نویسنده = فرشته پرتو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اسید های چرب ترانس در فراوده های غذایی ایران.

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 93-100

مریم تیموری؛ محمد نجفی؛ محمدرضا اسکندریون؛ فرشته پرتو