). Antimicrobial influence of nanoemulsified lemon essential oil and pure lemon essential oil on food-borne pathogens and fish spoilage bacteria. Int. J. Food Microbiol., 306, 108266.
[12] Muhialdin, B. J., Ying, L. L., Farouk, A.-E., & Hussin, A. S. M. (2019). Valorisation of Virgin Coconut Oil Application in Mayonnaise Production as Functional Ingredient. J. Food Nutr. Res., 7(1), 65-70.
[13] Sørensen, A. D. M., Nielsen, N. S., & Jacobsen, C. (2010). Oxidative stability of fish oil‐enriched mayonnaise‐based salads. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 112(4), 476-487.
[14] Vahidyan, H., Sahari, M., Barzegar, M., & Naghdi, B. H. (2012). Application of Zataria multiflora Boiss. and Satureja hortensis L. essential oils as two natural antioxidants in mayonnaise formulated with linseed oil. J. Med. Plant Res., 11(43), 69-79.
[15] Altunkaya, A., Hedegaard, R. V., Harholt, J., Brimer, L., Gökmen, V., & Skibsted, L. H. (2013). Oxidative stability and chemical safety of mayonnaise enriched with grape seed extract. Food Funct., 4(11), 1647-1653.
[16] El-Kholany, E. A. (2016). Utilization of Essential Oils from Citronella and Geranium as Natural Preservative in Mayonnaise. Int. J. Microbiol. Biotechnol., 1(1), 49-59.
[17] Barzgari, M., Raftani, Z., Motamed Zadegan, A., & Mohamadzadeh, J. (2016). Effect of persian gum and xanthan on the quality of mayonnaise. J. Food Res. 26(2), 207-219.
[18] Rafiee, Z., Barzegar, M., Sahari, M. A., & Maherani, B. (2018). Nanoliposomes containing pistachio green hull's phenolic compounds as natural bio‐preservatives for mayonnaise. Eur. J. Lipid Sci. Technol, 120 (9), 1800086.
[19] Miguel, G. A., Jacobsen, C., Prieto, C., Kempen, P. J., Lagaron, J. M., Chronakis, I. S., & García-Moreno, P. J. (2019). Oxidative stability and physical properties of mayonnaise fortified with zein electrosprayed capsules loaded with fish oil. J. Food Eng., 263, 348-358.
[20] Shaygannia, S., Eshaghi, M. R., Fazel, M., & Hashemiravan, M. (2021). The effect of microencapsulation of phenolic compounds from lemon waste by persian and basil seed gums on the chemical and microbiological properties of mayonnaise. Prev. Nutr. Food Sci., 26 (1), 82.
[21] Gorjian, H., Raftani Amiri, Z., Mohammadzadeh Milania, J., & Ghaffari Khaligh, N. (2021). Comparison of the effect of natural preservatives (nanoliposome and nanoniosome containing myrtle extract) and sodium benzoate on physicochemical, microbial, sensorial and properties of Mayonnaise sauce. Food Sci. Technol., 18 (116), 313-325.
[22] Ghazaei, S., Mizani, M., Piravi-Vanak, Z., & Alimi, M. (2015). Particle size and cholesterol content of a mayonnaise formulated by OSA-modified potato starch. Food Sci. Technol. 35, 150-156.
[23] Ghazaei, S., Mizani, M., Piravi Vanak, Z., & Alimi, M. (2016). Evaluation of physicochemical and microbial properties of low-fat mayonnaise formulated with a type of potato starch as a substitute of egg yolk. J. Food Technol Nutr. 13(4), 103-111.
[24] AOCS. (2017). Peroxide Value, Acetic Acid, Isooctane Method. In (Vol. Cd 8b-90, pp. 20). USA: The American Oil Chemists' Society.
[25] INSO. (2017). Microbiology of mayonnaise and salad sauce- Specifications and test methods, 3rd .Revision. In (Vol. 2965). Karaj, Iran: Iranian National Standardization Organization.
[26] ISIRI. (2005). Microbiology of food and animal feeding stuffs -Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli -Most probable number technique. In (Vol. 2946). Tehran, Iran: Institute of Standards and Industrial Research of Iran.
