استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، شهر بابل استان مازندران

2 گروه جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

این تحقیق با هدف استخراج پکتین از ضایعات گوجه فرنگی به روشی نوین و بررسی اثر ضدخوردگی آن انجام شد. در این راستا استخراج پکتین با امواج فراصوت، تحت شرایط مختلف نوع حلال‌ (هیدروکلریک، اگزالیک و سیتریک اسید)، دمای استخراج (˚C 20، 30 و40) و زمان استخراج (min 10، 20 و30) انجام گردید. بالاترین بازده استخراج با سیتریک اسید و در دمای ˚C40 و زمان min 30 برابر 5/18% به‌دست آمد. درجه استریفیکاسیون، میزان گروه متوکسیل و گالاکتورونیک اسید پکتین تحت شرایط بهینه به‌ترتیب برابر 53، 25 و 45 % اندازه‌گیری شد. جهت بررسی اثر مهارکنندگی خوردگی از نمونه‌ی فولاد کم‌کربن در محلول هیدروکلریک اسید استفاده گردید. مکانیسم عملکرد بازدارندگی توسط آزمون‌های الکتروشیمیایی و روش‌های تحلیل سطحی بررسی شد. آزمون پلاریزاسیون الکتروشیمیایی پس از h1 غوطه‌وری فولاد در محلول M1 اسید حاوی غلظت‌های مختلف پکتین ( w/w % 2، 3 و 4) و در دماهای مختلف (˚C 20، 30 و 40) انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش دما از ˚C20 به ˚C40 بازده مهار از 94% به 77% کاهش یافت. همچنین انرژی فعال‌سازی با افزایش غلظت پکتین از w/w %2 به w/w % 4 از 76/1% به 64/0% کاهش یافت. بررسی مورفولوژی و زبری سطح فولاد توسط آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی و میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد پکتین روی سطح فولاد جذب شده و لایه‌ای محافظ و پایدار روی آن تشکیل و مانع از خوردگی گردید. نتایج آنالیز طیف‌سنج پراش پرتو ایکس عدم وجود عناصر خورنده روی سطح فولاد و صحت اثر بخشی پکتین در جلوگیری از خوردگی را تأیید نمود. با توجه به نتایج حاصل، پکتین استخراجی می‌تواند به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز معرفی گردد.

چکیده تصویری

استخراج پکتین از ضایعات گوجه‌فرنگی به روش فراصوت و بررسی عملکرد پکتین به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز

تازه های تحقیق

 • ضایعات گوجه‌فرنگی منبع ارزشمندی از پکتین می‌باشد.
 • روش استخراج با امواج فراصوت جهت استخراج پکتین استفاده شد.
 • اثر پارامترهای عملیاتی بر روی بازده استخراج بررسی شد.
 • پکتین استخراج شده به‌عنوان مهارکننده خوردگی سبز استفاده شد.
 • نتایج تست پلاریزاسیون نشان کرد که پکتین استخراج شده به‌عنوان یک نوع بازدارنده مختلط رفتار کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction of pectin from tomato wastes by ultrasound assisted method and evaluation of its performance as an ecofriendly corrosion inhibitor

نویسندگان [English]

 • Hoseyn Behroozeh 1
 • Maryam Nikzad 2
 • Ali Asghar Ghoreyshi 2
 • Nazila Kakoui 1
1 Babol Noshirvani University of Technology, Shariati street, Babol, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

