کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

خواص مختلف میوه در مراحل مختلف بلوغ، رسیدگی و انبارداری تغییر کرده و می توان با بررسی خصوصیات آن، به مرحله مناسب جهت برداشت میوه دست یافت. در این بین تعیین سریع و کم هزینه خصوصیات کیفی محصول مانند درصد کل مواد جامد محلول، اسیدیته و pH یکی از اقدامات بسیار مهم در تعیین مراحل بلوغ، رسیدگی و فرآوری محسوب می شود. در این تحقیق، پتانسیل روش طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تعیین خصوصیات کیفی دانه انار (واریته اشرف) مانند درصد کل مواد جامد محلول، اسیدیته و pH در چهار مرحله مختلف بلوغ (88، 109، 124و 143 روز پس از گلدهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این بود که طیف های بدست آمده از هر یک از 4 مرحله بلوغ دانه انار می توانند یک باند اصلی 760 نانومتر را با توجه به مراحل مختلف بلوغ میوه بروز دهند. این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند OH، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی‌داری را نشان داد. توانائی مدل های توانائی مدل های PLS برای پیش بینی میزان درصد کل مواد جامد محلول،اسیدیته قابل تیتراسیون و pH به طور قابل توجهی تحت تاثیر نوع پیش پردازش های مورد استفاده بودند. همچنین مقایسه مقادیر پیش بینی شده این خواص از طیف سنجی با مقادیر واقعی آنها توانائی پیشگوئی مدل هائی با ضرائب همبستگی بالا (به ترتیب 0.96، 0.92 و 0.92) و مقادیر خطای پایین (به ترتیب 0.09 درجه بریکس، 0.19 و0.08) را با استفاده از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک نتیجه داد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که روش طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک روشی کارا و دارای پتانسیل بسیار قوی در تشخیص همزمان و سریع مراحل بلوغ و پارامترهای کیفی انار می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quick quality evaluation of pomegranate arils using NIR spectroscopy

نویسندگان [English]

  • Rasool Khodabakhshian 1
  • Bagher Emadi 2
  • Mehdi Khojastehpour 2
  • Mahmood Reza Golzarian 3
  • Ameneh Sazgarnia 4
1 PhD. Student, Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Medical Physics, Faculty of Medical Physics, Mashhad University of Medical Science, Iran
چکیده [English]

