ریزپوشانی اسانس هل با صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین و بررسی خواص فیزیکی - شیمیایی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ریزپوشانی اسانس هل، مقایسه تأثیر افزودن مالتودکسترین و اینولین به صمغ عربی به عنوان مواد پوشش دهنده و بررسی پایداری و ویژگی‌های ریزکپسول‌های تولیدی صورت گرفت. در این پژوهش کربوهیدرات های صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین به عنوان ترکیبات دیواره مورد استفاده قرار گرفت. ویژگى هاى بهترین ترکیب نظیر پایدارى در طى 9 هفته نگه‌دارى، بازده ریزپوشانی توسط کروماتوگرافی گازی، چگالی توده و ذره، رطوبت، حلالیت، شکل و اندازه ذرات مورد بررسى قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده برای بازده ریزپوشانی، رهایش در محیط دهان و بازیابی پودر ترکیب صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین با نسبت به ترتیب 25:50:25 به عنوان بهترین ترکیب در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان از افزایش عمر نگهداری آلفا ترپنیل استات و 1 و 8 سینئول در طى 9 هفته نگه‌دارى در دمای محیط را داشت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ریزکپسول تولید شده کروی بوده و ترک و شکاف اندکی در آن دیده می شود. بازده ریزپوشانی ترکیبات موثره بهترین ترکیب شامل آلفا ترپنیل استات و 1 و 8 سینئول به ترتیب 67/77 و 15/63 درصد، میزان رطوبت 77/3 درصد، حلالیت 56/87 درصد، چگالی توده و ذره به ترتیب 41/0 و 32/0 گرم بر میلی لیتر، اندازه ذرات 506/2 میکرومتر و توزیع اندازه ذرات 825/0 بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که اینولین دارای ظرفیت بالقوه ای جهت جایگزین صمغ عربی می‌باشد. نتایج نشان داد که مواد انتخاب شده دیواره را می‌توان به طور موثر برای تولید امولسیون‌های اسانس هل با حداکثر بازده ریزپوشانی، بازده ریزپوشانی آلفا ترپنیل استات، بازده ریزپوشانی 1 و 8 سینئول، رهایش اسانس هل و بازیابی پودر استفاده نمود.

چکیده تصویری

ریزپوشانی اسانس هل با صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین و بررسی خواص فیزیکی - شیمیایی آنها

تازه های تحقیق

  • در این مطالعه، صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین به عنوان مواد دیواره مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  • برای تولید نانوکپسول ها از خشک کن پاششی استفاده شد.
  • ویژگى هاى بهترین ترکیب نظیر پایدارى، بازده ریزپوشانی، چگالی توده و ذره، رطوبت، حلالیت، شکل و اندازه ذرات مورد بررسى قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microencapsulation of cardamom essential oil with gum arabic, maltodextrin and inulin and the investigation of their physical-chemical properties

نویسندگان [English]

  • Mostsfa Shahidi 1
  • Mohammad Molaveasi 2
1 Research Institute of Food Science and Technology
2 PhD Student, Department of Food chemistry, Research Institute of Food Science and Technology (RIFST), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

