اثر پودر مرزه خوزستانی بر کلی فرم ها و کپک و مخمر در پنیر محلی بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ورامین

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، اثرات ضدمیکروبی پودر گیاه مرزه خوزستانی در سطوح 1/0، 2/0 و 3/0 درصد بر جلوگیری از رشد کلی‌فرم و کپک و مخمر و هم‌چنین، بر پذیرش کلی، pH و اسیدیته نمونه‌های پنیر محلی بروجرد طی نگه‌داری در سرما مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که با افزایش درصد پودر مرزه خوزستانی در نمونه‌های پنیر، تعداد کلی‌فرم و کپک و مخمر، اسیدیته قابل تیتر، پذیرش کلی و pH به‌ترتیب به‌طور معنی‌داری کاهش و افزایش یافت (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Satureja Khozestanica Jamzad powder on coliforms and mold and yeast in Borujerd Domestic cheese

نویسندگان [English]

  • Sadrieh Sameti 1
  • Vajiheh Fadaei Noghani 2
1 M.Sc. Graduated, Department of Food Science & Technology, Varamin - Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Food Science & Technology, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the antimicrobial effects of plant powder Satureja Khuzistanica Jamzad in at the levels of 0.1, 0.2 and 0.3 on preventing of the growth of mold, yeast and coliforms; as well as the overall acceptability, pH and acidity domestic cheese samples during the cold storage were studied. The findings showed that with increasing the percentage of Satureja Khuzistanica Jamzad powder in cheese samples, the number of coliform and mold and yeast, titratable acidity and overall acceptability significantly decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satureja Khuzistanica Jamzad
  • Domestic cheese Borujerd
  • Coliform
  • Mold
  • Yeast
  • Overall acceptability
[1] قائمی، ه. (1390)  تولید پنیر سفید فراپالایش سینبیوتیک. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی ورامین.
 [2] Fuka, M.M., Wallisch, S., Engel, M., Welzl, G., Havranek, J., Schloter, M. (2013). Dynamics of bacterial communities during the ripening process of different croatian cheese types derived from raw Ewe's milk cheeses. PLOSONE., 11 (8), 1-10.
[3] Smith, P., Stewart, J., Fyfe, L. (2001). The potential application of plant essential oils as natural food preservatives in soft cheese. Food Microbiol., 18, 463-470.
[4] Tassou, C.C., Nychas, G.J. (1994). Inhibition of staphylococcus aureus by olive phenolics in Broth and in a Model food system. J. Food protect., 57, 120-124.
[5] Tassou, C.C., and Nychas, G.J. (1995). Antimicrobial activity of essential oil of Mastic gum (pistacia Lentiscus var. chia) on gram positive and grom negative bacteria in brith and in model food system. International Biodeterioration &  Biodegradation., 12, 411-420.
[6] شفیع زاده، ف. (1381) داروهای گیاهی لرستان. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان- حیان، ص 155-154.
[7] Abdollahi A, Salehnia AN, Mortazavi HR, Ebrahimi M, Shafiee A, Fouladian H.)2003(. Antiokdant, antidiabetic, antihyperlipedimia, reproductive stimulatory properties and safety of essential oil of satureja khozistanica in rat invivio. Medical Science Mionitor. 9 (9): 331-335.
[8] Amanlou, M. Dadkhah, F. Salehnia, A. and Farsam H. )2005(. An anti - inflammatory and anti – nociceptive effects of hydroalcholic extract of satureja khuzistanica Jamzad extract. Journal of pharmacology and pharmaceutical science. 8 (1): 102-106.
[9] طوافی، م. احمدوند، ح. تمجیدی پور، ا. خلعتبری، ع.  دلفان، ب.  بیرجندی، م. (1389). تاثیر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja Khuzestanica) بر مهار تغییرات گلومرولی در رت‌های دیابتی-نفرکتومی یک‌طرفه. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره 12، جلد 3، ص 61-51.
