تاثیر روش‌های مختلف استخراج بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گردوی (Juglans regia L.) مناطق شاهرود، دماوند و هزارجریب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

نگرانی از ایمنی آنتی‌اکسیدان‌های سنتتیک به تحقیقات گسترده‌ای درباره گیاهان، که منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی هستند منجر شد. برگ گردو منبعی غنی از ترکیبات فنولی است که این ترکیبات مهم‌ترین آنتی اکسیدان‌های طبیعی هستند. در این پژوهش ابتدا تاثیر مناطق (شاهرود، دماوند و هزارجریب) و روش‌های استخراج (غرقابی، اولتراسوند و ماکرویو) بر بازده استخراج ترکیبات فنلی از برگ درخت گردو با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. سپس فعالیت آنتی‌اکسیدانی نمونه‌های عصاره برگ گردو با آزمون‌های DPPH و قدرت احیا کنندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین بازده استخراج ترکیبات فنلی با روش اولتراسوند و بیشترین میزان ترکیبات فنلی مربوط به منطقه دماوند بوده است. بالاترین میزان ترکیبات فنلی مربوط به برگ گردوی منطقه دماوند با روش استخراج اولتراسوند، 46/0±08/245 میلی‌گرم گالیک اسید درهرگرم عصاره و کمترین مقدار آن به برگ گردوی هزارجریب با روش غرقابی، 4/7±49/170 میلی‌گرم گالیک اسید درهرگرم عصاره بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها نیز متناسب با میزان ترکیبات فنلی آن‌ها بود. کمترین میزان EC50 برای آزمون‌های DPPH و قدرت احیا کنندگی مربوط به روش استخراج اولتراسوند و منطقه دماوند بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different extraction methods on total phenolic content and antioxidant activity of the walnut (Juglans regia L.) leaves from Damavand, Shahrood and Hezarjarib

نویسندگان [English]

  • Eisa Sanadgol 1
  • Zeinab Raftani Amiri 2
  • Jafar Mohammadzadeh Millani 3
1 MSc student, Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Associate professor, Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Associate professor, Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Concern about the safety of synthetic antioxidants has led to extensive research for the plants, which is a rich source of natural antioxidant. Walnut leaf is a rich source of phenolic compounds and these compounds are the most important of natural antioxidants. In this research, the effect of regions (Shahrood, Damavand and Hezarjarib) and extraction methods (Immersis, Ultrasound and Microwave) on the yield of phenolic compounds extracted from walnut (Juglans regia L.) leaves in a factorial experiment with three replications in a completely randomized design has been analyzed. Then antioxidant activity of all sample extracts was evaluated by the reducing power of Iron (III) and DPPH free radical. The extracts of walnut leaves from Damavand region which prepared by ultrasound-assisted extraction method had the highest amount of phenolic compounds. The highest amount of phenolic compounds with 245.08±0.46 mg/g (based on Galic acid) and the lowest amount with 170.49±7.4 mg/g (based on Galic acid) were observed in samples extract obtained from Damavand walnut leaves employing ultrasound -assisted extraction method and Hezarjarib walnut leaves employing traditional extraction method, respectively. A positive correlation was observed between the total phenolic content and the antioxidant activity of the extract. The lowest level of EC50 for DPPH and reducing power tests was observed for ultrasound-assisted extraction method and Damavand region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut leaf
  • Damavand
  • Ultrasound
  • Phenolic compound
  • Antioxidant activity
[1] وحدتی، ک. (1382). احداث خزانه و پیوند گردو. انتشارات خانیزان، 113.
[2] Stampar, F., Solar, A., Hudina, M., Veberic, R., Colaric, M. ( 2006). Traditional walnut liqueur–cocktail of phenolics. Food Chem., 95, 627–630.
[3] Almeida, I. F., Fernandez, E., Lima, J. L. F. C., Costa, P. C., Bahia, M. F., (2008). Walnut (Juglans regia) leaf extracts are strong scavenger of pro-oxidant reactive species. Food Chem., 106, 1014–1020.
