طبقه بندی تخم مرغ براساس کیفیت درونی به کمک بینایی کامپیوتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار، دانشکره مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

امروزه نگرانی در مورد کیفیت تخم­مرغ به‌طور پیوسته در حال افزایش است. تازگی تخم مرغ سهم عمده­ای در تعیین کیفیت تخم مرغ و محصولات آن دارد. در همین راستا به‌منظور دستیابی به بهره­وری و تولید بیش‌تر، ارزیابی کیفیت تخم مرغ از لحاظ ایمنی و تضمین کیفیت آن ضروری و مهم تلقی می­گردد. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ساخت دستگاهی به‌منظور تعیین کیفیت داخلی تخم­مرغ به کمک بینایی ماشین در نظر گرفته شد. بدین منظور بررسی تعداد 210 عدد تخم­مرغ به مدت 30 روز در دما و رطوبت اتاق در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهای کیفی تخم­مرغ از قبیل وزن کلی تخم­مرغ، وزن زرده، سفیده و پوسته، مقاومت و ضخامت پوسته، واحد هاو به‌صورت مخرب و مساحت کیسه هوایی، و شاخص مساحت (D) به‌صورت غیر مخرب اندازه­گیری شدند. مطابق آنالیز آماری صورت گرفته مشخص گردید صفات وزن کلی تخم­مرغ، مقاومت و ضخامت پوسته، وزن زرده و پوسته و رنگ زرده به­عنوان پارامترهای کیفی تخم­مرغ تحت تأثیر زمان انبارمانی قرار نگرفتند (05/0p>)، ولی مساحت کیسه هوایی و پارامتر D به‌عنوان پارامترهای غیرمخرب، در سطح احتمال 5% به­طور معنی­داری روند افزایشی داشتند. هم‌چنین نتایج بررسی­ها نشان داد پارامترها و با افزایش زمان انبارمانی از 28/9 به 04/2 کاهش یافت (05/0p<). دقت طبقه­بندی با استفاده از داده­های غیر­مخرب با روش پارزن به میزان 17/84% محاسبه گردید. این مسأله نشان از توانایی سامانه پیشنهاد شده به‌منظور اندازه‌گیری طبقه­بندی تخم­مرغ­های با­کیفیت از بی­کیفیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Eggs Based on the Internal Quality Using of Computer Vision

نویسندگان [English]

  • Elham Nematinia 1
  • Saman Abdanan Mehdizadeh 2
  • Mohammad Reza Ghorbani 3
1 MSc student of Mechanics of Biosystems Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan.
2 Assistant professor of Mechanics of Biosystems Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Nowadays, concern about egg quality is growing steadily. Freshness makes a major contribution to the quality of egg and egg products. In this regard, in order to achieve both high efficiency and high productivity, eggs’ quality assessment is necessary to enhance safety and quality assurance. Therefore, the aim of this study was to design and fabricate a system to determine the internal quality of eggs using of machine vision. For this purpose, 210 eggs for 30 days were storted at room temperature and humidity in a completely randomized design and some quality parameters of eggs were measured (e.g. total weight of egg, yolk, albumen and eggshell weight, strength and thickness of the eggshell, Haugh unit as destructive parameters and air cell area, and area index (D) as non-destructive parameters). According to statistical analysis total weight of egg, strength and thickness of the shell, yolk and shell weight and yolk color as egg quality parameters were not affected by the storage time (p>0.05). But, the air cell area and the parameter D as non-destructive parameters, was increased significantly at the level of 5%. The results showed Haugh unit was decreased from 9.28 to 2.04 as storage time increased (p<0.05). Classification accuracy using non-destructive data with Parzen method was calculated 84.17%. This shows the ability of the proposed system to classify fresh eggs from unfreash ones with high accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • Image Processing
  • Haugh unit
  • Air cell area
  • Storage time
  • Parzen classification
[1] Abdanan Mehdizadeh, S., Minaei, S., Hancock, N.H., Karimi Torshizi, M.A. (2014). An intelligent system for egg quality classification based on visible-infrared transmittance spectroscopy. Info. Pro. Agric., 1(2), 105-114.
[2] Sekeroglu, A., Altuntas, E. (2009). Effects of egg weight on egg quality characteristics. J. Sci. Food Agric., 89(3), 379-383.
