نویسنده = حبیب الله میرزایی
تاثیر پودر آب پنیر بر رشد لاکتوباسیلوس‌اسیدوفیلوس در شیر اسیدوفیلوس باز ساخته

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 43-57

10.22104/jift.2015.229

امیر طاهریان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ حبیب ا... میرزایی؛ مهران اعلمی؛ علیرضا صادقی


تاثیر روغن گیاهی، دما و زمان پخت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی پنیر پروسس آنالوگ گستردنی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 89-103

10.22104/jift.2014.51

جهانبخش شعبانی؛ حبیب الله میرزایی؛ محمود یلمه؛ سید مهدی جعفری