بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

5 کارشناس گروه باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و هسته میوه پسته وحشی گونه خینجوک علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، عصاره اتانولی میوه پسته وحشی به روش پرکولاسیون بدست آمد. با استفاده از روش آگار دایلوشن و رقت لوله‌ای حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC ) و حداقل غلظت کشندگی ماده ضد میکروبی ( MBC) تعیین گردید. همچنین قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار دیسک تعیین شد. کدورت سوسپانسیون میکروبی تهیه شده با استفاده از محلول 5/0 استاندارد مک فارلند برابر با حدود CFU/ml 1085/1 تنظیم گردید. از محیط کشت‌های نوترینت آگار و نوترینت براث برای آزمایش‌های رقت لوله‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره اتانولی پسته وحشی، اثرات ضدمیکروبی علیه هر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی دارد. میزان MIC و MBC برای هر دو باکتری در عصاره پوسته کمتر از عصاره هسته بود. همچنین در روش آگار دایلوشن عصاره پوسته تاثیرات ضدمیکروبی بهتری نسبت به هسته ار خود نشان داد. قطر هاله عدم رشد برای باکتری اشرشیاکلای بیشتر از استافیلوکوکوس اورئوس بود. همچنین قطر هاله عدم رشد عصاره پوسته بیشتر از عصاره هسته برای هر دو باکتری بدست آمد. بیشترین تاثیر در جلوگیری از رشد باکتری‌ها مربوط به عصاره پوسته علیه باکتری اشریشیاکلای است. اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی میوه پسته وحشی علیه باکتری گرم منفی بیشتر از باکتری گرم مثبت مشاهده شد که می‌تواند بدلیل مقاومت لایه پپتیدوگلیکان دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial Effects of ethanolic extract of the hull and the core of Pistacia Khinjuk stocks

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Mortazavi 1
  • Sodeif Azadmard Damirchi 2
  • Mahmod Sowti 3
  • Razagh Mahmudi 4
  • Firozeh Safaeean 5
  • Sajad Moradi Azad 1
1 Graduated MSc Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant professor, Tabriz university
5 Expert, Department of Bacteriology, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, antimicrobial effect of ethanol extract of hull and core of wild pistacia fruit, Khinjuk species, was examined against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Ethanol extract was taken using the percolation method. The minimum inhibitory concentration (MIC) and antimicrobial minimum bactericidal concentration (MBC) was determined using dilution and the agar dilution method. The zone of growth inhibition was evaluated by the disk diffusion test. Turbidity of bacterial suspensions were adjusted using a solution of 0/5 McFarland with standard equivalent of 1/5108 CFU/ml. Nutrient agar and nutrient broth culture media were used for the dilution test. The obtained results showed that the ethanol extract of wild pistacia has antimicrobial effect against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. MIC and MBC was lower in hull extract than core extract for both bacteria. In addition, hull extract had better antimicrobial effect than core extract in agar dilution method. Growth inhibition zone of S.aureus was bigger comparing to that of E.coli. The diameter of bacterial growth inhibition zone of the hull extract was bigger than core extract for both bacteria. Antimicrobial effect of ethanol extract of wild pistacia fruit against gram-negative was more than gram-positive bacteria that can be because of resistance of peptidoglycan layer of the cell wall of gram-positive bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistacia Khinjuk
  • Antimicrobial
  • MIC
  • disk difution
[1] Ghasemi Pirbalouti, A., Aghaee, K. (2011). Chemical composition of essential oil of Pistacia khinjuk Stocks grown in Bakhtiari Zagross mountains, Iran. Electronic Journal of Biology, 7,  67-69.
[2] Delazar, A., Reid, R.G., Sarker, S.D. (2004). GC-MS Analysis of the essential oil from the oleoresin of Pistacia atlantica VAR. mutica. Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 24-27.
[3] Raman, A., Weir, U., Bloomfield, S.F. (1995). Antimicrobial effects of tea tree oil and its major components on Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Propionibacterium acnes. Appl. Microbial, 21, 242-245.