[3] Arivazhagan, S., Shebiah, R.N., Sudharsan, H., Kannan, R.R., Ramesh, R. (2013). External and Internal Defect Detection of Egg using Machine Vision. J. Eme. Tr. Com. Inf. Sci., 4(3), 257-262.
[4] Rossi, M., Casiraghi, P., Primavesi, L., Pompei, C., Hidalgo, A. (2009). Functional properties of pasteurised liquid whole egg products as affected by the hygienic quality of the raw eggs. LWT. Food Sci. Technol., 1-6.
[5] آبدانان مهدی­زاده، س.؛ مینایی، س.؛ مهاجرانی، ع.؛ کریمی ترشریزی، م. (1392) ارزیابی غیرمخرب تازگی تخم­مرغ با طیف­سنجی UV-IR و تعیین تاثیرگذارترین ناحیه طیفی. مجله مهندسی بیوسیستم ایران، جلد 2، شماره 44، ص 112-101.
 [6] Anton M., Martinet, V., Dalgalarrondo, M., Beaumal, V., David Briand, E., Rabesona, H. (2003). Chemical and structural characterization of low-density lipoproteins purified from hen egg yolk. Food Chem., 83(2), 175-183.
[7] Lin, J., Lin, Y., Hsieh, M., Yang, C. (2001). An automatic system for eggshell quality monitoring. Trans. of ASABE., 44(3), 1323-1328.
[8] Abdanan Mehdizadeh, S., Nadi, F. (2016). Experimental and Numerical Analysis for Prediction of Mechanical Properties of Eggshell. J. Food Eng., 12(2), 1-7.
[9] Kemps, B.J., Bamelis, F.R., De Ketelaere, B., Mertens, K., Tona, K., Decuypere, E. M., De Baerdemaeker, J.G. (2006). Visible transmission spectroscopy for the assessment of egg freshness. J. Sci. Food Agric., 86(9), 1399-1406.
[10] Dutta, R., Hines, E.L., Gardner J.W., Udrea, D.D., Boilot, P. (2003). Non-destructive egg freshness determination: an electronic nose based approach. Meas. Sci. Technol., 14(2), 190-198.
[11] آبدانان مهدی­زاده، س. (1395) تشخیص ترک در پوسته تخم­مرغ با استفاده از PCA و SVM. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 13، شماره 56، ص 153-143.
[12] Nakano, K., Sasaoka, K., Ohtsuka, Y. (1998). A Study on Non-Destructive Detection of Abnormal Eggs by Using Image Processing. J. SASJ., 29(3), 17-23.
[13] Cho, H.K., Choi, W.K., Peak, J.H. (2000). Detection of Surface Cracks in Shell Eggs by Acoustic Impulse Method. Trans. of ASABE., 43(6), 1921-1926.
[14] De Ketelaere, B.P., Coucke, P., De Baerdemaeker, J. (2000). Eggshell Crack Detection Based on Acoustic Resonance Frequency Analysis. J.Agric. Eng., 76(2), 157- 163.
[15] Dehrouyeh, M.H., Omid, M., Ahmadi, H., Mohtasebi, S.S., Jamzad, M. (2010). Grading and quality inspection of defected eggs using machine vision. Int. J. Adv. Sci. Tech., 17(4), 23-31.
[16] Schwagele, F., Poser, R., Krockel, L. (2001). Application of low-resolution NMR spectroscopy of intact eggs-Measurement of quality determining PHysical characteristics. Fleischwirtschaft., 81(10), 103-106.
[17] Ragni, L.A., Al-Shami, A., Berardinelli, A., Mikhaylenko, G., Tang, J. (2007). Quality Evaluation of Shell Eggs during Storage Using a Dielectric Technique. Trans. of ASABE., 50(4), 1331-1340.
[18] Aboonajmi, M., Akram, A., Setarehdan, S.K., Rajabipour, A. (2009). Freshness assessment of poultry egg by ultrasound signal processing. Iran J. Biome. Eng., 3(1), 55-66.
[19] Usui, Y., Nakano, K., Motonaga, Y. (2003). A Study on the Development of Non Destructive Detection System for Abnormal Eggs. EFITA Conference. Debrecen., Hungary.