[27] ISIRI. (2000). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -Part 2 : Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0.95; 1st. edition. In (Vol. 10899-2). Tehran, Iran: Institute of Standards and Industrial Research of Iran
[28] INSO. (2019). Microbiology of the food chain-Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella- Part 1:Detection of Salmonella spp. In Identical with ISO 6579-1: 2017 (Vol. 1810-1). Tehran, Iran: Iranian National Standardization Organization.
[29] INSO. (2019). Microbiology of mayonnaise and salad sause- Specifications and test methods-Amd. No. 1. In (Vol. 2965- Amd No. 1). Karaj, Iran: Iranian National Standardization Organization.
[30] Miele, N., Di Monaco, R., Cavella, S., & Masi, P. (2010). Effect of meal accompaniments on the acceptability of a walnut oil-enriched mayonnaise with and without a health claim. Food Qual. Prefer., 21(5), 470-477.
[31] Frøst, M. B., Heymann, H., Bredie, W. L., Dijksterhuis, G. B., & Martens, M. 2005. Sensory measurement of dynamic flavour intensity in ice cream with different fat levels and flavourings. Food Qual. Prefer., 16(4), 305-314.
[32] Nezhadali, A., Masrornia, M., Bari, H., Akbarpour, M., Joharchi, M. R., & Nakhaei-Moghadam, M. 2011. Essential oil composition and antibacterial activity of Nepeta glomerulosa Boiss from Iran. J. Essent. Oil- Bear. Plants., 14(2), 241-244.
[33] Kioumarsi, M., & Imani, A. (2014). The study of environment conditions on the chemical composition of medicinal species Nepeta Menthoides of Sabalan. J. Bio. Env. Sci., 6 (1), 5567-572.
[34] Kofidis, G., & Bosabalidis, A. M. 2008. Effects of altitude and season on glandular hairs and leaf structural traits of Nepeta nuda L. Bot. Stud. 49(4): 363-372.
[35] Talebi, S. M., Nohooji, M. G., & Yarmohammadi, M. (2020). Essential oil analysis of eight Nepeta taxa in Iran. Mediterr. Bot., 41(1), 43-53.
[36] McClements, D. J., Das, A. K., Dhar, P., Nanda, P. K., & Chatterjee, N. (2021). Nanoemulsion-based technologies for delivering natural plant-based antimicrobials in foods. Front. Sustain. Food Syst., 5, 623-648 .
[37] Soundararajan, V., Kandasamy, V., & Subramani, P. (2021). Antibiofilm, antioxidant and larvicidal activity of formulated nanoemulsion from Ocimum tenuiflorum. Mater. Today: Proc., 45, 3438-3443.
[38] Chuesiang, P., Siripatrawan, U., Sanguandeekul, R., Yang, J. S., McClements, D. J., & McLandsborough, L. (2019). Antimicrobial activity and chemical stability of cinnamon oil in oil-in-water nanoemulsions fabricated using the phase inversion temperature method. LWT-Food Sci. Technol., 110, 190-196.
[39] Das, A. K., Nanda, P. K., Bandyopadhyay, S., Banerjee, R., Biswas, S., & McClements, D. J. (2020). Application of nanoemulsion‐based approaches for improving the quality and safety of muscle foods: A comprehensive review. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., 19(5),  2677-2700.
[40] Lee, J. Y., Garcia, C. V., Shin, G. H., & Kim, J. T. (2019). Antibacterial and antioxidant properties of hydroxypropyl methylcellulose-based active composite films incorporating oregano essential oil nanoemulsions. LWT-Food Sci. Technol., 10(6), 164-171.
[41] Rao, J., & McClements, D. J. (2012). Lemon oil solubilization in mixed surfactant solutions: Rationalizing microemulsion & nanoemulsion formation. Food Hydrocoll., 26(1), 268-276.
[42] Alizadeh, L., Abdolmaleki, K., Nayebzadeh, K., & Shahin, R. (2019). Effects of tocopherol, rosemary essential oil and Ferulago angulata extract on oxidative stability of mayonnaise during its shelf life: A comparative study. Food Chem., 285, 46-52
[43] Asgarpanah, J., Sarabian, S., & Ziarati, P. (2014). Essential oil of Nepeta genus (Lamiaceae) from Iran: a review. J. Essent. oil Res., 26(1), 1-12.
[44] Khoshnoudi‐Nia, S., & Sedaghat, N. (2019). Effect of active edible coating and temperature on quality properties of roasted pistachio nuts during storage. J. Food Process. Preserv., 43(10), e14121.