[4] Pereira, J. A., Oliveira, I., Sousa, A., Valentao, P., Andrade, P. B., Ferreira, I. C. F. R., Ferreres, F., Bento, A., Seabra, R., Estevinho, L. (2007). Walnut (Juglans regia L.) leaves: phenolic compounds, antimicrobial activity and antioxidant potential of different cultivars. Food Chem. Toxicol., 45, 2287–2295.
[5] Kornsteiner, M., Wagner, K. H., Elmadfa, I. (2006). Tocopherols and total phenolics in 10 different nut types. Food Chem., 98, 381–387.
[6] Maqsood, S., Benjakul, S. (2010). Comparative studies of four different phenolic compounds on in vitro antioxidant activity and the preventive effect on lipid oxidation of fish oil emulsion and fish mince. Food Chem., 119, 123–132.
[7] Ahmadi, F., Kadivar, M., Shahedi, M. (2007). Antioxidant activity of Kelussia odoratissima Moza.model and food systems. Food Chem., 105, 57-64.
[8] Fukuda, T., Ito, H., Yoshida, T. (2003). Antioxidant polyphenols from walnuts (Juglans regia L.). Phytochemistry, 63, 795–801.
[9] Li, L., Tsao, R., Yang, R., Liu, C. M., Zhu, H. H., Young, J. C. (2006). Polyphenolic profiles and antioxidant activities of heartnut (Juglans ailanthifolia var. cordiformis) and Persian walnut (Juglans regia L.). J. Agric. Food Chem., 54, 8033–8040.
[10] Zhang, Z., Liao, L., Moore, J., Wua, J., Wang, Z. (2009). Antioxidant phenolic compounds from walnut kernels (Juglans regia L.). Food Chem., 113, 160–165.
[11] Mandal, .V, Mohan, Y., Hemalatha, S. (2007). Microwave assisted extraction, an innovative & promising extraction tool for medicinal plant research. Pharmacogn. Rev., 1, 8-14.
[12] Wang, L., Weller, C. L. (2006). Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants. Trends Food Sci. Technol., 17, 300-312.
[13] رضایی ارمی، س.؛ جعفری، م.؛ خمیری، م.؛ بیات، ه. (1392). استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد29، شماره 4، ص  898-879
 [14] Almeida, L. F., Fernandes, E., Lima, J. L. F. C., Costa, P. C.F., Ernanda Bahia, M. (2008). walnut (Juglans regia ) leaf extracts are strong scavengers of pro-Oxidant reactive species. Food Chem., 106, 1014- 1020
[15] Amaral, J. S., Seabra, R. M., Andrade, P. B., Valentao, P. I., Pereira, J. A., Ferreres, F. ( 2004). Phenolic profile in the quality control of walnut (Juglans regia L.) leaves. Food Chem., 88: 373–379.
[16] قره خانی، م.؛ قربانی،  م.؛ ابراهیم زاده، م. ع.؛ جعفری،س. م.؛ صادقی ماهونک، ع. (1389). مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.). فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 26، شماره 3، ص  405-389.
[17] روحانی، ر.؛ عین افشار،  س.؛ احمدزاده، ر. ( 1394).  استخراج ترکیبات آنتوسیانینی و آنتی‌اکسیدانی پرچم گل زعفران به کمک فناوری امواج فراصوت. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 11، شماره 2، ص  170-161.
 [18] Kamran Khan, M., Abert-Vian, M., Fabiano-Tixier, A. S., Dangles, O., Chemat, F. (2010). Ultrasound-assisted extraction of polyphenols (flavanone glycosides) from orange (Citrus sinensis L.) peel. Food Chem., 119, 851–858.
[19] Vongsak,  B., Sithisarn, P., Mangmool, S., Thongpraditchote, S., Wongkrajang, Y., Gritsanapan, W. (2013). Maximizing total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of Moringa oleifera leaf extract by the appropriate extraction method. Ind. Crops . Prod., 44, 566– 571.
[20] Yao, X., Zhang, D., Zu, Y., Fu, Y., Luo, M., Gu, C., Li, C. M. F., Efferth, T. (2013). Free radical scavenging capability, antioxidant activity and chemical constituents of Pyrola incarnata Fisch. Leaves. Ind. Crops Prod., 49, 247– 255.