[20] Karoui, R., Kemps, B., Bamelis, F., De Ketelaere, B., Mertens, K., Schoonheydt, R., Decuypere, E., De Baerdemaeker, J. (2006). Development of a rapid method based on front face fluorescence spectroscopy for the monitoring of egg freshness: 2-evolution of yolk. EUR. Food. RES. Technol., 223(2), 180-188.
[21] Giunchi, A., Berardinelli, A., Ragni, L., Fabbri, A., Silaghi, F.A. (2008). Non-destructive freshness assessment of shell eggs using FT-NIR spectroscopy. J. Food Eng., 89(2), 142-148.
[22] Syahrir, W.M., Suryanti, A., Ain, N.N. (2007). Eggs Bloodspot Detection Using Image Processing. In Innovative Computing, Information and Control. ICICIC'07. Second. Int. Conference. (pp. 424-424), IEEE.
[23] Pan, L.Q., Zhan, G., Tu, K., Tu, S., Liu, P. (2011). Eggshell crack detection based on computer vision and acoustic response by means of back-propagation artificial neural network. EUR. Food. RES. Technol., 233(3), 457-463.
[24] Amraei, S., Abdanan Mehdizadeh S., Salari, S. (2017). Broiler weight estimation based on machine vision and artificial neural network. Br. Poult. Sci., 58(2), 200-205.‏
[25] Gonzalez, R.C., Wood, R.E., Eddins, S.L. )2004(. Digital image processing using Matlab. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
[26] Pan, Z.W., Xiang, D.H., Xiao, Q.W., Zhou, D.X. (2008). Parzen windows for multi-class classification. J. Complex., 24(5), 606-618.
[27] Haugh, R.R. (1937). A new method for determining the quality of an egg. US Egg Poultry., 39, 27-49.
[28] Farkhoy, M., Sigharody, F., Niknafas, F. (1994). Poultry breeding. Second Edition. Coasar Publication., pp: 150-266.
[29] Jin, Y.H., Lee, K.T., Lee, W.I., Han, Y.K. (2011). Effects of storage temperature and time on the quality of eggs from laying hens at peak production. Asian-Australasian J. Anim. Sci., 24(2), 279-284.
[30] Akyurek, H., Okar, A.A. (2009). Effect of storage time temperature and age on egg quality in free range layer hens. J. Anim. Vet. Adv., 8 (10), 1953-1985.
[31] Silversides, F.G., Scott, T.A. (2001). Effect of storage and layer age on quality of eggs from two lines of hens. Poult Sci., 80(8), 1240-1245.
[32] Samli, H.E., Agma, A., Senkoylu, N. (2005). Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. J. App. Poulry Re.., 14(3), 548-553.
[33] Ahn, D.U., Sell, J.L., Jo, C., Chamruspollert, M., Jeffrey, M. (1999). Effect of dietary conjugated linoleic acid on the quality characteristics of chicken eggs during refrigerated storage. Poult Sci., 78(6), 922-928.‏
[34] Scott, T.A., Silversides, F.G. (2000). The effect of storage and strain of hen on egg quality. Poult Sci., 79(12), 1725-1729.‏
[35] Heath, J.L. (1977). Chemical and related osmotic changes in egg albumen during storage. Poult Sci., 56(3), 822-828.‏
[36] Liu, Y., Ying, Y., Ouyang, A., Li, Y. (2007). Measurement of internal quality in chicken eggs using visible transmittance spectroscopy technology. Food control., 18(1), 18-22.
[37] Karoui, R., Schoonheydt, R., Decuypere, E., Nicolaï, B., De Baerdemaeker, J. (2007). Front face fluorescence spectroscopy as a tool for the assessment of egg freshness during storage at a temperature of 12.2 C and 87% relative humidity. Anal. Chim. Acta., 582(1), 83-91.
[38] Zhao, J., Lin, H., Chen, Q., Huang, X., Sun, Z., Zhou, F. (2010). Identification of egg’s freshness using NIR and support vector data description. J. Food Eng., 98(4), 408-414.
[39] Mehdizadeh, S.A., Minaei, S., Hancock, N.H., Torshizi, M.A.K. (2014). An intelligent system for egg quality classification based on visible-infrared transmittance spectroscopy. Info. Pro. Agric., 1(2), 105-114.