دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1394 
3. تأثیر میزان صمغ دانه مرو و ایزوله پروتئین سویا در پایداری امولسیون روغن در آب

صفحه 23-32

احسان اکبری؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد


6. بررسی تولید ماست رنگی فراسودمند غنی شده با عصاره‌های شاه توت، هویج

صفحه 53-64

کاظم علیرضالو؛ جواد حصاری؛ محمد حسن صادقی؛ مصطفی بک محمدپور