دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394 
تأثیر میزان صمغ دانه مرو و ایزوله پروتئین سویا در پایداری امولسیون روغن در آب

صفحه 23-32

10.22104/jift.2016.283

احسان اکبری؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد