استخراج آنزیمی پروتئین سبوس برنج رقم طارم و بررسی خواص عملکردی آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ماست کم‌چرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ساری

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی خواص کارکردی پروتئین سبوس برنج رقم طارم با استفاده از آنزیم فلاورزایم و تاثیر آن بر ویژگی‌های کیفی ماست بوده است. پس از انجام فرآیند هیدرولیز ( 8=pH برای مدت 2 ساعت)، پروتئین استخراج شده از نظر خواص عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفته و در سطوح 0، 1، 5/1 و 2 درصد به ماست کم چرب اضافه شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بررسی گردید. درصد پروتئین اولیه سبوس 53/18 درصد و میزان جذب آب پروتئین سبوس برنج و هیدرولیز شده به ترتیب 9/0±56/2 و 0/1±48/5 میلی‌لیتر بر گرم محاسبه شد. مقدار حلالیت پروتئین هیدرولیز شده و خام به ترتیب 2/3±09/84 و 5/4±17/65 درصد بوده است. ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون پروتئین استخراج شده به ‌ترتیب 12/9 مترمربع بر گرم و 38/71 دقیقه و برای پروتئین هیدرولیز نشده به‌ترتیب 55/1 مترمربع بر گرم و 77/29 دقیقه محاسبه شد. افزایش غلظت پروتئین در فرمولاسیون ماست منجر به افزایش ویسکوزیته شد. با افزایش درصد پروتئین در فرمولاسیون ماست، اسیدیته به طور معنی‌داری افزایش و pH به میزان جزئی کاهش یافت. هم‌چنین آب اندازی کاهش و موجب بهبود و تقویت ژل ماست شد. همچنین نمونه ها از لحاظ رنگ و طعم باهم اختلاف معنی داری نداشتند. با توجه به نتایج حاصله، استفاده از 5/1 درصد پروتئین هیدرولیز شده سبوس برنج در فرمولاسیون ماست کم‌چرب توصیه می‌شود.

چکیده تصویری

استخراج آنزیمی پروتئین سبوس برنج رقم طارم و بررسی خواص عملکردی آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ماست کم‌چرب

تازه های تحقیق

  • در استفاده از ضایعات برنج، استخراج پروتئین از سبوس برنج رقم طارم و هیدرولیز آنزیمی آن با فلاورزایم بخوبی انجام شد.
  • پروتئین هیدرولیز شده حاصل، خواص عملکردی خوبی (درجه هیدرولیز بالا،ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون) داشته است.
  • به منظور بهبود خواص کیفی، استفاده از پروتئین هیدرولیز شده سبوس برنج در سطح 5/1 درصد در فرمولاسیون  ماست کم چرب در صنعت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Enzymatic extraction of rice-bran protein from Tarom variety and its functional effects on Physico-Chemical properties of low-fat yogurt

نویسندگان [English]

  • Naeb Gholami 1
  • Zeinab Raftani Amiri 2
  • Reza Safari 3
1 Department of Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Associate professor, Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Assistant Professor, Caspian Sea Ecology Research Institute
چکیده [English]

