دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، تیر 1396 
استخراج لیپید از ریزجلبک .Dunalliela sp با به کارگیری امواج اولتراسونیک

صفحه 13-20

10.22104/jift.2017.449

معصومه عالی؛ علی زنوزی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ محمد امین حجازی


تاثیر پیش‌تیمارهای میدان الکتریکی متناوب و مایکروویو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه‌دانه

صفحه 21-29

10.22104/jift.2017.494

حمید بخش آبادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعری؛ امان محمد ضیایی فر؛ عادل بیگ بابایی


طبقه بندی تخم مرغ براساس کیفیت درونی به کمک بینایی کامپیوتر

صفحه 109-122

10.22104/jift.2017.2132.1488

الهام نعمتی نیا؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدرضا قربانی