موضوعات = مهندسی شیمی
بهینه سازی استخراج اسید گلیسیریزیک از ریشه شیرین بیان به روش آب داغ تحت فشار در مقیاس پایلوت

دوره 2، شماره 4، مرداد 1394، صفحه 11-21

10.22104/jift.2015.200

محمدعلی شب خیز؛ محمدحسن ایکانی؛ فرشته گل محمد؛ زین العابدین بشیری صدر


بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 65-81

10.22104/jift.2014.23

جواد محبی؛ علی اصغر اعلم الهدی؛ فیروز مطلوبی مقدم؛ سیروس نیری