In this study hydrolyzed protein was obtained from rice bran of Tarom cultivar by using flavourzyme enzyme for 2 hours and at pH 8. The chemical composition of rice bran and hydrolyzed protein was measured. Degree of protein hydrolysis of rice bran was calculated to be 18.53% after 2 hours of treatment. The water absorption of rice bran and its hydrolyzed protein was calculated to be 2.56 ± 0.9 ml/g and 5.48 ± 1.0 ml/g, respectively. The solubility of hydrolyzed and non-hydrolyzed proteins was 84.09 ± 3.2 and 65.17 ± 4.5, respectively. The emulsifying capacity and emulsifying stability of hydrolyzed protein were calculated to be 9.12 m2 /g and 71.38 min, using the flavourzyme enzyme, respectively. These parameters for non-hydrolyzed protein were 1.55 m2/g and 29.77 min, respectively. Hydrolyzed protein was added to yoghurt at 0, 1, 1.5 and 2% levels, and the physicochemical properties of yogurt were measured. Increasing the concentration of hydrolyzed proteins in yogurt formulation resulted in increased viscosity. By increasing the amount of hydrolyzed protein in the formulation of yogurt, acidity significantly increased and the pH decreased to a significant extent. Using 1.5% of the hydrolyzed protein in low fat yogurt formulation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flavourzyme
  • Hydrolyzed protein
  • Low fat yogurt
  • Tarom
[1] Aguilar-Garcia, C., Gavino, G., Baragano-Mosqueda, M., Hevia, P. Gavino, V.C. (2007). Correlation of tocopherol, tocotrienol, γ-oryzanol and total polyphenol content in rice bran with different antioxidant capacity assays. Food Chem., 102(4), 1228-1232.
[2] Phongthai, S., Rawdkuen, S. (2015). Preparation of rice bran protein isolates using three-phase partitioning and its properties. FABJ., 3(2), 137-149.
[3] Chandi, G.K., Sogi, D.S. (2007). Functional properties of rice bran protein concentrates. J. Food Eng., 79(2), 592-597.
[4] Sun, Q., Xiong, C.S.L. (2014). Functional and pasting properties of pea starch and peanut protein isolate blends. Carbohydr. Polym., 101, 1134-1139.
[5] Kinsella, J.E., Melachouris, N. (1976). Functional properties of proteins in foods: a survey. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 7(3), 219-280.
[6] Wang, M., Hettiarachchy, N.S., Qi, M., Burks, W., Siebenmorgen, T. (1999). Preparation and functional properties of rice bran protein isolate. J. Agric. Food Chem, 47(2), 411-416.
 [7] Gupta, S., Chandi, G.K., Sogi, D.S. ( 2008). Effect of extraction temperature on functional properties of rice bran protein concentrates. INT. J. FOOD ENG., 66, 103-116.
 [8] Tang, S., Hettiarachchy, N.S. and Shellhammer, T.H. (2002). Protein extraction from heat-stabilized defatted rice bran. 1. Physical processing and enzyme treatments. J. Agric. Food Chem.., 50(25), 7444-7448.
[9] Hamada, J.S. (2000). Characterization and functional properties of rice bran proteins modified by commercial exoproteases and endoproteases. J. Food Sci., 65(2), 305-310.
[10] Aguirre-Mandujano, E., Lobato-Calleros, C., Beristain, C.I., Garcia, H.S. Vernon-Carter, E.J. (2009). Microstructure and viscoelastic properties of low-fat yoghurt structured by monoglyceride gels. LWT-FOOD SCI. TECHNOL., 42(5), 938-944.
[11] Demirci, T., Aktaş, K., Sözeri, D., Öztürk, H.İ., Akın, N. (2017). Rice bran improve probiotic viability in yoghurt and provide added antioxidative benefits. J. Funct. Foods, 36, 396-403.
[12] Damin, M.R., Alcântara, M.R., Nunes, A.P., Oliveira, M.N. (2009). Effects of milk supplementation with skim milk powder, whey protein concentrate and sodium caseinate on acidification kinetics, rheological properties and structure of nonfat stirred yogurt. LWT-FOOD SCI. TECHNOL., 42(10), 1744-1750.
[13] Gnanasambandam, R.,  HelTiarachchy, N.S. (1995). Protein concentrates from unstabilized and stabilized rice bran: preparation and properties. J. Food Sci., 60(5), 1066-1069.
[14] AOAC. (1990). Official methods of analysis. Vol. I. 15th ed. AOAC, Arlington, VA.
[15] Thamnarathip, P., Jangchud, K., Jangchud, A., Nitisinprasert, S., Tadakittisarn, S., Vardhanabhuti, B. (2016). Extraction and characterisation of R iceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis. INT. J. FOOD SCI. TECH., 51(1), 194-202.