[10] Bagheri, Sh. Ahmadvand, H. Khosrowbeygi, A. Ghazanfari, N. Nazem, H. and Haji Hosseini, R. (2013). Antixidant properties and inhibitory effects of Satureja Khuzestanica essential oil on LDL oxidation induced-CuSo4 in vitro. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1: 22-27.
[11] احسانی، ع.  محمودی، ر.  زارع، پ.  حسنی، ع. (1390). ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس‌های روغنی گیاهان موسیر (Allium ascalonicum) و بادیان رومی (Pimpinella anisum) علیه لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید آب نمکی. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، دروه 3، جلد 12، ص 328-317.
[12] محمدی، خ.  کریم، گ. حنیفیان، ش.  تاری نژاد، ع.  قاسم نژاد، ر. (1390). مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر باکتری Escherichia coli 0157:H7 در پنیر سفید آب نمکی طی فرایند تولید و نگه‌داری. مجله بهداشت مواد غذایی، دوره1، شماره2، ص 78-69.
[13] طباطبایی یزدی، ف. مرتضوی، س.ع. کوچکی، آ. افشاریان، ش. (1391). بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 1، دوره 3، ص 186-175.
[14] Menon, V.K. and Grag, S.R. (2001). Inhibitory effect of clove oil on Listeria Monositogens in meat and cheese. Food Microbiology, 18, 647-670.
[15] Moshtaghi, H. and  Bonyadian,  M. 2007. The effects of some Herb's essential oils on S. aureus in feta chesse. Juornal of Medicinal Plants, 6. 19-25, 68.
[16] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1385) شیر و فراورده‌های آن-تعیین اسیدیته وpH-روش آزمون. استاندارد ملی ایران، شماره 2852، چاپ اول.
[17] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1364) تعیین ماده خشک شیر. استاندارد ملی ایران، شماره 637، چاپ اول.
[18] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1388) اندازه‌گیری چربی شیر. استاندارد ملی ایران، شماره 366، چاپ اول.
[19] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1364) تعیین مقدار ازت تام شیر. استاندارد ملی ایران، شماره 639، چاپ اول.
[20] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1386) شیر و فراورده‌های آن- شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک/ و یا مخمر- شمارش کلنی در پلیت در دمای C˚25. استاندارد ملی ایران، شماره 10154، چاپ اول.
[21] مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1379) شیر و فراورده‌های آن- شمارش کلی‌فرم‌ها. استاندارد ملی ایران، شماره 5486-1و2، چاپ اول.
[22] میرزایی، ح. علیقلی نژاد، ع. (1390) مطالعه تغییرات ویژگی‌های شیمیایی پنیر لیقوان در طول مراحل تولید و دوره رسیدن. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،: جلد 5، دوره 2، ص 1161-1168.
[23] Burt, S. (2004). Essential Oils: their antibacterial properties and potential application in foods – are view. International Journal of food Microbial, 94 (3): 223-253.
[24] محمودی، ر. احسانی، ع. تاجیک، ح. آخوندزاده بستی، ا. خسروشاهی اصل، ا. (1389). اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی، جلد3/20، شماره1، ص 161-147.
[25] کریم، گ.؛ بنیادیان، م. (1383) مطالعه تاثیر ضد میکروبی روغن‌های فرار برخی از گیاهان بر باکتری E.coli در پنیر سفید ایرانی. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی ، دوره1، جلد1، 24ص -17.
[26] بنیادیان، م.؛ کریم، گ. (1384) تاثیر روغن‌های فرار گیاهی بر روی جمعیت قارچی پنیر سفید صنعتی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، دوره 2، جلد3، ص 8-1.
[27] Hayaloglo, A.A. & Fox, P.F. (2008). Cheese of Turkey: 3. Varieties containing herbs or spices. Dairy Science Technology, 88 : 245-256.
[28] Tarakci, Z. and Temiz, H. (2009). Areview of the chemical, biochemical and antimicrobial aspects of Turkish Otlu (herby) cheese. International Journal of Dairy technology . 62: 354-360.
[29] Sengul, E. Durmaz, H. Tarakci, Z. and Sagdic, O. (2006). Antibacterial activities of the extracts of some herbs used in Rurkish herby cheese against listeria Monocytogenes servers. International Journal of Food properties, 9: 255-260.