کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی
تاثیر جایگزینی شکر با شیره انگور بر ویژگی‌های فیزیکیوشیمیایی و حسی بستنی وانیلی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 85-93

10.22104/jift.2015.89

سمانه فرجی کفشگری؛ مونا فلاح شجاعی؛ محمد جواد اکبریان میمند