نویسنده = فیروزه صفائیان
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks)

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 81-88

10.22104/jift.2014.46

سید حمید مرتضوی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی؛ رزاق محمودی؛ فیروزه صفائیان؛ سجاد مرادی آزاد