نویسنده = الناز میلانی
ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus)

دوره 4، شماره 4، تیر 1396، صفحه 143-157

نسترن اکبرزاده؛ محمد جواد وریدی؛ فخری شهیدی؛ الناز میلانی


تاثیر میزان سبوس و متغیرهای فرآیند اکستروژن بر روی ویژگی‏های عملکردی پودر فوری آرد گندم

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 13-23

پریسا مردانی طرقی؛ علیرضا بصیری؛ الناز میلانی؛ غلامعلی گلی موحد