نویسنده = مهدی کدیور
ارزیابی روابط بین آزمون‌های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (3)

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1399، صفحه 379-402

10.22104/jift.2019.3632.1871

مهسا چاووشی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ مهدی کدیور؛ احمد ارزانی

ارزیابی روابط بین آزمون‌های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (3)


ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی‌های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1)

دوره 7، شماره 1، آذر 1398، صفحه 115-147

10.22104/jift.2019.3359.1803

مهسا چاووشی؛ مهدی کدیور؛ احمد ارزانی؛ محمدرضا سبزعلیان

ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی‌های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1)