دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز 1393 
1. مدل‌سازی سینتیک خشک‌شدن لایه نازک کمه(کشک محلی)

صفحه 3-16

هادی باقری؛ محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد


2. تاثیر امواج فراصوت بر برخی خواص کیفی آب هویج با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 17-25

مریم توکلی دخرآبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی


5. خواص فیلم میکروکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت اصلاح شده

صفحه 49-56

زهره داورپناه؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی؛ محمد شاهدی؛ طیبه بهزاد


6. بررسی تاثیر سرعت چرخشی، غلظت و دما بر رفتار جریان محلول صمغ تنه ی زردآلو

صفحه 57-65

سیده پریا سمائی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری


8. مقایسه ساختار شیمیایی و پایداری حرارتی روغن مغز کلخونگ (pistacia khinjuk) به عنوان یک منبع جدید روغن نباتی با روغن زیتون

صفحه 83-91

فاطمه همدانی؛ محمد حسین حدادخداپرست؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ اسماعیل عطایی صالحی


9. بررسی میزان اسید های چرب ترانس در فراوده های غذایی ایران.

صفحه 93-100

مریم تیموری؛ محمد نجفی؛ محمدرضا اسکندریون؛ فرشته پرتو