[4]Carson, C.F., Riley, T.V. (1995). Antimicrobial activity of the major components of the essential oil of Melaleca alternifoli. Journal Appl. Bacteriol, 78, 264-269.
[5] آزادمرد دمیرچی، ص. (1389). شیمی و تجزیه روغن­ها و چربی­های خوراکی. انتشارات عمیدی، تبریز.
[6] حاجی مهدی­پور، ه.؛ خانوی، م.؛ شکرچی، م.؛ عابدی، ز.؛ پیرعلی همدانی، م. (1388). بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات فنلی موجود در گیاه سرخارگل. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره4، جلد 32، 152-145.
[7] جلالی، م.؛ عابدی، د.؛ قاسمی دهکردی، ن.؛ چهارمحالی، ا. (1385). بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 8، شماره 3، 33-25.
[8] Das, K., Tiwari, R. K. S., Shrivastava,  D. K., (2010). Techniques for evaluation of medicinal plant products as antimicrobial agent: Current methods and future trends. Journal of Medicinal Plants Research, 4(2), 104-111.
[9] Vanden, D.A., Vlietinck, A.J., In Dey, P.M., Harborne, J.B. (1991). Methods in plant biochemistry: screening methods for antibacterial and antiviral agents from higher plants. London: Academic Press, 47-69.
[10] Sindambiwe, J.B., Calomme, M., Cos, P., Totte, J., Pieters, L., Vlietinck, A. (1999). Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for antimicrobial and antiviral activites. Journal Ethnopharmacol. 65(1), 71-77.
[11] Baner, A.W., Kirby, W.M.M., Sherries, J.C., Truck, M. (1991). Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. Am J Clin Pathol, 45, 493-496.
[12] Mangena, T., Muyima, N.Y. (1999). Comparative evaluation of the antimicrobial activities of essential oils of Artemisia afra, Pteronia incana and Rosmarinus officinalis on selected bacteria and yeast strains. Lett Appl Microbiol. 28(4), 291-296.
[13] Gradwohl, R.B.H., Sonnenwirth, A.C., Jarett, L. (1980). Clinical laboratory methods and diagnosis. Mosby Company: St Louis, 267p.
[14] Scorzoni, L., Benaducci, T., Almeida, A.M.F., Silva, D.H.S., Bolzani, V.S., Mendes-Giannini, M.J.S. (2007). Comparative study of disk diffusion and microdilution methods for evaluation of antifungal activity of natural compounds against medical yeasts Candida spp and Cryptococcus sp. Journal of Basic and Applied Pharmaceutical Sciences, 28(1), 25-34.
[15] Taran, M., Sharifi, M., Azizi, E., Khanahmadi, M. (2010). Antimicrobial activity of the leaves of Pistacia khinjuk. Journal of  Medicinal plants, 9, 81-85.
[16] Bahrouz, M.A., Sirwan, H.Sh. (2003). The antibacterial activity of pistacia khinjuk resionous exudate. Journal of Zankoy Sulaimani, 6, 75-81.
[17]Yalpani, M., Tyman, J.U.P. (1983). The phenolic acids of Pistachia vera. Phytochemistry, 22, 2263-2266.
[18] Marner, F.J., Freyer, A., Lex, J. (1991). Triterpenoids from gum mastic: The resin of Pistacia lentiscus. Phytochemistry, 30, 3709-3721.
[19]Cowan, M.M. (1999). Plants Products as Antimicrobial Agents. Clinical microbiology reviews, 4, 564-582.
[20] Benhammou, N., Atik Bekkara, F., Kadifkova Panovska, T. (2008). Antioxidant and antimicrobial activities of the Pistacia lentiscus and Pistacia atlantica extracts. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2, 22-28.
[21] Malekzadeh, F. (1974). An antimicrobial compound in two Pistacia species. Mycopathologia et Mycologia applicata, 54, 73-77.