کلیدواژه‌ها = بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده
تاثیر پیش تیمارهای ازن و اسید سیتریک بر خصوصیات کیفی خیار در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 361-372

10.22104/jift.2017.2344.1545

محمد میرزایی؛ رضا طباطبائی کلور؛ علی متولی؛ رضا اسماعیل زاده کناری