بررسی نرخ تغییر رطوبت و درصد شکستگی دانه های شلتوک با استفاده از خشک کن مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از حساس ترین مراحلی که باید در فرایند تبدیل شلتوک انجام شود، عملیات خشک کردن می باشد. رعایت اصول دقیق، علمی و فنی در فرایند خشک کردن شلتوک باعث می شود بازده تبدیل شلتوک به برنج سفید افزایش یافته و کیفیت محصول در طی انبارداری مدت طولانی تری حفظ شود. لذا در تحقیق حاضر شرایط مختلف استفاده از امواج مایکروویو از لحاظ میزان کاهش رطوبت و کمترین درصد شکستگی دانه های شلتوک در توان ها، زمان ها و همچنین لایه های مختلف مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق از دو رقم شالی اصلاح شده نعمت و رقم طارم هاشمی که در مازندران بسیار رایج می باشد، استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درصد شکستگی دانه های شلتوک از توان 90 تا 450 وات بطور معنی داری افزایش و همزمان کسر رطوبتی دانه ها کاهش یافت. با توجه به نتایج حاصل از کار تحقیقاتی حاضر، توان های بیشتر از 450 وات به علت ایجاد سوختگی دانه های شلتوک توصیه نمی شود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که زمان امواج دهی 30 ثانیه، مدت استراحت دهی (خاموش بودن دستگاه) 60 ثانیه و توان 270 وات برای خشک کردن دانه های شلتوک با استفاده از امواج مایکروویو مناسب می باشد. در این شرایط میانگین درصد شکستگی دانه ها برابر با 29.37% بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of moisture changing and breakage percent of paddy seeds by using of microwave dryer

نویسندگان [English]

  • Hassan Jafari 1
  • Davood Kalantari 2
  • Mohsen Azadbakht 3
1 M.Sc. student, Bio Systems Engineering, Department of Bio Systems Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Bio Systems Engineering, Department of Bio Systems Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Bio Systems Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Drying process is one of the most sensitive steps during paddy conversion operations.  Using the accurate, scientific and technical principals in paddy drying process causes increasing the paddy conversion efficiency and longer storage time. Therefore in this study, influence of different conditions of a laboratory microwave oven on the drying rate and the grain breakage have been investigated in terms of the measured moisture decrement, percent of broken paddies, microwave power, power and relaxation times. Two conventional and well known varieties in Mazandran province “Nemat” and “Tarom Hashemi” have been investigated in the current research. The obtained results indicated that the percent of broken paddies significantly increases with increasing the oven powers ranging from 90 to 450 watt and simultaneously the moisture ratio reduced. According to the results obtained in the present study, powers more than 450 watt causes burning the paddy are as a result doesn’t recommended for the laboratory or industrial applications. The obtained results indicated that the wave period of 30 second, tempering period of 60 second and 270 watt power are the suitable condition for drying the investigated paddies via microwave rays. In this condition, the average broken seeds was equal to 29.37%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drying
  • Microwave
  • moisture ratio
  • Broken seed percent
[1]   رفیعی، س. (1377) بررسی روش‌های مختلف خشک‌کردن شلتوک. پایان‌نامه ارشد، گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
[2]   یدالهیان، ا.ر. (1385) مدل لایه نازک برای شلتوک. پایان‌نامه ارشد، گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
[3]     Barbosa-Canovas, G.V., Vega-Mercado, H. (1996). Dehydration of foods,1th ed., Chapman and Hall, NY, USA.
[4]     Feng, H., Tang, J. (1998). Microwave finish drying of diced apples in a spited bed, J. Food Sci., 63, 679-683.
[5]     Maskan, M. (2000). Microwave air and microwave finish drying of banana. J. Food Eng., 44, 71-78.
[6]     Therdthai, N., Zhou, W. (2009). Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (MenthacordifoliaOpiz ex Fresen). J. Food Eng., 3, 482-489.
[7]     Abbasi, S., Rahimi, S. (2007). Microwave and it application in industries sonboleh, 20 (163), 28-29.
[8]     Shitanda, D., Nishiyama, Y., Koide., S. (2002). Compressive strength properties of rough rice considering variation of contact area. J. Food Eng., 53, 53-58.
[9]     Hashemi, J., Tabatabaekoloor, R., Kimura, T. (2010). Effects of discharge fan on the drying efficiency in flat-bed type dryer. Int. J. Eng. Sci.,  6(2), 89-93
[10] ASAE. (1999). Standards D245.5. Moisture relationship of plant based agricultural products, 46th ed. Joseph, St., Mich. ASAE., 512- 528.
[11] Cheenkachorn, K. (2007). Drying of rice paddy using a microwave-vacuum dryer, Proceedings of European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6) Copenhagen, 16-20.
[12]   ASAE. (1998). Standards S448 Dec93. Thin-layer drying of grain and crops. Joseph. St., MI.
[13] Diamante, L.M., Munro, P.A. (1991). Mathematical modeling of the thin layer solar drying of sweet potato slices. Sol. Energ, 51, 271–276.
[14]  Kaya, A., Aydın, O. (2009). An experimental study on drying kinetics of some herbal leaves. Energ. Con. Manage. 50, 24-118.
[15] University of ARKANSAS Division of agriculture, Rice processing program, agricultural experiment station, URL: Http://uarpp.uark.edu/resources.htm
[16] Soponronarit, S., Prachayawarakorn, S., Wangji, M. (1996). Commercial Fluidised Bed Paddy Dry. In: Strumillo, C. & Pakowski, Z. (Eds.), Proc. The 10th International Drying Symposium, Krakow, Poland, 38-644.
[17] Taweerattanapanish, A., Soponronarit, S., Wetchakama, S., Kongseri, N., Wongpiyachon, S. (1999). Effects of Drying on Head Rice Yield using Fluidizations Technique, Drying Tech., 17, 345-353.
[18] Yongsawatdikul, J., Gunasekaran, S. (1996). Microwave-vacuum drying of cranberries: Part I. Energy use and efficiency, J. Food. Process Pres., 20, 121-143.
[19]   متولی، ع.؛ میانایی، س.؛ احمدی، ا.؛ عزیزی، م.ح.؛ خوش تقاضا، م.ه. (1388) سینتیک خشک‌کردن دانه‌های انار و میزان انرژی مصرفی در خشک‌کردن به روش مایکروویو. فصلنامه علوم صنایع غذایی، دوره 7، شماره 4، ص 53-43.