This study aimed to extract pectin from tomato waste in a new way and to investigate its anti-corrosion properties. In this regard, pectin using ultrasonic extraction method under different conditions of solvent type, extraction temperature, and extraction time was done. The highest yield was obtained with citric acid at a temperature of 40 ˚C and 30 min equal to 18.5%. The degree of esterification, the amount of methoxyl group, and galacturonic acid of extracted pectin were measured as 53, 25, and 45%, respectively. To evaluate its inhibitory effect on corrosion, a sample of low carbon steel in hydrochloric acid solution was used. The mechanism of inhibition was discussed by electrochemical tests and surface analysis. Electrochemical polarization test was performed after 1 h immersion of carbon steel in 1 M hydrochloric acid containing different concentrations of pectin and at different temperatures. The results showed that with increasing temperature from 20 ˚C to 40 ˚C, the inhibition efficiency decreased from 94% to 77%. Also, the activation energy of corrosion rate decreased with increasing pectin concentration from 2% to 4% w / w from 1.76% to 0.64%. The results of the corrosion potential and current density showed that pectin is a mixture-type inhibitor and its inhibition is due to the geometric blocking of chemical inhibitors adsorbed on the metal surface. In addition, examination of the morphology and roughness of the steel sample surface by field diffusion scanning electron microscopy and atomic force microscopy analyzes showed that pectin was adsorbed on the steel surface and a stable protective layer was formed on the surface to prevent corrosion. The results of element composition analysis by X-ray diffraction spectroscopy showed the absence of corrosive elements on the surface of carbon steel confirmed the effectiveness of pectin in preventing corrosion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pectin
 • Ultrasonic extraction
 • Tomato waste
 • Anti-corrosion
[1] Grassino, A.N., J. Halambek, S. Djaković, S.R. Brnčić, M. Dent, & Z. Grabarić. (2016). Utilization of tomato peel waste from canning factory as a potential source for pectin production and application as tin corrosion inhibitor. Food Hydrocoll., 52, 265-274.
[2] Zahedi, M., Ahmadi, H.E.Z., & Gavlighi, H. (2019). Optimization of ultrasound-assisted extraction of pectin from tomato pomace using response surface methodology. IFSTRJ., 15, 91-105. [In Persian]
[3] Gawkowska, D., Cybulska, J., & Zdunek, A. (2018). Structure-related gelling of pectins and linking with other natural compounds: A review. Polymers., 10, 762.
[4] Yang, X., Nisar, T., Liang, D., Hou, Y., Sun, L., & Guo, Y. (2018). Low methoxyl pectin gelation under alkaline conditions and its rheological properties: Using NaOH as a pH regulator. Food Hydrocoll., 79, 560-571.
[5] Saberian, H., Hamidi‐Esfahani, Z., Ahmadi Gavlighi, H., Banakar, A., & Barzegar, M. (2018). The potential of ohmic heating for pectin extraction from orange waste. J. Food Process. Preserv., 42, e13458.
[6] Mierczyńska, J., Cybulska, J., & Zdunek, A. (2017). Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid. Carbohydr. Polym., 156, 443-451.
[7] Wang, L., & Welle, C.L. (2006). Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants. Trends Food Sci. Technol., 17, 300-312.
[8] Mao, Y., Lei, R., Ryan, J., Rodriguez, F.A., Rastall, B., Chatzifragkou, A., Winkworth-Smith, C., Harding, S.,  Ibbett, R., & Binner, E. (2019). Understanding the influence of processing conditions on the extraction of rhamnogalacturonan-I “hairy” pectin from sugar beet pulp. Food Chem.: X., 2, 100026.
[9] Munarin, F., Tanzi, M.C., & Petrini, P. (2012). Advances in biomedical applications of pectin gels. Int. J. Biol. Macromol., 51, 681-689.
[10] Ghai, C. (2012). A textbook of practical physiology (8th ed.). New York:  Jaypee Brothers Medical Pub.
[11] Fiori-Bimbi, M.V., Alvarez, P.E. Vaca, H. & Gervasi, C.A. (2015). Corrosion inhibition of mild steel in HCL solution by pectin. Corros. Sci., 92, 192-199.
[12] Vriesmann, L.C., & de Oliveira Petkowicz, C.L. (2017). Cacao pod husks as a source of low-methoxyl, highly acetylated pectins able to gel in acidic media. Int. J. Biol. Macromol., 101, 146-152..
[13] Jin, Y., & Yang, N. (2020). Array-induced voltages assisted extraction of pectin from grapefruit (Citrus paradisi Macf.) peel and its characterization. Int. J. Biol. Macromol., 152, 1205-1212.
[14] Marzorati, S., Verotta, L., & Trasatti, S.P. (2019). Green corrosion inhibitors from natural sources and biomass wastes. Molecules. 24, 48.
[15] Sheldon, R.A. (2018). Metrics of green chemistry and sustainability: past, present, and future. ACS Sustain. Chem. Eng., 6, 32-48.
[16] Honarvar Nazari, M., Shihab, M.S., Havens, E.A., & Shi, X. (2020). Mechanism of corrosion protection in chloride solution by an apple-based green inhibitor: experimental and theoretical studies. JIPR., 1, 1-19.
[17] Saeed, M.T., Saleem, M., Usmani, S., Malik, I.A., Al-Shammari, F.A., & Deen, K.M. (2019). Corrosion inhibition of mild steel in 1 M HCl by sweet melon peel extract. J. King Saud Univ. Sci., 31, 1344-1351.
 
