کلیدواژه‌ها = قابلیت تکنولوژیکی
بررسی قابلیت‌های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفا

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 567-580

ریحانه سروریان؛ امیراقبال خواجه رحیمی؛ مهرنوش تدینی؛ محمدحسین عزیزی؛ محمد حجتی

بررسی قابلیت‌های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفا