کلیدواژه‌ها = سیب
تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-111

عبداله گلمحمدی؛ محمد طهماسبی؛ مهسا سادات رضوی

تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری


بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی کیک اسفنجی غنی شده با پودر سیب

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 39-47

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ نادر علی‌پور