دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، آذر 1400 
1. مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق

صفحه 1-12

نلما آقازاده؛ محسن اسمعیلی؛ مصطفی تحسین یلماز

مدل‌سازی فرآیند پَنینگ در تولید دراژه قندی فندق