[21] Prior. R., Wu, X., Schaich, K. (2005). Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements. J. Agric. Food Chem., 53, 4290–4302.
[22] Albu, S., Joyce, E., Paniwnyk, L., Lorimer, J. P., Mason, T. J. (2004). Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from Rosmarinus officinalis for the food and pharmaceutical industry. Ultrason. Sonochem., 11, 261–265.
[23] Paniwnyk, L., Beaufoy, E., Lorimer, J. P., Mason, T. J. (2001). The extraction of rutin from flower buds of Sophora japonica. Ultrason. Sonochem., 8, 299–301.
[24] Thompson, L. H., Doraiswamy, L. K. (1999). Sonochemistry: science and engineering. Ind. Eng. Chem. Res., 38, 1215-1249.
[25] Rodriguez-Rojo, S., Visentin, A., Maestri, D., Cocero, M. J. (2012). Assisted extraction of rosemary antioxidants with green solvents. J. Food Eng., 109, 98–103.
[26] Goli, A. H., Barzegar, M., Sahari, M. A. (2005). Antioxidant activity and total phenolic compounds of pistachio (Pistachia Vera) hull extracts. Food Chem., 92, 521-525.
[27] Proestos, C., Komatis, M. (2008). Application of microwave-assisted extraction to the fast extraction of plant phenolic compound. LWT-Food Sci. Technol., 41(4), 652-659.
[28] Le, J., Zu, G., Fu, Y. J., Yang, Y. C., Li, S. M., Li, Z. N., Wink, M. (2010). Optimization of microwave-assisted extraction of triterpene saponins from defated residue of yellow horn (Xantoceras sorbifolia Bunge.) kernel and evaluation of its antioxidant activity. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 11(4), 637-643.
[29] Rumbaoa, R. G. O., Cornago, D. F., Geronimo, I. M. (2009). Phenolic content and antioxidant capacity of Philipine sweet potato (Impomoea batatas) varieties. Food Chem., 113, 1133-1138.
[30] Barreira, G. C. M., Ferreira, I. C. F. R., Oliveira, M. B. P. P., Pereira, J. A. (2008). Antioxidant activity of the extracts from chestnut flower, leaf, skins and fruit. Food Chem., 107, 1106-1113.
[31] Arabshahi-Delouee, S., Urooj, A. (2007). Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chem., 102, 1233–1240.
[32] Kanatt, S. R., Chander, R., Sharma, A. (2007). Antioxidant potential of mint (Mentha spicata L.) in radiation-processed lamb meat. Food Chem., 100, 451–458.
[33] Koduvayur Habeebullah, S. F., Nielsen, N. S., Jacobsen, C. (2010). Antioxidant activity of potato peel extracts in a fish-rapeseed oil mixture and in oil-in-water emulsions. J. Am. Oil Chem. Soc., 87, 1319–1332.
[34] Oliveira, I., Sousa, A., Valentao, P., Andrade, P., Ferreira, F., Bento, A., Seabra, R., Estevinho, L., Pereira,                                                                           J. A. (2007). Hazel (Corylus avellana L.) leaves as source of antimicrobial and antioxidant compound. Food Chem., 105, 1018-1025.
[35] Oliveira, I., Sousa, A., Ferreira, I. C. F. R., Bento, A., Estevinho, L., Pereira, J. A. (2008). Total phenols, antioxidant potential and antimicrobial activity of walnut (Juglans regia L.) green husks. Food Chem. Toxicol., 46, 2326–2331.
[36] دولت‌آبادی، م.؛ رفتنی‌امیری، ز.؛ اسماعیل‌زاده‌کناری، ر. (1393). مقایسه فنل کل و خواص آنی‌اکسیدانی پوست سبز گردوی سه منطقه از شمال ایران (شاهرود، بندرگز و هزارجریب). فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 11، شماره 45، ص  193-182.
[37] زربان، ا.؛ ملکانه، م.؛ بقراطی، م. (1386). خواص آنتی‌اکسیدانی آب انار و توانایی آن در خنثی سازی رادیکال­های آزاد، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلد 14، شماره 3، ص  27-19.