دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثرات پرتوفراوری گاما بر ویژگی های میکروبی و حسی-چشایی شوید و مرزه تازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

سمیرا برنجی اردستانی؛ مرضیه احمدی روشن


2. اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

زینب ایزدی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ فخری شهیدی


3. تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

عبداله گلمحمدی؛ محمد طهماسبی؛ مهسا سادات رضوی


4. تأثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

احسان فرتاش نعیمی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ سلیمان عباسی