[18] Sun, W., Liu, Y., Li, T., Cui, S., Chen, S., Yu, Q., & Wang, D. (2019). Anti-corrosion of amphoteric metal enhanced by MAO/corrosion inhibitor composite in acid, alkaline and salt solutions. J. Colloid Interface Sci., 554, 488-499.
[19] Canteri-Schemin, M.H., Fertonani, H.C.R., Waszczynskyj, N., & Wosiacki, G. (2005). Extraction of pectin from apple pomace. Braz. Arch. Biol. Technol., 48, 259-266.
[20] Garna, H., Mabon, N., Robert, C., Cornet, C., Nott, K., Legros, H., Wathelet, B., & Paquot, M. (2007). Effect of extraction conditions on the yield and purity of apple pomace pectin precipitated but not washed by alcohol. J. Food Sci., 72, 1-9.
[21] Yapo, B., Robert, C., Etienn, I., Wathelet, B., & Paquot, M. (2007). Effect of extraction conditions on the yield, purity and surface properties of sugar beet pulp pectin extracts. Food chem., 100, 1356-1364.
[22] Miceli-Garcia, L.G. (2014). Pectin from apple pomace: extraction, characterization, and utilization in encapsulating alpha-tocopherol acetate.MS Thesis, University of Nebraska-Lincoln.
[23] Migahed, M.A., & Nassar, I.F. (2008). Corrosion inhibition of Tubing steel during acidization of oil and gas wells. Electrochim. Acta, 53, 2877-2882.
[24] Monsoor, M., Kalapathy, U., & Proctor, A. (2001). Determination of polygalacturonic acid content in pectin
extracts by diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. Food Chem., 74, 233-238.
[25] Ros, J.M., Schols, H.A., & Voragen, A.G. (1996). Extraction, characterisation, and enzymatic degradation of lemon peel pectins. Carbohydr. Res., 282, 271-284.
[26] Ranganna, Sh. (1986). Handbook of Analysis and Quality Control for Fruit and Vegetable Products. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
[27] Ismail, N.S.M., Ramli, N., Hani, N.M., & Meon, Z. (2012). Extraction and characterization of pectin from dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) using various extraction conditions. Sains Malays., 41, 41–45.
[28] Hosseini, S.S., Khodaeian, F., & Yarmand, M.S. (2016). Effect of acid extraction conditions on yield and quality characteristics of pectin from sour orange peel. Iran. J. Anim. Biosyst., 47, 231-242. [In Persian]
[29] Vriesmann, L.C., Teofilo, R.F., & de Oliveira Petkowicz, C.L. (2012). Extraction and characterization of pectin from cacao pod husks (Theobroma cacao L.) with citric acid. LWT, 49, 108-116.
[30] Ma, S., Yu, S.-j., Zheng, X.-l., Wang, X.-x., Bao, Q.-d., & Guo, X.-m. (2013). Extraction, characterization and spontaneous emulsifying properties of pectin from sugar beet pulp. Carbohydr. Polym., 98, 750-753.
[31] Amanpour, M., & Asefi, N. (2020). Effect of Ultrasound Time and Acid Type on the Qualitative Properties of Extracted High Methoxyl Pectin from Quince Fruit. Iran. J. Nutr. Sci. Food Technol., 15, 71-82. [In Persian]
[32] Braga, J.L. (2006). Mediatização como processo interacional de referência. Animus, 5, 9-35.
[33] Yin, X., You, Q., & Jiang, Z. (2011). Optimization of enzyme assisted extraction of polysaccharides from
 Tricholoma matsutake by response surface methodology. Carbohydr. Polym., 86, 1358-1364.
[34] Ahmmed, R. (2013). Extraction, characterization and utilization of pectin from jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) waste. Bangladesh J. Environ. Sci., 32, 57-66.
[35] Vriesmann, L.C., Teófilo, R.F., & de Oliveira Petkowicz, C.L. (2011). Optimization of nitric acid-mediated extraction of pectin from cacao pod husks (Theobroma cacao L.) using response surface methodology. Carbohydr. Polym., 84, 1230-1236.
[36] Mosayebi, V., Tabatabaei, Y. F., & Emam Djomeh, Z. (2017). Optimaztion of  ultrasound assisted extraction pf pectin from black mulberry (morus nigra.l) pomace. IFSTRJ, 13, 594-610. [In Persian]
[37] Rahmati, S., Abdullah, A., Momeny, E., & Kang, O. L. (2015). Optimization studies on microwave assisted
extraction of dragon fruit (Hylocereus polyrhizus)peel pectin using response surface methodology. Int. Food Res. J., 22, 233-239.
[38] Alancay, M.M., Lobo, M.O. Quinzio, C.M., & Iturriaga, L.B. (2017). Extraction and physicochemical
characterization of pectin from tomato processing waste. J. Food Meas. Charact., 11, 2119-2130.
[39] Grassino, A.N., Brnčić, M., Vikić-Topićc, D., Rocac, S.,  Denta, M., & Brnčić. S.R. (2015). Ultrasound assisted
 extraction and characterization of pectin from tomatowaste. Food Chem., 198, 93-100.
