دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، تابستان 1396 
2. استخراج لیپید از ریزجلبک .Dunalliela sp با به کارگیری امواج اولتراسونیک

صفحه 13-20

معصومه عالی؛ علی زنوزی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ محمد امین حجازی


3. تاثیر پیش‌تیمارهای میدان الکتریکی متناوب و مایکروویو بر برخی از خصوصیات روغن سیاه‌دانه

صفحه 21-29

حمید بخش آبادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعری؛ امان محمد ضیایی فر؛ عادل بیگ بابایی


9. استخراج چند مرحله ای ایزوفلاونوئیدهای پروتئین سویا

صفحه 93-107

انور شلماشی؛ فرشته گل محمد؛ زین العابدین بشیری صدر


10. طبقه بندی تخم مرغ براساس کیفیت درونی به کمک بینایی کامپیوتر

صفحه 109-122

الهام نعمتی نیا؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدرضا قربانی


12. ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)

صفحه 143-157

نسترن اکبرزاده؛ محمد جواد وریدی؛ فخری شهیدی؛ الناز میلانی