Food texture changes during different maturity stages, ripening and storage and it is possible to find best date for harvesting with investigating its properties. For this goal, nondestructive determination of total soluble solid, acidity and pH is very important.  In this study, the potential of visible and near infrared (Vis/NIR) spectroscopy was investigated to classify the maturity stage and to predict the quality attributes of pomegranate variety "Ashraf" such as total soluble solid content (TSS), pH and Titratable acidity (TA) during four distinct maturity stages (88, 109, 124 and 143 days after full bloom (DAFB)). The obtained results showed that a spectral band (760 nm) was observed according to different stages of fruits. This spectral band can be related to third stretching overton band of OH bond. Decreasing of intensity of this point showed significant different between acquired spectrums between studied maturity stages. It concluded that different pre-processing techniques had effects on the prediction of total soluble solid, acidity and pH. The correlation coefficient for total soluble solid, acidity and pH were 0.96, 0.922 and 0.925 and root mean square error of prediction (RMSEP) was 0.092, 0.19 and 0.089 *Brix respectively. This demonstrated the capability Vis/NIR spectroscopy and chemometrics as useful techniques to nondestructively monitoring key pomegranate quality attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity quality evaluation
  • Nondestructive
  • pomegranate aril
  • Vis/NIR spectroscopy
[1] خدابخشیان، ر. (1394) روش‌های کیفیت سنجی غیرمخرب محصولات کشاورزی- از اصول تا اجرا. انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ص 256.
[2] Smith, B.C. (2011). Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy, 2nd edition, Taylor and Francis, USA.
[3] Lu, R., Guyer, D., Beaudry, R.M. (2000). Determination of firmness and sugar content of apple using NIR diffuse reflectance. J. Texture Stud., 31, 615-630.
[4] Fan, G., Zha, J., Du, R., Gao, L. (2009). Determination of soluble solids and firmness of apples by Vis/NIR transmittance. J. Food Eng., 93, 416-420.
[5] Carlini, P., Massantini, R. Mencarelli, F. (2000). Vis-NIR measurement of soluble solids in cherry and apricot by PLS regression and wavelength selection.  J. Agric. Food Chem., 48, 5236–5242.
[6] Clark, C.J., McGlone, V.A., Requejo, C., White, A. Woolf, A.B. (2003). Dry matter determination in ‘Hass’ avocado by NIR spectroscopy. Postharvest Biol. Technol., 29, 300–307.
[7] Tarkosova, J., Copikova, J. (2000). Determination of carbohydrate content in bananas during ripening and storage by near infrared spectroscopy. J. Near Infrared Spectrosc, 8, 21–26.
[8] Lu, R. (2001). Predicting firmness and sugar content of sweet cherries using near-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Trans. ASAE, 44, 1265–1271.
[9] Herrera, J., Guesalaga, A., Agosin, E. (2003). Shortwave-near infrared spectroscopy for non-destructive determination of maturity of wine grapes. Meas. Sci. Technol., 14, 689–697.
[10] Gomez, H.A., He, Y., Pereira, A.G. (2006). Non-destructive measurement of acidity, soluble solids and firmness of Satsuma mandarin using Vis/NIR spectroscopy techniques. J. Food Eng., 77, 313–319.
[11] Ying, Y.B., Liu, Y.D., Wang, J.P., Fu, X.P.. Li, Y.B. (2005). Fourier transform near-infrared determination of total soluble solids and available acid in intact peaches. Trans. ASAE, 48, 229–234.
[12] Shao, Y.H., He, Y., Bao, Y.D., Mao, J.Y. (2009). Near-infrared spectroscopy for classification of oranges and prediction of the sugar content. Int. J. Food Prop., 12, 644-658.
[13] Louw, E.D., Theron, K.I. (2010). Robust prediction models for quality parameters in Japanese plums (Prunus salicina L.) using NIR spectroscopy. Postharvest Biol. Technol., 58, 176-184.
[14] Morales-Sillero, A., Fernandez-Cabanas, V.M., Casanova, L., Jimenez, M.R., Suarez, M.P., Rallo, P. (2011). Feasibility of NIR spectroscopy for non-destructive characterization of table olive traits. J. Food Eng., 107, 99-106.
[15] Li, J., Huang, W., Zhao, C., Zhang, B. (2013). A comparative study for the quantitative determination of soluble solids content, pH and firmness of pears by Vis/NIR spectroscopy. J. Food Eng., 116(2), 324-332.
[16] Shao, Y., He, Y., Gomez, A.H., Pereir, A.G., Qiu, Z., Zhag, Y. (2007). Visible/near infrared spectrometric technique for nondestructive assessment of tomato ‘Heatwave’ (Lycopersicum esculentum) quality characteristics. J. Food Eng., 81, 672- 678.
[17] Peirs, A., Ooms, K., Lammertyn, J., Nicolai, B. (2001). Prediction of the optimal picking date of different apple cultivars by means of VIS/NIR spectroscopy. Postharvest Biol. Technol., 21, 189–199.
[18] Kim, G., Lee, K., Choi, K., Son, J., Choi, D., Kang, S. (2004). Defect and ripeness inspection of citrus using NIR transmission spectrum. Key. Eng. Mat., 270–273, 1008–1013.
[19] Carlomagno, G., Capozzo, L., Attolico, G., Distante, A. (2004). Non-destructive grading of peaches by near-infrared spectrometry. Infrared Physics. Technol., 46, 23–29.
[20] Nicolai, B.M., Beullens, K., Bobelyn, E., Peirs, A., Saeys, W., Theron, K.I., Lammertyn, J. (2007). Nondestructive measurement of fruit and vegetable quality by means of NIR spectroscopy: a review. Postharvest Biol. Technol., 46, 99-118.
[21] Moghimi, A., Aghkhani, M.H., Sazgarnia, A., Sarmad, M. (2010). Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit. Biosyst. Eng., 106, 295-302.
[22] Jamshidi, B., Minaei, S., Mohajerani, E., Ghassemian, H. (2012). Reflectance Vis/NIR spectroscopy for nondestructive taste characterization of Valencia oranges. Comput. Electron in Agric., 85, 64-69.
[23] Fadavi, A., Barzegar, M., Azizi, M. (2005). Determination of fatty acid and total lipid content in oilseed of 25 pomegranate varieties grown in Iran. J. Food Compost. Anal., 19, 676– 680.
[24] Wang, X., Zhao, W., Chu, T., Li, D., Lu, S., Zheng, Y. (2013). Modeling for Quantitative Analysis of Anthocyanins in Pomegranate by Near-infrared Spectroscopy. Food Sci., 34(13), 75-78
[25] خوشرو، ع.؛ کیهانی، ع.؛ آقایی زاده، ر.؛ رفیعی، ش.؛ زمانی، ذ. (1388) ارزیابی غیر مخرب مبتنی بر تصویر میوه انار به‌منظور تعیین شاخص‌های بلوغ، کیفیت و آسیب درونی. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
[26] سلمانی زاده، ف.؛ نصیری، م.؛ راحمی، م.؛جعفری، ع. (1392). امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به‌عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص‌های کیفی میوه انار، نشریه علوم باغبانی، 27، 341-335.
[27] Khodabakhshian, R., Emadi B., Abbaspour Fard, M.H. (2010). Some engineering properties of sunflower seed and its kernel. J. Agric. Sci. Technol., 4, 37-46.
[28] Zhang, L., McCarthy, M.J. (2013). Assessment of pomegranate postharvest quality using nuclear magnetic resonance. Postharvest Biol. Technol., 77, 59-66.