دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401 
5. استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم

صفحه 255-268

علیرضا یوسفی؛ شهلا خدابخش اقدم؛ رضا ثقفی؛ سید محمد علی رضوی

استفاده از جدول جستجوی منطق فازی در مدلسازی رهایش گلوکز از نشاسته های گندم