دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، بهمن 1401 
تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان

صفحه 189-201

10.22104/ift.2022.5790.2118

زهره دیدار؛ فاطمه چاوشی؛ مصطفی شهیدی؛ محسن وظیفه دوست؛ احمد زنده دل

تولید فیلم های خوراکی بر پایه صمغ دانه اسفرزه غنی شده با اسانس لعل کوهستان