بهره گیری از آنالیز تصویری و معادلات روزین-راملر برای ارزیابی کمی هسته های اولیه تبلور شکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار، مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

4 کارشناس ارشد، کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

چکیده

دسترسی به اندازه بلورهای شکر یکسان بزرگترین چالش در افزایش بهره وری و راندمان تولید شکر است. دلیل اصلی تفاوت اندازه بلورهای شکر ضریب تغییرات اندازه هسته اولیه، سرعت لحظه‌ای رشد و اندازه نهایی حاصل از رشدبلوری است که توزیع اندازه رشد بلور (GRD) نامیده می‌شود. هسته‌های اولیه‌ی ساخته شده دارای تفاوت اندازه می‌باشند که با فاکتور ضریب تغییرات (CV) بیان می‌شود. اگر اندازه سرعت رشد هسته‌های بلوری اولیه در محلول اصلی نزدیکتر و همسان‌تر باشد نهایتا بلورهای تولید شده از محلول، هم اندازه‌تر شده و منجر به CVبهتر می‌گردد. در این مقاله به بررسی تاثیر نوع هسته اولیه در چگونگی پیشرفت تبلور در فرآیند استحصال شکر پرداخته شده و توزیع اندازه رشد بلورها در محلول درسه نوع هسته اولیه تشکیل شده به روش (انحلالی ، آسیابی و پودر شکر) در شرایط فوق اشباعیت و دمای کنترل شده و در میزان درجه خلوص‌های متفاوت مطالعه شد.توزیع اندازه بلور سه نوع هسته اولیه با آنالیز میکروسکوپی مورد اندازه‌گیری و مقایسه قرار گرفت. میزان ضریب تغییرات برای هسته-های انحلالی،آسیابی،پودر شکر در محلول اولیه تصفیه شکر به ترتیب برابر 28/0 ، 31/0 ، 36/0 و برای تولیدشکر خام از سیروپ به ترتیب برابر 29/0 ، 33/0 و 41/0 می‌باشد. همچنین میزان ضریب یکنواختی در تصفیه شکر برای سه نوع هسته انحلالی،آسیابی،پودر شکر به ترتیب برابر 46/5 ، 22/5 و 39/4 به دست آمد و برای تبلور شکر خام ازسیروپ به ترتیب برابر 00/6 ، 25/5 ، 38/3 می‌باشد. بنابراین هسته انحلالی از نظر هم-ریختی بلور نتایج بهتری به دست داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using of image analysis and Rosin-Rammler equation for quantitative investigation of sugar seeds

نویسندگان [English]

  • Javad Mohebi 1
  • Ali Asghar Aalamolhoda 2
  • Firuz Matlubi Moghaddam 3
  • Sirus Nayeri 4
1 MSc Student, Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology
2 Assistant Professor, Water& Energy Research Center, Sharif University of Technology
3 Professor, Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology
4 MSc, Hakim Farabi Agro-industry, Khuzestan
چکیده [English]

The main challenge of the batch sugar production is the large variation of the crystal size distribution (CSD) and in particular high coefficient of variation (CV) values. In this project, the efficiency of three sugar seeds in sucrose extraction studied by crystallization processes. Crystal size distribution (CSD) is the more accurate measure for monitoring the crystallization process. CSD depending on the seeds produced into the sugar solution. So the CSD of three seeds (Milled seed, Slurry seed, and Powdered seed) is investigated by microscopically analysis and then compared. The Coefficient of Variation (CV) in refinery sugar crystallization for Milled, Slurry and powdered seeds respectively are 0.28, 0.31 and 0.36 and in raw syrup, respectively are 0.29, 0.33 and 0.41.Uniformity Coefficient of refinery sugar crystallization for Milled, Slurry and powdered seeds respectively are 5.46, 5.22 and 4.39 and for raw syrup, respectively are 6.00, 5.25 and 3.38. Thus the Slurry seed gives the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crystallization
  • Crystal Size Distribution
  • Uniformity Coefficient
  • Coefficient of Variation
  • Sugar Seeds
  • Common History Seed
[1] Calderon-De-Anda, J., Wang, X.Z., Roberts, K.J. (2005). Multi-scale segmentation image analysis for the in-process monitoring of particles shape with batch crystallizers. Chemical Engineering Science. 60, 1053–1065.
 
[2] Miller, K.F.; Broadfoot, R. (1997). Crystal growth rates in high grade massecuite boilings. Proc .Aust .Soc .Sugar Cane Thenol. 19, 441-447.
 
[3] Van Hook, A. (1981). Growth of Sucrose Crystals; a Review, Sugar Technology Reviews. Elsevier, Amsterdam. 8, 41-79.
 
[4] Wright, P.G and. White, E.T. (1969). Size distribution studies in sugar crystallisation. Proc. Qd Soc. Sugar Cane Technol. 36, 299-309.
[5] Burton, W.K., Cabera, N., Frank, F.C. (1951). The growth rate of crystal and the equilibrium structure of their surfaces. Phil. Trans. Royal Society of London. 243, 299-385.
 [6] Pantarks, P.; Matsuoka, M. (2005). Effect of growth rate history on current crystal growth:  A Second looks at surface effects on crystal growth rates. Cryst. Growth & Des. 5, 365–371.
[7] Judge, R. A.; Forsythe, E. L.; Pusey, M. L. (2010). Growth rate dispersion in protein crystal growth. Cryst. Growth & Des. 10, 3164–3168.
[8] Ferreira, A.; Faria, N.; Rocha, F. (2008). Roughness effect on the overall growth rate of sucrose crystals. J. Crystal Growth. 310, 442–451.
 
[9] Ristic, R, I.; Sherwood, J, N.; Shirpati, T. (1997). The influence of tensile strain on the growth of crystals of potash alum and sodium nitrate. J. Crystal Growth. 179, 194-204.
 
[10] Ristic, R, I., Sherwood, J, N., wojciechowski, K. (1988). Assesment of the strain in small sodium chlorate crystals and its relation to growth dispersion. J. Crystal Growth. 91, 163-168.
[11] White, E. T., Makintosh D.L., Butler.K., Zhang H. Johns M.R. (1998). Modelling growth rate dispersion in sugar crystallization, Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Technol. 20, 524-531.
 
 [12] Pantarks, p.; Matsuoka, M. (2008). Effect of growth rate history on current crystal growth. 2. crystal growth of sucrose, Al(SO4)2·12H2O, KH2PO4, and K2SO4.Cryst. Growth & Des. 8, 1078–1078.
 
[13] Tie-quin, Q. (1993). Nucliation of sucrose solution by sound field. Intern. Sugar Journal. 95, 513-519.
 
[14] Iswanto, N.; Hardin, M.; White, E.T. (2006). The effect of ultrasound on the growth rate dispersion of sugar seed cryastals. Engineers Australia. 332-337.
 
[15] Allen, T. (1997). Particle Size Measurement: Powder sampling and particle size measurement. Chapman & Hall, London. Rosin Rammler, Benet-Sperling formula. fifth edition. ISBN:0-412-72950-4.
 
[16] Brezani,I. Zelenak, F. (2010). Improving the effectivity of work with Rosin-Rammlerdiagram by using MATLAB GUI tool. Acta Montanistica Slovaca. 2, 152-157.
 
[17] Iswanto, N.; Hardin, M.; White, E.T.(2006). The growth rate of sugar seed crystals. Proc .Aust .Soc .Sugar Cane Thenol. 28, 62-69.
 
[18] Rozsa. L. (2011). On-line monitoring and control of supersaturation and other massecuite parameters in vacuum pans: A control engineering approach. Intern. Sugar Journal. 113, 853-862.