بررسی عوامل موثر پلاسمای سرد اتمسفری تخلیه سد دی الکتریک بر غیر فعال کردن سالمونلا انتریکا سروتیپ انتریتیدیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

چکیده

بیش از 50 درصد بیماری‌های ناشی از غذا توسط باکتری‌های بیماری زا ایجاد می شوند و این عوامل بیماری زا خطرات بهداشتی و اقتصادی قابل توجهی را نشان می دهند. سالمونلا انتریکا سروتیپ انتریتیدیس (SESE) یکی از شایع‌ترین پاتوژن های باکتریایی است که بیش از هر باکتری دیگری باعث بستری شدن و مرگ در بیمارستان می شود. پلاسمای غیر حرارتی، یک روش ابتکاری ضدعفونی‌کننده است که پتانسیل استفاده از یک استراتژی مداخله‌ای برای ایمنی مواد غذایی را نشان می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی امکان غیرفعال کردن SESE از طریق یک دستگاه‌ پلاسمای سرد اتمسفری تخلیه سد دی الکتریک DBD ACP)) در فشار اتمسفر غیر حرارتی صنعتی انجام شد. برای ارزیابی کاهش SESE، هوا به عنوان گاز فرآیند، تحت سشرایط تجربی مختلف، با ظروف پتری حاوی غلظت اولیه CFU/ml 107 استفاده شد. طیف‌سنجی انتشار برای نظارت بر عوامل کلیدی غیرفعال‌سازی پلاسما، یعنی پرتوهای فرابنفش و گونه‌های واکنش‌پذیر استفاده شد. استفاده از دستگاه DBD ACP منجر به کاهش غلظت SESE بیش ازlog CFU/ml 7 پس از تیمار s 60 شد. علاوه بر این، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که تیمار با پلاسمای اتمسفر سرد باعث آسیب فیزیکی قابل توجهی به سلول‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect factors of atmospheric cold plasma of dielectric barrier discharge on Salmonella enterica serovar Enteritidis inactivation

نویسندگان [English]

 • Bahareh Abdoli 1
 • Mohammad Hadi Khoshtaghaza 1
 • Mohammad Amir Karimi Torshizi 2
 • Hamid Ghomi 3
 • Saman Abdanan Mehdizadeh 4
1 Biosystems Engineering Dept. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University,
2 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 d Mechanics of Biosystems Engineering Department, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
چکیده [English]

More than half of foodborne illnesses are attributed to pathogenic bacteria, posing considerable health and economic dangers. Salmonella enterica serovar Enteritidis (SESE) is a prevalent bacterial pathogen responsible for a higher number of hospitalizations and fatalities compared to other bacteria. Non-thermal plasma, an innovative decontamination technique, exhibits the potential to serve as an intervention strategy for food safety. The study aimed to explore the possibility of deactivating SESE through a brief industrial treatment utilizing non-thermal atmospheric cold plasma of dielectric barrier discharge (DBD) devices. To assess the reduction of SESE, air was used as the process gas under different experimental circumstances, with Petridishes containing an initial concentration of 107 CFU/mL. Emission spectroscopy was employed to monitor the key factors of plasma deactivation, namely ultraviolet radiation and reactive species. The application of the DBD cold plasma device resulted in a decrease in SESE concentration by over 7 log CFU/mL following a 60-second treatment. Moreover, scanning electron microscopy revealed that atmospheric cold plasma treatment caused significant physical damage to the cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold Plasma
 • Microbial load
 • Optical emission spectroscopy
 • Scanning electron microscopy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1403
 • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1403