کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: پریبیوتیک
جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 49-60

مهرنوش تدینی؛ محمود شیخ زین الدین؛ صبیحه سلیمانیان زاد