This study was aimed to microencapsulation of cardamom essential oil, to compare the effect of adding maltodextrin and inulin to gum arabic as a coating material and also to investigate the stability and properties of the produced microcapsules. In this study, gum Arabic, maltodextrin and inulin were used as wall compounds. The properties of the best composition containing the stability of microcapsules during nine weeks of storage in the testing medium, the microencapsulation efficiency determined by GC-MS, the mass and particle density, moisture, solubility, shape and particle size were investigated. The composition of gum arabic, maltodextrin and inulin with the ratio of 25:50:25 was considered as the best composition, based on the results of the microencapsulation efficiency, the release of cardamom essential oil in the simulated oral medium and powder recovery. The results showed that the stability of α-terpinyl acetate and 1,8-cineole were increased during nine weeks of storage at ambient temperature. The images of scanning electron microscopy showed that the best composition is spherical and has a slight crack. The microencapsulation efficiency of the active compounds including α-terpinyl acetate and 1,8-cineole were obtained 77.67% and 63.15%, respectively. Moisture content was 3.77%, the solubility was 87.56%, mass and particle density were from 0.41 to 0.32 g.mL-1, respectively, and the particle size was 2.5 μm and also particle size distribution 0.825. Also, the results showed that inulin has a high potential for the replacement of gum Arabic. The selected wall materials could be effectively used for the production of cardamom essential oil microcapsules with the microencapsulation efficiency maximum of cardamom essential oil, α-terpinyl acetate and 1,8-cineole, and the release of cardamom essential oil and powder recovery. In general, the results showed that using the best composition produced by spray drying can increase the stability and solubility of cardamom essential oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microencapsulation
  • cardamom essential oil
  • gum Arabic
  • maltodextrin
  • inulin
[1] Ray, S., Raychaudhuri, U., Chakraborty, R. (2016). An overview of encapsulation of active compounds used in food products by drying technology. Food Biosci., 13, 76-83.
[2] Lucchesi, M.E., Smadja, J., Bradshaw, S., Louw, W., Chemat, F. (2007). Solvent free microwave extraction of Elletaria cardamomum L.: A multivariate study of a new technique for the extraction of essential oil. J. Food Eng.79 (3), 1079-1086.
[3] Ashokkumar, K., Murugan, M., Dhanya, M. K., Warkentin, T.D. (2019). Botany, traditional uses, phytochemistry and biological activities of cardamom [Elettaria cardamomum (L.) Maton]–A critical review. J. Ethnopharmacol., 246, 112-244.
[4] Huang, Y., Lam, S.L., Ho, S.H. (2000). Bioactivities of essential oil from Elletaria cardamomum (L.) Maton. to Sitophilus zeamais Motschulsky and: Tribolium castaneum (Herbst). J. Stored Prod. Res.36 (2), 107-117.
[5] Mahfuz, I., Khalequzzaman, M. (2007). Contact and fumigant toxicity of essential oils against Callosobruchus maculatus. J. Zool.26, 63-66.
[6] Cevallos, P.A.P., Buera, M.P., Elizalde, B.E.  (2010). Encapsulation of cinnamon and thyme essential oils components (cinnamaldehyde and thymol) in β-cyclodextrin: effect of interactions with water on complex stability. J. Food Eng., 99, 70-75.
[7] Dziezak, J.D. (1988). Microencapsulation and encapsulated ingredients. J. Food Technol.42 (4), 136.
[8] Rakmai, J., Cheirsilp, B., Cid, A., Torrado-Agrasar, A., Mejuto, J. C., & Simal-Gandara, J. (2018). Encapsulation of Essential Oils by Cyclodextrins: Characterization and Evaluation. Cyclo: A Ver. Ing., pp 263.
[9] Ronald, C. (1997). Spray drying innovative use of an old process. Des. Elem.7, 97-113.  
[10] Saifullah, M., Shishir, M.R.I., Ferdowsi, R., Rahman, M.R.T., Van Vuong, Q. (2019). Micro and nano encapsulation, retention and controlled release of flavor and aroma compounds: A critical review. Trends Food Sci. Technol., 86, 230-251.
[11] Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A., Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. Food Res. Int.40 (9), 1107-1121.
[12] Gouin, S. (2004). Microencapsulation: industrial appraisal of existing technologies and trends. Trends Food Sci. Technol.15 (7-8), 330-347.
[13] Mutka, J.R., Nelson, D.B. (1988). Preparation of encapsulated flavors with high flavor level. J. Food Technol.42 (4), 154-157.
[14] De Barros Fernandes, R.V., Borges, S.V., Botrel, D.A. (2014). Gum arabic/starch/maltodextrin/inulin as wall materials on the microencapsulation of rosemary essential oil. Carbohydr. Polym., 101, 524-532.
[15] Mehyar, G.F., Al‐Isamil, K.M., Al‐Ghizzawi, H.A.M., Holley, R.A. (2014). Stability of cardamom (Elettaria Cardamomum) essential oil in microcapsules made of whey protein isolate, guar gum, and carrageenan. J. Food Sci.79 (10), C1939-C1949.
[16] de Barros Fernandes, R.V., Borges, S.V., Silva, E.K., da Silva, Y.F., de Souza, H.J.B., do Carmo, E.L., de Oliveira, C.R., Yoshida, M.I., Botrel, D.A. (2016). Study of ultrasound-assisted emulsions on microencapsulation of ginger essential oil by spray drying. Ind. Crops Prod.94, 413-423.
 
[17] Niu, F., Niu, D., Zhang, H., Chang, C., Gu, L., Su, Y., Yang, Y. (2016). Ovalbumin/gum arabic-stabilized emulsion: Rheology, emulsion characteristics, and Raman spectroscopic study. Food hydrocolloids52, 607-614.
 
