دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1392، صفحه 3-68 
بررسی تأثیر مالت جو بر بیاتی نان بربری

صفحه 15-22

10.22104/jift.2013.25

نفیسه روانفر؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ زینب رفتنی امیری


بهینه سازی و بررسی ویژگیهای فیزیکی لیپوزوم-های حاوی نایسین

صفحه 59-68

10.22104/jift.2013.29

سمیرا تیزچنگ؛ محمود صوتی خیابانی؛ رضا رضایی مکرم؛ بابک قنبرزاده؛ یوسف جوادزاده