[40] Zouambia, Y.,  Ettoumi, KH. Y., Krea, M., & Moulai-Mostefa, N. (2017). A new approach for pectinextraction: Electromagnetic induction heating. Arab. J. Chem., 10, 480-487.
[41] Mota, J., Muro, C., Illescas, J.,  Hernández, O.A., Tecante, A.,  & Rivera. E. (2020). Extraction and
 Characterization of Pectin from the Fruit Peel of Opuntia robusta. ChemistrySelect, 5, 11446 – 11452.
[42] Kumar, A., & Chauhan, GH.S. (2010). Extraction and characterization of pectin from apple pomace and
its evaluation as lipase (steapsin) inhibitor. Carbohydr. Polym., 82, 454–459.
[43] Rahmani, Z., Khodaiyan, F., Kazemi, M., & Sharifan, A. (2020). Optimization of microwave-assisted extraction and structural charachterization of pectin from sweet lemon peel. Int. J. Biol. Macromol., 147, 1107-1115.         
[44] Liew, SH.Q., Teoh, W.H., Yusoff, R., & Ngoh, G.CH. (2019). Comparisons of process intensifying methods in the extraction of pectin from pomelo peel. Chem. Eng. Process., 143, 107586.
[45] Yapo, B.M. (2010). Improvement of the compositional quality of monocot pectin extracts contaminated with glucuronic acid-containing components using a step-wise purification procedure. Food Bioprod. Process., 88, 283-290.
[46] Kamnev, A.A., Colina, M., Rodriguez, J., Ptitchkina, N.M., & Ignatov. V.V. (1998). Comparative spectroscopic characterization of different pectins and their sources. Food Hydrocoll., 12, 263-271.
[47] Sun, R. & Hughes, S. (1998). Extraction and physico-chemical characterization of pectins from sugar beet pulp. Polym. J., 30, 671-677.
[48] Sun, R., & Hughes, S. (1998). Fractional extraction and physico-chemical characterization of hemicelluloses
 and cellulose from sugar beet pulp. Carbohydr. Polym., 36, 293-299.
[49] Synytsya, A., Čopı́ková, J., Matějka, P., & Machovič. V. (2003). Fourier transform Raman and infrared spectroscopy of pectins. Carbohydr. Polym., 54, 97-106.
[50] Bayar, N., Bouallegue, T., Achour, M., Kriaa, M., Bougatef, A., & Kammoun, R. (2017). Ultrasonic extraction of pectin from Opuntia ficus indica cladodes after mucilage removal: optimization of experimental conditions and evaluation of chemical and functional properties, Food Chem., 335, 275–282.
[51] Wang, W., Ma, X., Xu, Y., Cao, Y., Jiang, Z., Ding, T., Ye, X., & Liu, D. (2015). Ultrasound-assisted heating extraction of pectin from grapefruit peel: optimization and comparison with the conventional method, Food Chem., 175, 106–114.
[52] Kar, F. & Arslan, N. (1999). Characterization of orange peel pectin and effect of sugars, L-ascorbic acid, ammonium persulfate, salts on viscosity of orange peel pectin solutions. Carbohydr. Polym. 40, 285-291.
[53] Ching, S.L., Yusoff, M.S., Aziz, H.A., & Umar, M. (2011). Influence of impregnation ratio on coffee ground activated carbon as landfill leachate adsorbent for removal of total iron and orthophosphate. Desalination, 279, 225-234.
[54] Liang, C., & Lee, P. H. (2012).Granular activated carbon/pyrite composites for environmental application: Synthesis and characterization. J. Hazard. Mater., 231, 120-126.
[55] Shukla, S.K., Quraishi, M., & Ebenso, E.E. (2011). Adsorption and corrosion inhibition properties of cefadroxil on mild steel in hydrochloric acid. Int. J. Electrochem. Sci., 6, 2912-2931.
[56] Ashassi-Sorkhabi, H., Shaabani, B., & Seifzadeh, D. (2005). Effect of some pyrimidinic Shciff bases on the corrosion of mild steel in hydrochloric acid solution.              Electrochim. Acta, 50, 3446-3452.
[57] Nataraja, S., Venkatesha, T., Manjunatha, K., Poojary, B., Pavithra, M., & Tandon. H. (2011). Inhibition of the corrosion of steel in hydrochloric acid solution by some organic molecules containing the methylthiophenyl moiety. Corros. Sci., 53, 2651-2659.
[58] Nataraja, S., Venkatesha, T., & Tandon, H. (2012). Computational and experimental evaluation of the acid corrosion inhibition of steel by tacrine. Corros. Sci., 60, 214-223.
[59] Umoren, S.A., Obot, I.B., Madhankumar, A., & Z.M. Gasem. (2015). Performance evaluation of pectin as ecofriendly corrosion inhibitor for X60 pipeline steel in acid medium: Experimental and theoretical approaches. Carbohydr. Polym., 124, 280-291.
[60] Karthik, G., & Sundaravadivelu, M. (2016). Investigations of the inhibition of copper corrosion in nitric acid solutions by levetiracetam drug. Egypt. J. Pet., 25, 481-493.