[16] Yadav, R.B., Khatkar, B.S., Yadav, B.S. (2013). Electrophoretic characterization and functional properties of rice proteins from Indian rice cultivars. Int. J. Food Prop.16(8), 1776-1788.
[17] Bera, M.B. Mukherjee, R.K. (1989). Solubility, emulsifying, and foaming properties of rice bran protein concentrates. J. Food Sci., 54(1), 142-145.
[18] Raftani Amiri, Z., Mahmodi, M, M J., Alimi, M. (2013). Effect of maltodextrin as a fat replacer on the quality of non-fat yogurt. J. Food res., 23(1), 133 – 142
[19] Keshavarz Hedayati, A.A., Alami, M., Motamedzadehgan, A., maghsodlo, Y., ghorbani, M., daraei garme khani, A. (2011). Chemical composition and physicochemical properties of Iranian rice bran. J. Innov. Food Sci. Tech., 4(3), 1 - 7
[20] Bhattacharya, K.R. (1988). Rice bran: regional extension service centre (rice milling) scientific series no. 7. Department of Food, Government of India, CFTRI, Mysore, 570013.
[21] Amissah, J.G.N., Ellis, W.O., Oduro, I., Manful, J.T. (2003). Nutrient composition of bran from new rice varieties under study in Ghana. Food Control, 14(1), 21-24.
[22] Abdul-Hamid, A., Luan, Y.S. (2000). Functional properties of dietary fibre prepared from defatted rice bran. Food chem.., 68(1), 15-19.
 [23] Hanmoungjai, P.Y.L.E., Pyle, D.L., Niranjan, K. (2001). Enzymatic process for extracting oil and protein from rice bran. J. Am. Oil Chem. Soc., 78(8), 817-821.
[24] Parrado, J., Miramontes, E., Jover, M., Gutierrez, J.F., de Teran, L.C., Bautista, J. (2006). Preparation of a rice bran enzymatic extract with potential use as functional food. Food Chem., 98(4), 742-748.
[25] Yasumatsu, K., Sawada, K., Moritaka, S., Misaki, M., Toda, J., Wada, T., Ishii, K. (1972). Whipping and emulsifying properties of soybean products. Agr. Biol. Chem., 36(5), 719-727.
[26] Yeom, H.J., Lee, E.H., Ha, M.S., Ha, S.D., Bae, D.H. (2010). Production and physicochemical properties of rice bran protein isolates prepared with autoclaving and enzymatic hydrolysis. J. KOREAN SOC. APPL. BI., 53(1), 62-70.
 [27] Shih, F.F., Champagne, E.T., Daigle, K., Zarins, Z. (1999). Use of enzymes in the processing of protein products from rice bran and rice flour. Nahrung, 43(1), 14-18.
[28] Aoe, S., Oda, T., Tatsumi, K., Yamauchi, M., Ayano, Y. (1993). Extraction of soluble dietary fibers from defatted rice bran. Cereal chem., 70, 423-423.
[29] Alashi, A.M., Blanchard, C.L., Mailer, R.J., Agboola, S.O., Mawson, A.J., He, R., Girgih, A., Aluko, R.E. (2014). Antioxidant properties of Australian canola meal protein hydrolysates. Food Chemist., 146, 500-506.
[30] Zhang, H.J., Wang, J., Zhang, B.H., Zhang, H. (2014). Antioxidant activities of the fractionated protein hydrolysates from heat stable defatted rice bran. INT. J FOOD SCI . TECH., 49(5),1330-1336.
[31] Charoen, R. Tipkanon, S. Savedboworn, W. Phonsatta, N. Panya. A. (2018). Functionality and Application of Rice Bran Protein Hydrolysates in Oil in Water Emulsions: Their Stabilities to Environmental Stresses. World Academy of Science, Engineering and Technology.INT. J. FOOD ENG. 12(8), 240-246.
[32] Patsanguan, S., Hisaranusorn, N., Phongthai, S., Rawdkuen, S. (2014). Rice Bran Protein Isolates: Preparation and their Physico-Chemical and Functional Properties. FABJ., 2(3), 169-182.
[33] Ma, Y.S., Wang, L.T., Sun, X.H., Zhang, J.Q., Wang, J.F., Li, Y. (2014). Study on hydrolysis conditions of flavourzyme in soybean polypeptide alcalase hydrolysate and soybean polypeptide refining process. Adv. J. Food Sci. Technol., 6(9), 1027-1032.
[34] Uraipong, C., Zhao, J. (2016). Rice bran protein hydrolysates exhibit strong in vitro α‐amylase, β‐glucosidase and ACE‐inhibition activities. J. Sci. Food Agric., 96(4),1101-1110.
[35] Zhao, Q., Xiong, H., Selomulya, C., Chen, X.D., Zhong, H., Wang, S., Sun, W., Zhou, Q. (2012). Enzymatic hydrolysis of rice dreg protein: effects of enzyme type on the functional properties and antioxidant activities of recovered proteins. Food chem., 134(3),1360-1367.
[36] Moure, A., Sineiro, J., Domínguez, H., Parajó, J.C. (2006). Functionality of oilseed protein products: a review. Food Res. Int., 39(9), 945-963.
