بررسی میزان اسید های چرب ترانس در فراوده های غذایی ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار، گره بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گره بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

بیماری های قلبی عروقی (CVD) یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان می باشند. در میان لیپید های رژیم غذایی، اسیدهای چرب ترانس (TFA)، به خصوص اسیدهای چرب ترانس صنعتی از مهمترین عوامل بروز CVD می باشند. در این مطالعه میزان اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و فراورده های غذایی حاوی چربی مصرفی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع، 46 نمونه به طور تصادفی انتخاب و به صورت بسته بندی شده از فروشگاه های مختلف در ایران جمع آوری شدند. اسیدهای چرب با استفاده از روش رسمی بین المللی تجزیه و تحلیل AOAC استخراج و با N-هگزان و هیدروکسید پتاسیم متانولی 2 مولار متیله شدند. سپس، ترکیب اسیدهای چرب توسط کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز FID و در حضور استاندارد (خارجی) مورد بررسی قرار گرفتند. اسیدهای چرب ترانس در 33 نمونه تشخیص داده شدند. Trans-9 -octadecamonoenoic acid، All-Trans-9,12-octadecadienoic acid توزیع معنی داری در بین نمونه ها داشتند اما این توزیع درمورد All-Trans-9,12,15-octadecatrienoic معنی دار نبود. میزان اسیدهای چرب ترانس از صفر نا 7927/1 در صد (در یک نمونه کره گیاهی) متغیر بود. در مجموع، بیشترین میزان اسیدهای چرب ترانس در گروه کره ها و پس از آن در گروه پفک و اسنک مشاهده شد. نسبت ایزومرهای سیس به ترانس C18:1 و C18:2 توزیع معنی داری در بین گروه ها نداشت .اگرچه میزان اسیدهای چرب ترانس در محدوده مجاز بودند اما مقدار آنها در برخی از گروه ها از جمله کره گیاهی و پفک و اسنک بالا بود به طوری که کاهش میزان آن ها در وعده های غذایی درجهت حفظ سلامتی افراد جامعه توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Trans Fatty Acids content in Iranian food products

نویسندگان [English]

  • Maryam Teimouri 1
  • Mohammad Najafi 2
  • Mohammad Reza Eskandarion 3
  • Fereshteh Parto 4
1 Department of Clinical Biochemistry, Tehran University of Medical Science
2 Department of Clinical Biochemistry, Iran University of Medical Science
3 Department of Clinical Biochemistry, Tehran University of Medical Science
4 Department of Clinical Biochemistry, Iran University of Medical Science
چکیده [English]