[18] Kaushik, V., Roos, Y. H. (2007). Limonene encapsulation in freeze-drying of gum Arabic–sucrose–gelatin systems. LWT Food Sci. Technol.40 (8), 1381-1391.
[19] Robert, P., García, P., Reyes, N., Chávez, J., Santos, J. (2012). Acetylated starch and inulin as encapsulating agents of gallic acid and their release behaviour in a hydrophilic system. Food Chem.134 (1), 1-8.
[20] Najafi, M. (2010). The use of ultrasound in the production of cardamom oil emulsion and microencapsulated active components (Doctoral dissertation, Doctoral thesis. Department of Food Science. Ferdowsi University of Mashhad). [In persian]
[21] Barbosa, M., Borsarelli, C., Mercadante, A. (2005). Light Stability of Spray-Dried Bixin Encapsulated with Different Edible Polysaccharide Preparations. Food Res. Int., 38, 989-994.
[22] Jinapong, N., Suphantharika, M., Jamnong, P. (2008). Production of instant soymilk powders by ultrafiltration, spray drying and fluidized bed agglomeration. J. Food Eng.84 (2), 194-205.
[23] Porrarud, S., Pranee, A. (2010). Microencapsulation of Zn-chlorophyll pigment from Pandan leaf by spray drying and it's characteristic. Food Res. Int.17 (4), 1031-1042.
[24] Bhandari, B.R., Dumoulin, E.D., Richard, H.M.J., Noleau, I., Lebert, A.M. (1992). Flavor encapsulation by spray drying: application to citral and linalyl acetate. J. Food Sci.57 (1), 217-221.
[25] Dickinson, E. (2003). Hydrocolloids at interfaces and the influence on the properties of dispersed systems. Food hydrocolloids17 (1), 25-39.
[ 26] Bhandari, B.R., Datta, N., Howes, T. (1997). Problems associated with spray drying of sugar-rich oods. Drying Technol.15 (2), 671-684.
[27] Quek, S.Y., Chok, N.K., Swedlund, P. (2007). The physicochemical properties of spray-dried watermelon powders. Chem. Eng. Process. Process Intensif.46 (5), 386-392.
[28] Papadakis, S.E., Gardeli, C., Tzia, C. (2006). Spray drying of raisin juice concentrate. Drying Technol.24 (2), 173-180.
[29] Dutta, S., Bhattacharjee, P. (2017). Microencapsulation of enzyme-assisted supercritical carbon dioxide extract of small cardamom by spray drying. J. Food Meas. Charact.11 (1), 310-319.
[30] Kim, G.C., Jo, I.H., Kim, G.M., Choi, S.Y., Kim, J.S. (2015). Optimization of spray drying condition of Sikhye using response surface methodology. Korean J. Food Preser., 22 (5), 683-689.
[31] Rialita, T., Nurhadi, B., Puteri, R.D. (2018). Characteristics of microcapsule of red ginger (Zingiber officinale var. Rubrum) essential oil produced from different Arabic gum ratios on antimicrobial activity toward Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Int. J. Food Prop.21 (1), 2500-2508.
[32] Jamil, B., Abbasi, R., Abbasi, S., Imran, M., Khan, S.U., Ihsan, A., Javed, S., Bokhari, H. (2016). Encapsulation of cardamom essential oil in chitosan nano-composites: in-vitro efficacy on antibiotic-resistant bacterial pathogens and cytotoxicity studies. Front. Microbiol.7, 1580.
[33] Al-Ismail, K. M., Mehyar, G., Al-Khatib, H. S., Al-Dabbas, M. (2014). Effect of microencapsulation of cardamom’s essential oil in gum Arabic and whey protein isolate using spray drying on its stability during storage. Qual. Assur. Saf. Crops Food., 7 (5), 613-620.
[34] Jayasundera, M., Adhikari, B., Howes, T., Aldred, P. (2011). Surface protein coverage and its implications on spray-drying of model sugar-rich foods: Solubility, powder production and characterisation. Food. Chem.128 (4), 1003-1016.
[35] Botrel, D.A., Borges, S.V., Fernandes, R.V.B., Viana, A.D., Costa, J.M.G., Marques, G.R. (2012). Evaluation of spray drying conditions on properties of microencapsulated oregano essential oil. Int. J. Food Sci. Technol., 47, 2289–2296.
[36] Beristain, C. I., Garcıa, H. S., Vernon-Carter, E.J. (2001). Spray-dried encapsulation of cardamom (Elettaria cardamomum) essential oil with mesquite (Prosopis juliflora) gum. LWT Food Sci. Technol.34 (6), 398-401.
[37] Finney, J., Buffo, R., Reineccius, G.A. (2002). Effects of type of atomization and processing temperatures on the physical properties and stability of spray-dried flavors. J. Food Sci., 67, 1108–1114.
[38] Quispe-Condori, S., Saldaña, M.D., Temelli, F. (2011). Microencapsulation of flax oil with zein using spray and freeze drying. LWT Food Sci. Technol., 44 (9), 1880-1887.
[39] Randall, R.C., Phillips, G.O., Williams, P.A. (1988). The role of the proteinaceous component on the emulsifying properties of gum arabic. Food Hydrocolloids.2 (2), 131-140.
[40] Matsumura, Y., Satake, C., Egami, M., Mori, T. (2000). Interaction of gum arabic, maltodextrin and pullulan with lipids in emulsions. Biosci. Biotechnol., Biochem.64 (9), 1827-1835.