نویسنده = محمد جواد وریدی
صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 447-468

10.22104/jift.2017.2173.1499

الناز قبادی؛ مهدی وریدی؛ محمد جواد وریدی؛ آرش کوچکی


ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 143-157

10.22104/jift.2017.478

نسترن اکبرزاده؛ محمد جواد وریدی؛ فخری شهیدی؛ الناز میلانی


بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 65-76

10.22104/jift.2017.441

سحر نایبندی آتشی؛ سید علی مرتضوی؛ فریده طباطبایی؛ محبت محبی؛ محمدجواد وریدی