Cardiovascular disease (CVD) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Clinical practice guidelines recommend that individuals with CVD are routinely instructed to engage in self-care including diet restrictions. Among the dietary fat, Trans Fatty Acids (TFA), especially these produced industrially (IP-TFAs) are the most important risk factors for cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the amount of TFAs in oral oils and food products that are commonly consumed by Iranian population. A total of 46 samples were chosen by random systematic method from producer list (obtained from health ministry) and were collected from different supermarkets in Iran. The fatty acids were extracted using official methods of analysis of AOCO international and were methylated with N-hexane and potassium hydroxide solution in methanol. Then, the fatty acid composition was assessed by gas chromatograph equipped with a FID detector in presence of standards. TFAs were detected in 33 samples. Trans-9-octadecamonoenoic acid and All-Trans-9,12-octadecadienoic acid distributions were significant (P-value=0.001, P-value= 0.000, respectively) but not for All-Trans-9,12,15-octadecatrienoic (P-value=0.903). Amount of trans fatty acids ranged from 0 to 1.7927 (in margarine samples). The highest level of TFAs in measurable products were found in butter (1.74%) and snack (0.84%) groups. The distribution of cis/trans ratio of Trans-C18:1 and Trans C18: 2 was not significant (respectively, P-value = 0.188 and P-value = 0.254). Although the total TFA contents were at the allowable range but their amounts in some groups including butter and snack were high so that it is suitable to reduce them in food servings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans Fatty Acids
  • Cardiovascular disease
  • Gas Chromatography
[1] Meremäe K, Roasto M, Kuusik S, Ots M, Henno M.(2012). Trans fatty acid contents in selected dietary   fats in the Estonian market. J Food Sci. 77(8),163-168.
[2] Moss J.(2006). Labeling of trans fatty acid content in food, regulations and limits—the FDA view. Atherosclerosis Supplements.7, 57–59
[3] Bendsen N.T., Stender S, Szecsi P.B., Pedersen S.B., Basu S, Hellgren LI,.(2011). Effect of industrially produced trans fat on markers of systemic inflammation: evidence from arandomized trial in women. J Lipid Res. 52(10),1821-1858
[4] Fernández-San Juan PM. (2009). Trans fatty acids (TFA): sources and intake levels, biological effects and content in commercial Spanish food. Nutr Hosp. 24(5),515-520
[5] Pfalzgraf A, Timm M, Steinhart H. (1994) Content of trans-fatty acids in food. Z Ernahrungswiss. 33(1),24-43.
[6] Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A, Stampfer MJ, Willett WC.(2006) Trans fatty acids and cardiovascular disease. N Engl J Med 354,1601-1613.
[7] Tarrago-Trani MT, Phillips KM., Lemar LE, Holden JM. (2006). New and existing oils and fats used in products with reduced trans-fatty acid content. Journal Of The American Dietetic Association.  106 :6
[8] Echarte A, Ollé R, Astiasarán I.(2013). 2012: no trans fatty acids in Spanish bakery products. Food Chem..138, 422–429
[9] Leth, Jensen HG, Mikkelsen AE, Bysted A.(2006). The effect of the regulation on trans fatty acid content in Danish food. Atherosclerosis Supplements.7, 53–56
[10] Yamada M, Sasaki S, Murakami K, Takahashi Y, Okubo H, Hirota N, et al. (2010). Estimation of trans fatty acid intake in Japanese adults using day diet records based on a food composition database developed for the Japanese population. J. Epidemiol. 20(2),119-127
[11] Dixit, Das M. (2012). Fatty acid composition including trans-fatty acids in edible oils and fats: probable intake in Indian population. J Food Sci. 77(10).
[12] Horwitz W, Editor.(2012) Official methods of analysis of AOAC international. 17th ed. USA 20877-24177
[13] Richter EK, Shawish KA, Scheeder Martin, Colombani PC. (2009). Trans fatty acid content of selected swiss foods: the trans Swiss pilot study. J. Food Comp Anal. 22, 479–484.
[14] Nazari B, Asgary S, Azadbakht L. (2012).  Fatty acid analysis of Iranian junk food, dairy, and bakery products: special attention to trans-fats. J Res Med Sci. 17(10), 952–957.
[15] Mozaffarian D, Abdollahi M, Campos H, Houshiarrad A, Willett WC. (2007). Consumption of trans fats and estimated effects on coronary heart disease in Iran. Eur J Clin Nutr. 61, 1004–1010.
[16] Fadar O, Michael FJ, Dahmubed A, Mozaffarian D. (2013).  Trends in trans fatty acids reformulations of US supermarket and brand-name foods from 2007 through 2011. Prev Chronic Dis. 10,120-198.
[17] Ratnayake WM, L'Abbe MR, Farnworth S, Dumais L, Gagnon C, Lampi B, Casey V, et al.(2009). Trans fatty acids: current contents in Canadian foods and estimated intake levels for the Canadian population. J AOAC Int. 92(5),1258-1276
[18] Wagner KH, Plasser E, Proell C, Kanzler S. (2008). Comprehensive studies on the trans fatty acid content of Austrian foods: convenience products, fast food and fats. Food chemistry 108: 1054–1060
[19] Skeaff CM.. (2009) Feasibility of recommending certain replacement or alternative fats. Eur J Clin Nutr.63, S34–S49