[45] Ahmadi-Dastgerdi, A., Ezzatpanah, H., Asgary, S., Dokhani, S., Rahimi, E., & Gholami-Ahangaran, M. 2019. Oxidative stability of mayonnaise supplemented with essential oil of achillea millefolium ssp millefolium during storage. Food Sci. Technol., 13(1), 34-41.
[46] Ranjbaran, P., & Moradkhani, S. (2022). Iron Chelating Activity of Nepeta Crispa Willd., an Endemic Plant in the West of Iran. Avicenna J. Med. Biochem., 10 (1), 1-6.
[47] Hashemi, S., Khaneghah, A.M., Nia, S.K., & Mehr, H.M. (2013). Marzeh Khuzistani essential oil as a natural antioxidant in canola oil under forced conditions. Int. Food Res. J., 20 (5), 2091.
[48] Gorji, S. G., Smyth, H. E., Sharma, M., & Fitzgerald, M. (2016). Lipid oxidation in mayonnaise and the role of natural antioxidants: a review. Trends Food Sci. Technol., 56, 88-102.
[49] Savaghebi, D., Ghaderi-Ghahfarokhi, M., & Barzegar, M. (2021). Encapsulation of sargassum boveanum algae extract in nano-liposomes: Application in functional mayonnaise production. Food Bioproc. Tech., 14(7), 1311-1325.
[50] Ahmadi-Dastgerdi, A. (2019). Antibacterial and antifungal effect of achillea millefolium essential oil during shelf life of mayonnaise. Food Sci.Technol.., 13(4), 15-25.
[51] Keerthirathne, T. P., Ross, K., Fallowfield, H., & Whiley, H. (2019). The combined effect of pH and temperature on the survival of Salmonella enterica serovar typhimurium and implications for the preparation of raw egg mayonnaise. Pathogens, 8(4), 218.
[52] Sharifi, A., & Khoshnoudi-Nia, S. (2022). Ranking novel extraction systems of seedless barberry (Berberis Vulgaris) bioactive compounds with fuzzy logic-based term weighting scheme. Sustain. Chem. Pharm., 25, 100561.
[53] Bhavaniramya, S., Vishnupriya, S., Al-Aboody, M. S., Vijayakumar, R., & Baskaran, D. (2019). Role of essential oils in food safety: Antimicrobial and antioxidant applications. Grain Oil Sci. Technolo., 2(2), 4--55.
[54] Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. Int. J. Food Microbiol., 94(3), 223-253.
[55] Formisano, C., Rigano, D., & Senatore, F. (2011). Chemical constituents and biological activities of Nepeta species. Chem. Biodivers. 8(10), 1783-1818.
[56] Nirmal, N. P., Mereddy, R., Li, L., & Sultanbawa, Y. (2018). Formulation, characterisation and antibacterial activity of lemon myrtle and anise myrtle essential oil in water nanoemulsion. Food Chem., 254, 1-7.
[57] Hathcox, A. K., Beuchat, L. R., & Doyle, M. P. (1995). Death of enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7 in real mayonnaise and reduced-calorie mayonnaise dressing as influenced by initial population and storage temperature. Appl. Environ. Microbiol., 61(12), 4172-4177.
[58] Smittle, R. (2000). Microbiological safety of mayonnaise, salad dressings, and sauces produced in the United States: a review. J. Food Prot., 63(8), 1144-1153.
 [59] Porter, J. A., Morey, A., & Monu, E. A. (2020). Antimicrobial efficacy of white mustard essential oil and carvacrol against Salmonella in refrigerated ground chicken. Poult. Sci., 99(10), 5091-5095.
[60] Milani, M. A., Mizani, M., Ghavami, M., & Eshratabadi, P. (2014). Comparative analysis of antimicrobial characteristics of mustard paste and powder in mayonnaise. Eur. J. Exp. Bio. 4(2), 412-418.
[61] Abu-Salem, F. M., & Abou-Arab, A. A. 2008. Chemical, microbiological and sensory evaluation of mayonnaise prepared from ostrich eggs. Grasas Aceites., 59(4), 352-360.
[62] Hakimian, F., Emamifar, A., & Karami, M. (2022). Evaluation of microbial and physicochemical properties of mayonnaise containing zinc oxide nanoparticles. LWT-Food Sci. Technol., 163, 113517.