[37] Trevino, S.R., Scholtz, J.M., Pace, C.N. (2007). Amino acid contribution to protein solubility: Asp, Glu, and Ser contribute more favorably than the other hydrophilic amino acids in RNase Sa. J. Mol. Biol., 366(2), 449-460.
[38] Li, X., Xiong, H., Yang, K., Peng, D., Peng, H., Zhao, Q. (2012). Optimization of the biological processing of rice dregs into nutritional peptides with the aid of trypsin. J. Food Sci. Technol., 49(5), 537-546.
[39] Villanueva, A., Vioque, J., Sánchez-Vioque, R., Clemente, A., Pedroche, J., Bautista, J., Millán, F. (1999). Peptide characteristics of sunflower protein hydrolysates. J. Am. Oil Chem. Soc.,, 76(12), 1455-1460.
[40] El Nasri, N.A., El Tinay, A.H.  (2007). Functional properties of fenugreek (Trigonella foenum graecum) protein concentrate. Food chem., 103(2), 582-589.
[41] Klompong, V., Benjakul, S., Yachai, M., Visessanguan, W., Shahidi, F., Hayes, K.D. (2009). Amino acid composition and antioxidative peptides from protein hydrolysates of yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis). . J. Food Sci., 74(2),C126-C133.
[42] Pearce, K.N., Kinsella, J.E. (1978). Emulsifying properties of proteins: evaluation of a turbidimetric technique. J. Agric. Food Chem.., 26(3), 716-723.
[43] Amza, T., Balla, A., Tounkara, F., Man, L., Zhou, H.M. (2013). Effect of hydrolysis time on nutritional, functional and antioxidant properties of protein hydrolysates prepared from gingerbread plum (Neocarya macrophylla) seeds. INT. FOOD RES. J., 20(5), 2081.
[44] Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D., Shahidi, F. (2007). Antioxidative activity and functional properties of protein hydrolysate of yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis) as influenced by the degree of hydrolysis and enzyme type. Food chem., 102(4), 1317-1327.
[45] Chobert, J.M., Bertrand-Harb, C., Nicolas, M.G. (1988). Solubility and emulsifying properties of caseins and whey proteins modified enzymically by trypsin. J. Agric. Food Chem., 36(5), 883-892.
[46] Kinsella, J.E., Melachouris, N. (1976). Functional properties of proteins in foods: a survey. Crit. Rev. Food Sci. Nutr.,, 7(3), 219-280.
[47] McClements, D.J. (2015). Food emulsions: principles, practices, and techniques. CRC press.
 [48] Dave, R.I., Shah, N.P. (1998). The influence of ingredient supplementation on the textural characteristics of yogurt. Aust. J. Dairy Technol., 53(3): 180.
[49] González-Martınez, C., Becerra, M., Cháfer, M., Albors, A., Carot, J.M., Chiralt, A. (2002). Influence of substituting milk powder for whey powder on yoghurt quality. TRENDS FOOD SCI. TECH., 13(9-10), 334-340.
[50] Shakeri, M., Beyraghi tosi, Sh., Mortazavi, S.A. (2006). Effects of whey protein concentrate and fructooligosaccharide on the rheological and sensory properties of reduced-fat probiotic yoghurt. Iranian Food Sci. Tech., 3(2), 1 - 9
 [51] Roumanas, D., Moatsou, G., Zoidou, E., Sakkas, L. Moschopoulou, E. (2016). Effect of enrichment of bovine milk with whey proteins on biofunctional and rheological properties of low fat yoghurt-type products. Curr. Res. Nutr. Food Sci., 4(Special Issue Nutrition in Conference October 2016), 105-113.
[52] Vasbinder, A.J., De Kruif, C.G. (2003). Casein–whey protein interactions in heated milk: the influence of pH. Int. Dairy J., 13(8), 669-677.
 [53] Homayoni rad, A., Ehsani, M.R., Ebrahimzadeh Mosavi, M.A., Valizadeh, M., Emam Jomeh, Z. (2004). Improving the quality of low-fat ice cream by hydrolyzing of casein micelles with chymosin(1). Iranian J. Agric. Sci., 36(3), 765 -773.
 [54] Sodini, I., Montella, J., Tong, P.S. (2005). Physical properties of yogurt fortified with various commercial whey protein concentrates. J. Sci. Food Agric, 85(5), 853-859.
[55] Zhao, Q.Z., Wang, J.S., Zhao, M.M., Jiang, Y.M., Chun, C. (2006). Effect of Casein Hydrolysates on Yogurt Fermentation and Texture Properties during Storage. FOOD TECHNOL. BIOTECH., 44(3).
[56] Tamime, A.Y., Robinson, R.K. (2007). Tamime and Robinson's yoghurt: science and technology. Elsevier.
 [57] Karam, M.C., Gaiani, C., Hosri, C., Burgain, J., Scher, J. (2013). Effect of dairy powders fortification on yogurt textural and sensorial properties: a review. J. DAIRY RES., 80(4) ,400-409.